không liên quan trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

không liên quan trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chuyện này không liên quan gì đến Gus cả.

This has nothing to do with Gus.

OpenSubtitles2018. v3

Anh không liên quan gì đến chuyện nội bộ của La Mã

You have no business in Roman family quarrels

OpenSubtitles2018. v3

Loại máy bay này không liên quan đến kiểu 2MR của Hải quân.

This aircraft was unrelated to the Navy 2MR aircraft.

WikiMatrix

Anh ấy thích đi du lịch miễn là không liên quan tới du thuyền.

He likes to travel as long as it doesn’t involve a cruise ship.

ted2019

Có thể không liên quan.

Could be unrelated.

OpenSubtitles2018. v3

Chuyện này không liên quan đến anh.

This is none of your business

QED

Cô ấy không liên quan gì cả.

She had nothing to do with this.

OpenSubtitles2018. v3

Không liên quan, nhưng có thật.

Irrelevant, but true.

OpenSubtitles2018. v3

không liên quan đến anh.

It’s not your concern.

OpenSubtitles2018. v3

Nghe có vẻ không liên quan lắm phải không?

Still sound like a stretch?

ted2019

Jimmy không liên quan gì đến chuyện xảy ra tối qua hết

Jimmy had nothing to do with what went down last night, okay?

OpenSubtitles2018. v3

Và các quy định hoàn toàn không liên quan đến phần mềm.

And so there’s nothing in the software that enforces the rules .

QED

Bốtôi không liên quan gì cả.

Look, my dad had nothing to do with this.

OpenSubtitles2018. v3

Chà, chính xác thì Zoe không phải là người không liên quan

Well, Zoe’s not exactly what I’d call innocent .

OpenSubtitles2018. v3

Ông lý luận rằng, việc đó không liên quan luật lệ quy củ của chính phủ.

John Locke bucked the tide of millennia that had regarded the practice as perfectly natural.

ted2019

Sự im lặng của những người không liên quan đơn giản là không muốn tham gia.

Silence, in terms of citizens not engaging, simply not wanting to participate.

ted2019

Xin cứ tự ý bước đi nếu cô không liên quan đến việc này.

Please, go ahead if you have nothing to do with this .

QED

Không liên quan tới sếp.

Irrelevant, sir!

OpenSubtitles2018. v3

Hai ta không liên quan gì nhau

You have nothing to do with me.

OpenSubtitles2018. v3

Và cậu muốn qua đây phàn nàn về mấy thứ không liên quan.

And you want to come over here bitchin’and whining’about some irrelevant bullshit!

OpenSubtitles2018. v3

Không liên quan đến mạng sống của cô đâu. Cô nên quan tâm đến…

It’s not your life you should be concerned about.

OpenSubtitles2018. v3

Marty không liên quan đến chuyện này.

Marty had nothing to do with this.

OpenSubtitles2018. v3

Mấy thằng kia không liên quan đâu.

The rest of these guys, they don’t matter.

OpenSubtitles2018. v3

Bác sĩ này không liên quan gì đến quá trình cấy ghép.

This physician has nothing to do with the transplantation process.

WikiMatrix

Nghe này, chuyện này không liên quan gì tới Stacy.

Listen, none of this has anything to do with Stacy.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.