keep going trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

keep going trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

I was on drugs, a lot of things … just to keep going, you know?”

Tôi có dùng ma túy, rất nhiều loại… để có sức làm việc, anh hiểu chứ?”

WikiMatrix

Keep going.

Tiếp tục đi.

OpenSubtitles2018. v3

You keep going till the gorilla wants to stop.

Cô không thể ngừng lại trừ khi cuộc chiến đó chấm dứt.

OpenSubtitles2018. v3

Just keep going.

Cứ đi tiếp đi.

OpenSubtitles2018. v3

Whatever happens, you keep going.

Dù có chuyện gì, em cứ tiếp tục đi.

OpenSubtitles2018. v3

Yet, there are many powerful reasons why we keep going back.

Nhưng có nhiều lý do vững chắc cho thấy tại sao chúng ta tiếp tục trở lại.

jw2019

Keeps going like that until you reached Barrio Pablo Escobar.

Cứ tiếp tục đi cho đến khi tới xóm Pablo Escobar.

OpenSubtitles2018. v3

Just keep going on

Just keep going on

OpenSubtitles2018. v3

Keep going!

Leo tiếp đi!

OpenSubtitles2018. v3

She said, “Life’s too short, I just can’t keep going with this.”

Cô ấy nói, ” Cuộc sống quá ngắn ngủi, tôi không thể kéo dài vụ việc này thêm nữa.”

ted2019

I’m saying I’ll give you the money to keep going.

Nghĩa là giúp tiền cho anh chơi tiếp.

OpenSubtitles2018. v3

If you’re going to keep going out into the field,

Nếu anh tiếp tục ra ngoài đó, chúng ta nên thiết kế cho anh gì đó

OpenSubtitles2018. v3

We Witnesses brought up the rear of the march, and we continually encouraged one another to keep going.

Các Nhân-chứng đi sau cùng trong cuộc hành trình, và chúng tôi luôn khích lệ lẫn nhau để tiếp tục bước đi.

jw2019

Will we keep going like this?

Liệu chúng ta có tiếp tục như thế không

QED

It strengthens me to keep going until the day when I will see Timo again.”

Lời hứa này đã giúp tôi vực dậy để bước tiếp cho đến ngày gặp lại anh Timo”.

jw2019

Keep going, ladies.

Tiếp tục nào các em.

OpenSubtitles2018. v3

And we will… keep going and keep searching and keep fighting for as long as you want to.

Và chúng ta sẽ… tiếp tụctiếp tục tìm kiếm và tiếp tục chiến đấu miễn là em muốn vậy.

OpenSubtitles2018. v3

Or you keep going the way you’re going and you end up as a bum in the streets.

Hoặc mày tiếp tục đi con đường mày đang đi và biến thành một thằng ăn mày trên hè phố.

OpenSubtitles2018. v3

Well, let’s keep going.

Thì khoan tiếp đi.

OpenSubtitles2018. v3

Keep going!

Cứ lên đi!

OpenSubtitles2018. v3

Keep going, Elektra.

Tiếp tục đi, Elektra.

OpenSubtitles2018. v3

And I keep going down by one percent each period.

Tiếp đó, tôi nói 59 và tiếp tục giảm 1% mỗi lần.

QED

Why does Marlow keep going up the river?

Tại sao Marlow tiếp tục đi lên dòng sông?

OpenSubtitles2018. v3

You want me to keep going?

Cậu muốn tôi đi cùng sao?

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *