‘không có chi’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

‘không có chi’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” không có chi “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ không có chi, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ không có chi trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Không có chi!

2. Không có chi.

3. Không có chi

4. Không có chi đâu.

5. không có chi ạ.

6. Không có chi, thưa cô.

7. Cảm ơn- Không có chi

8. “Cám ơn.” “Không có chi.”

9. Không có chi, Peach Trees.

10. Không có chi đâu, ông Spearman.

11. Không có chi phí được đưa ra.

12. Không có chi phí giao dịch và thuế.

13. Báo cáo lúc đầu không có chi tiết này.

14. Không có chi tiết nào khác được biết đến.

15. Không có chi phí trong một hoặc hai ngày

16. Không, không có chi phối cảm xúc gì ở đây hết.

17. Và ” mở ” không có nghĩa là sẽ không có chi phí.

18. Và “mở” không có nghĩa là sẽ không có chi phí.

19. Rồi ngài hỏi: “Hỡi các con, không có chi ăn hết sao?”

20. Gửi thuộc tính price [giá] bằng 0 nếu không có chi phí trả trước.

21. Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai.

22. Không có chi lưu nào của sông Chao Phraya vượt quá biên giới quốc gia.

23. Không có chi phí liên quan đến vận chuyển hàng hoá giữa các quốc gia.

24. “Không có chi phí mới có thể phát sinh mà không cần thông báo trước”.

25. Chị Wu nói: “Chúng tôi không có chi tiết nào khác ngoại trừ một biệt danh”

26. “Vì [cả] hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai.

27. Không có chi tiết nào về buổi biểu diễn đầu tiên của bản giao hưởng này. ^ a ă

28. Tuy nhiên, không có chi tiết nào cho thấy Ba-na-ba sinh lòng ghen tị với Phao-lô.

29. Khi trở lại, người phụ tá cho ông biết một tin không mấy phấn khởi: “Không có chi hết”.

30. Sự kiện này khiến ta cho rằng đó là cái chết tự nhiên, không có chi tiết nào đặc biệt đáng đề cập ….

31. Rồi tảng sáng có một người đứng bên bờ biển từ đằng xa kêu vọng họ lại: “Hỡi các con, không có chi ăn hết sao?”

32. Bởi thế, cũng không có chi lạ khi Giê-su đã cảnh giác như sau: “Hãy coi chừng mọi sự thèm thuồng!” (Lu-ca 12:15, NW).

33. Không có chi tiết nào còn sót lại, nhưng những chữ khắc còn sót lại chỉ ra rằng Diocletianus đã lấy tiêu đề Sarmaticus Maximus sau năm 289.

34. Bản án tử hình dành cho A-đam là cần thiết vì không có chi bất toàn mà lại có thể được cho phép tồn tại và làm ô nhiễm vũ trụ vô hạn định.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.