khó ở trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

khó ở trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

* Trong Si Ôn, không có người nào nghèo khó ở giữa họ, MôiSe 7:18.

* In Zion there were no poor among them, Moses 7:18.

LDS

Cái khó ở phản ứng đó là tritium không tồn tại trong tự nhiên.

The trickiness about the reaction is that tritium doesn’t exist in nature.

ted2019

Im lặng! Chuyện đẻ khó ở ngựa thế này hiếm gặp lắm!

Indeed, he is a skilled musician, but he is an even better naval commander

QED

Nếu con chịu khó ở khách sạn… một thời gian ngắn.

If you want to hang out at the hotel for a while… you can.

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ những ngày khó ở thôi.

Only on her bad days.

OpenSubtitles2018. v3

Bố mẹ Daniel đang khó ở lắm.

Daniel’s parents are in a firing mood.

OpenSubtitles2018. v3

Rất tiếc Thiết phu nhân khó ở trong người nên hôm nay không tiếp khách được

I’m sorry she’s not feeling well enough to entertain you today.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta sắp rẽ vào một đường rất khó ở công trường xây dựng.

We got a hard right coming up….. at the construction site.

OpenSubtitles2018. v3

Mẹ cũng có một đêm khó ở.

I had a bit of a tough one, too.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy đang khó ở.

She is indisposed.

OpenSubtitles2018. v3

Chẳng hạn, ông “hay khó” vì bao tử có vấn đề (1 Ti 5:23).

For instance, he experienced “frequent cases of sickness” because of stomach trouble.

jw2019

Rồi mày đăng nó lên.. nghĩ nó sẽ khiến tao khó ở

Then you post it up Thinkin’that it’s makin’me sick

OpenSubtitles2018. v3

Thật khó ở tại một nơi mà mình không muốn.

It was hard to stay where she was not wanted.

Literature

Không, ông ấy đã khó ở một thời gian rồi.

No, he’s been having a hard time for a while now.

OpenSubtitles2018. v3

Hiện anh đang thấy hơi khó ở.

That came out a bit harsh.

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ là ông ấy đang khó ở thôi.

Your dad’s just having a hard time.

OpenSubtitles2018. v3

Bởi vì tôi đang thấy khó ở đây.

Because I’m not having a good day.

OpenSubtitles2018. v3

Bởi vì cô vẫn có vẻ khó ở như hồi bao nhiêu năm trước ấy.

Because you still seem as out of sorts as you were all those years ago.

OpenSubtitles2018. v3

3. Roddick sớm chia tay giải Pháp mở rộng trong khi Venus gặp khó ở vòng một

3. Roddick exits early at French Open as Venus survives first round scare

EVBNews

Tôi đến tháng khó ở ý mà.

I had bad month.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy đang đến ngày khó ở à?

She having one of those days?

OpenSubtitles2018. v3

Giải thích vì sao tôi thấy khó ở thế.

Explains why I’m feeling so bad.

OpenSubtitles2018. v3

Các ca anh chữa đều có độ khó ở mức năm?

Every case you have rates a five on the complexity scale?

OpenSubtitles2018. v3

Khi người ta lăng mạ ta, ta không khó ở đâu, mà ta trả thù, hiểu không?

When I’m insulted, I don’t feel unwell, I take revenge, do you understand?’

Literature

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *