Kế toán trưởng – Wikipedia tiếng Việt

Kế toán trưởng – Wikipedia tiếng Việt

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở… và là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, điều chỉnh những công việc mà các kế toán viên đã làm sao cho hợp lý nhất. Trong các đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp, Kế toán trưởng luôn đứng dưới, làm việc dưới quyền Giám đốc Tài chính (CFO).[1]

Ở Nước Ta[sửa|sửa mã nguồn]

Luật Kế toán đã được Quốc hội Nước Ta trải qua năm 2003 và có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 1/1/2004 đã lao lý tiêu chuẩn so với kế toán trưởng là phải có trình độ ĐH về trình độ, nhiệm vụ kế toán và 2 năm kinh nghiệm tay nghề, hoặc trình độ tầm trung và 3 năm kinh nghiệm tay nghề ( trước kia pháp luật cùng là 3 năm kinh nghiệm tay nghề ) ; đơn vị chức năng kế toán bắt buộc phải sắp xếp người làm kế toán trưởng hoặc thuê người làm kế toán trưởngKế toán trưởng đảm nhiệm toàn bộ những nhân viên cấp dưới kế toán như kế toán kinh tế tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết cụ thể. [ 2 ] Nhiều công ty hiện không chỉ định kế toán trưởng .

Quy định chung về Kế toán trưởng[sửa|sửa mã nguồn]

Ðiều 52 của Luật kế toán quy định về Kế toán trưởng như sau:

1. Kế toán trưởng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi công tác làm việc kế toán trong đơn vị chức năng kế toán theo lao lý tại Ðiều 5 của Luật này .2. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai có sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai không sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước ngoài trách nhiệm pháp luật tại khoản 1 Ðiều này còn có trách nhiệm giúp người đại diện thay mặt theo pháp lý của đơn vị chức năng kế toán giám sát kinh tế tài chính tại đơn vị chức năng kế toán .3. Kế toán trưởng chịu sự chỉ huy của người đại diện thay mặt theo pháp lý của đơn vị chức năng kế toán ; trường hợp có đơn vị chức năng kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ huy và kiểm tra của kế toán trưởng cấp trên về trình độ, nhiệm vụ .4. Trường hợp đơn vị chức năng kế toán cử người đảm nhiệm kế toán thay kế toán trưởng thì người đảm nhiệm kế toán phải có những tiêu chuẩn pháp luật tại khoản 1 Ðiều 50 của Luật này và phải thực thi trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền pháp luật cho kế toán trưởng .

Tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo của kế toán trưởng[sửa|sửa mã nguồn]

Các pháp luật về Tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo của kế toán trưởng được lao lý cụ thể trong Ðiều 53 của Luật kế toán như sau :1. Kế toán trưởng phải có những tiêu chuẩn sau đây :a ) Các tiêu chuẩn pháp luật tại khoản 1 Ðiều 50 của Luật này ;b ) Có trình độ, nhiệm vụ về kế toán từ bậc tầm trung trở lên ;c ) Thời gian công tác làm việc trong thực tiễn về kế toán tối thiểu là hai năm so với người có trình độ, nhiệm vụ về kế toán từ trình độ ĐH trở lên và thời hạn công tác làm việc trong thực tiễn về kế toán tối thiểu là ba năm so với người có trình độ, nhiệm vụ về kế toán bậc tầm trung .2. Người làm kế toán trưởng phải có chứng từ qua lớp tu dưỡng kế toán trưởng .3. nhà nước lao lý đơn cử tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo của kế toán trưởng tương thích với từng loại đơn vị chức năng kế toán .

Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng[sửa|sửa mã nguồn]

Các nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng ( Ðiều 54, Luật Kế toán ) gồm :1. Kế toán trưởng có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Thực hiện những lao lý của pháp lý về kế toán, kinh tế tài chính trong đơn vị chức năng kế toán ;b ) Tổ chức quản lý cỗ máy kế toán theo pháp luật của Luật này ;c ) Lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính .2. Kế toán trưởng có quyền độc lập về trình độ, nhiệm vụ kế toán .3. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai có sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai không sử dụng kinh phí đầu tư ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, ngoài những quyền đã lao lý tại khoản 2 Ðiều này còn có quyền :a ) Có quan điểm bằng văn bản với người đại diện thay mặt theo pháp lý của đơn vị chức năng kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ ;

b) Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của https://uydanh.vn/dich-vu-ke-toan-tron-goi-quan-binh-thanh-dia-chi-dang-tin-cay-cho-doanh-nghiep/;

c ) Bảo lưu ý kiến trình độ bằng văn bản khi có quan điểm khác với quan điểm của người ra quyết định hành động ;d ) Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện thay mặt theo pháp lý của đơn vị chức năng kế toán khi phát hiện những vi phạm pháp lý về kinh tế tài chính, kế toán trong đơn vị chức năng ; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định hành động thì báo cáo giải trình lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hành động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hậu qu của việc thi hành quyết định hành động đó .

