‘khám thai’ là gì?, Tiếng Việt – Tiếng Anh

‘khám thai’ là gì?, Tiếng Việt – Tiếng Anh
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” khám thai “, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ khám thai, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ khám thai trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

1. Tôi muốn khám thai tổng quát.

I want a full fetal work up .

2. Mấy phút nữa tôi có hẹn khám thai với bác sĩ rồi.

I have a doctor’s appointment for my pregnancy in a few minutes .

3. Đi khám thai có rẻ đâu, và Bs. Susie bắt trả tiền trước.

Prenatal visits aren’t cheap, and Dr. Susie is cash up front .

4. Vào lần khám thai đầu tiên, bác sĩ sẽ giúp bạn xác định ngày dự sinh ( EDD ) .

At your first prenatal visit, your health care provider will help you determine an expected delivery date ( EDD ) .

5. Lần khám thai đầu tiên của bạn thường là vào thời gian này, đây là một cột mốc quan trọng .

Your first prenatal visit, which often takes place around this time, is a milestone .

6. Chẳng hạn, qua những lần khám thai, thai phụ có vấn đề gì về sức khỏe cần lưu ý không?

For example, did his patient’s prenatal visits reveal any health problems that may need attention ?

7. Trong lần khám thai đầu tiên này, bác sĩ sẽ khám tổng quát hết cho bạn như khám nội và khám ngực nữa .

During this first prenatal visit, your health care provider will thoroughly examine you, including an internal examination and a breast exam .

8. Nguyên nhân của sự chênh lệch này là do các bà mẹ phá thai khi biết kết quả khám thai là con gái.

The reason for the disparity is selective abortion following fetus-gender testing .

9. Vào lần khám thai tới, bác sĩ có thể cho bạn biết là bé đang có ngôi đầu hay ngôi mông trong tử cung .

At your next prenatal appointment, your health care provider may tell you whether your baby is headfirst or bottom-first in the womb .

10. Khuyến cáo các bà mẹ nên được khám thai ít nhất bốn lần để kiểm tra và theo dõi sức khỏe của mẹ và thai nhi.

It is recommended that expectant mothers receive at least four antenatal visits to check and monitor the health of mother and fetus .

11. Những phụ nữ này được hỏi về cuộc sống gia đình, nghề nghiệp, quốc tịch, cũng như thói quen uống rượu của họ trước khi đi khám thai .

The women were asked about their home life, whether they worked, what their nationality was, as well as their drinking habits prior to their antenatal booking visit .

12. Đây là những điều mà bác sĩ muốn thảo luận với bạn, thế nên hãy chuẩn bị những thông tin này khi bạn đi khám thai lần đầu nhé .

Thes e are the things your health care provider will want to discuss with you, so it will help to have this information ready when you go .

13. Vào lần khám thai đầu tiên của quý thai kỳ thứ 2 này, bác sĩ có thể kê toa thuốc vi-ta-min dùng trước khi sinh cho bạn .

At your first prenatal appointment, your health care provider probably gave you a prescription for prenatal vitamins .

14. Các nhà nghiên cứu ở Dublin phỏng vấn hơn 60.000 phụ nữ mang thai trong buổi hẹn khám thai tại bệnh viện của họ, thường tại 10-12 tuần sau khi thụ thai .

Researchers in Dublin questioned more than 60,000 pregnant women during their hospital booking interview, which usually occurred 10-12 weeks after conception .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.