Chức năng trách nhiệm của Kế toán trưởng[sửa|sửa mã nguồn]

Kế toán trưởng triển khai những công dụng nghĩa vụ và trách nhiệm sau :3.1. Tổ chức việc làm kế toán của doanh nghiệp ; tìm hiểu, giám sát việc dùng nguồn gia tài, nguồn kinh tế tài chính, nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .3.2. Tổ chức việc làm tương thích với nhu yếu của lao lý hiện hành, dựa trên cơ cấu tổ chức, đặc trưng hoạt động giải trí kinh doanh của doanh nghiệp .3.3 Phụ trách việc lập và trình duyệt kế hoạch việc làm, những mẫu tài liệu, sách vở thuộc bộ phận kế toán để vận dụng cho việc bộc lộ những hoạt động giải trí kinh doanh của doanh nghiệp ; kiến thiết xây dựng việc việc kiểm kê, giám sát những hoạt động giải trí kinh doanh của doanh nghiệp ; dựa vào dõi, giám sát việc nghiên cứu và phân tích và tổng hợp thông tin nguồn kinh tế tài chính .3.4. Bảo đảm tiến trình việc làm của bộ phận kế toán trong doanh nghiệp cũng như tại những Trụ sở thường trực đơn vị chức năng .Áp dụng những công cụ kỹ thuật cao, những kinh nghiệm tay nghề tiên tiến và phát triển của quốc tế trong việc làm nâng cao và triển khai xong kiến thức và kỹ năng của bản thân cũng như của những nhân viên cấp dưới trong bộ phận .Cung cấp kịp thời và không thiếu những thông tin kế toán vế hoạt động giải trí kinh doanh, những khoản thu chi của doanh ghiệp cho chỉ huy, đưa ra những quan điểm góp phần của mình để giúp chỉ huy tìm kiếm được giải pháp xử lý yếu tố một cách hiệu suất cao nhất .3.5. Tổ chức việc kiểm kê gia tài, dòng tiền cũng như những nguồn gia tài khác có tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh hoặc quyền hạn của doanh nghiệp .3.6. Đảm bảo tính hợp pháp, tính kịp thời và tính đúng chuẩn trong việc lập sổ sách tài liệu kế toán, thống kê giám sát giá tiền mẫu sản phẩm, mức lương, những bút toán tính thuế, bảo hiểm, nợ công với chủ góp vốn đầu tư, người mua, ngân hàng nhà nước cũng như những đối tác chiến lược kinh doanh khác .3.7. Kiểm soát tiến trình lập tài liệu sổ sách, những bút toán giao dịch thanh toán, những quá trình kiểm kê gia tài, tìm hiểu những báo cáo giải trình nguồn kinh tế tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như những tài liệu khác có tương quan của doanh nghiệp và của những bộ phận, Trụ sở đơn vị chức năng .3.8. Tham gia vào việc nghiên cứu và phân tích hoạt động giải trí kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên những số liệu nguồn kinh tế tài chính kế toán nhằm mục đích mục tiêu xác lập được nguồn dự trữ nguồn kinh tế tài chính nội bộ, giảm thiểu những ngân sách trong quy trình hoạt động giải trí kinh doanh của doanh nghiệp .3.9. Đưa ra dự báo nguồn kinh tế tài chính hoặc cách xử lý yếu tố trong việc tương hỗ ban chỉ huy doanh nghiệp phòng ngừa rủi Ro kinh doanh hoặc những sai phạm nguồn kinh tế tài chính, vi phạm pháp lý kinh doanh của nhà nước. Tham gia vào việc lập tài liệu xử lý những yếu tố tương quan đến việc mất mát, thất thoát gia tài của doanh nghiệp .3.10. Đưa ra những yêu cầu, những giải pháp trong việc lôi cuốn nguồn nguồn kinh tế tài chính cho doanh nghiệp nhằm mục đích bảo vệ tính không thay đổi của ngân sách .3.11. Thực hiện những thanh toán giao dịch với ngân hàng nhà nước trong việc vay tín dụng thanh toán .3.12. Đảm bảo việc tuân thủ những nguyên tắc nguồn kinh tế tài chính kế toán, nguyên tắc quỹ cũng như những nguyên tắc khác .3.13. Tham gia vào việc lập và ứng dụng những sổ sách kế toán, những bảng biểu dựa trên nguồn kỹ năng và kiến thức về công nghệ tiên tiến thông tin .

3.14. Tạo điều kiện giúp đỡ, động viên, khuyến khích các nhân viên dưới quyền trong công việc chuyên ngành.

3.15. Lãnh đạo, quản trị nhân viên cấp dưới trong bộ phận .

  1. ^ Garrison, Noreen, Brewer : Managerial Accouting, McGraw Hill, 12 th
  2. ^ Luật kế toán, 2003

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *