is trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

is trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

The destiny of the Korean people is not to suffer in the bondage of oppression, but to thrive in the glory of freedom.

Số mệnh của người Triều Tiên không phải đau khổ dưới sự áp bức nô lệ, mà là phát triển trong vinh quang của tự do.

translations.state.gov

Although Saturday March 13 year 1971 is commonly given as her birth date she celebrates her birthday on March 6, and this is the date of birth on her ID card.

Mặc dù ngày 12 tháng 3 thường được đưa ra là ngày sinh của cô, cô ấy kỷ niệm sinh nhật của mình vào ngày 6 tháng 3, và đây ngày sinh trên thẻ ID của cô.

WikiMatrix

Cheon Song Yi is a human being after all.

Chun Song Yi cũng người.

OpenSubtitles2018. v3

But this is your wedding we’re talking about, Noc.

Nhưng giờ chúng ta đang nói về lễ cưới của cậu đó, Noc.

OpenSubtitles2018. v3

7, 8. (a) What evidence is there that God’s people have ‘lengthened their tent cords’?

7, 8. a) Có bằng chứng nào cho thấy rằng dân sự Đức Chúa Trời đã “giăng dây cho dài”?

jw2019

And I think one thing we have in common is a very deep need to express ourselves.

Một điểm chung của tất cả chúng ta là nhu yếu biểu lộ bản thân mãnh liêt .

ted2019

However, once a buyer has opted out of disclosing their bid data, this information is excluded for all publishers they transact on.

Tuy nhiên, khi người mua đã chọn không tham gia bật mý tài liệu giá thầu, thông tin này bị loại trừ cho toàn bộ những nhà xuất bản mà họ thanh toán giao dịch .

support.google

And what’s good about this, I think, is that it’s like a moment in time, like you’ve turned around, you’ve got X-ray vision and you’ve taken a picture with the X-ray camera.

Và quý nhất là 1 khoảnh khắc đúng lúc, khi bạn nhìn xung quanh, lấy được 1 tầm nhìn X-quang và chụp 1 bức bằng camera X-quang.

ted2019

No one here is allowed to talk to each other

Không được chuyện trò với nhau

QED

“It is a humbling experience to come here and spend time listening to instruction,” Brother Swingle said, adding: “You go away from here much better equipped to magnify Jehovah.”

Anh Swingle nói: “Đến đây và bỏ thời giờ ra nghe giảng một kinh nghiệm làm bạn khiêm nhường. Khi rời khỏi nơi đây, bạn được trang bị tốt hơn nhiều để đề cao Đức Giê-hô-va”.

jw2019

Kenya is now speeding up.

Kenya cũng tăng cường .

QED

Manu builds a boat, which the fish pulls until it is grounded on a mountain in the Himalayas.

Manu đóng một chiếc tàu và được con cá kéo cho đến khi chiếc tàu tấp trên một ngọn núi trong dãy Hy Mã Lạp Sơn.

jw2019

The Google European headquarters is located in Dublin (Google Ireland Ltd.).

Trụ sở chính của Google ở Châu Âu nằm tại Dublin ( Google Ireland Ltd. ) .

support.google

For example, let’s say the currency used for your manager account is US dollars (USD), but one of your managed accounts uses the British pound (GBP).

Ví dụ: giả sử đơn vị tiền tệ được sử dụng cho tài khoản người quản lý của bạn đô la Mỹ (USD), nhưng một trong những tài khoản được quản lý của bạn sử dụng bảng Anh (GBP).

support.google

It also has legal recognition in Nunavik—a part of Quebec—thanks in part to the James Bay and Northern Quebec Agreement, and is recognised in the Charter of the French Language as the official language of instruction for Inuit school districts there.

Nó cũng được công nhận về mặt pháp lý tại Nunavik-một phần của Québec-một phần nhờ vào Hiệp định James Bay và Bắc Québec, và được ghi nhận trong Hiến chương ngôn ngữ Pháp là ngôn ngữ chính thức giảng dạy cho các học khu Inuit ở đó.

WikiMatrix

His club is said to be the hardest among the presidential staff.

Hộp đêm của anh ta là khá nhất trong các hộp đêm

OpenSubtitles2018. v3

And on the y-axis is the loudness of average ambient noise in the deep ocean by frequency.

Trên trục tung là độ to của tiếng ồn trung bình xung quanh những đại dương sâu đo bởi tần số .

ted2019

The Swedish Ardennes is a medium-size, heavyweight draft horse.

Ngựa Ardennes Thụy Điển một giống ngựa kéo cỡ trung bình, có trọng lượng nặng.

WikiMatrix

The tundra blazes with color and the whole landscape is transformed.

Cả lãnh nguyên rực rỡ với màu sắc và toàn bộ vùng đất đang được biến đổi.

OpenSubtitles2018. v3

In addition, a female alerts males she is in estrus by whistling through her nose.

Ngoài ra, chuột cái thông báo bạn tình khi nó đang bị động kinh bằng cách huýt sáo qua mũi.

WikiMatrix

And pray for God’s help to develop this elevated kind of love, which is a fruit of God’s holy spirit. —Proverbs 3:5, 6; John 17:3; Galatians 5:22; Hebrews 10:24, 25.

Và cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ bạn phát triển loại yêu thương cao thượng này, vì đó một trái của thánh linh Đức Chúa Trời (Châm-ngôn 3:5, 6; Giăng 17:3; Ga-la-ti 5:22; Hê-bơ-rơ 10:24, 25).

jw2019

The war of Armageddon is not an act of aggression by God.

Đức Chúa Trời không gây ra cuộc chiến Ha-ma-ghê-đôn.

jw2019

A tree that can bend with the wind is more likely to survive a storm.

Một cái cây có thể cong lại trước cơn gió thì dễ sống sót hơn khi gặp bão.

jw2019

The reward for their wise boundaries is the joy of desires fulfilled in life.

Phần thưởng cho ranh giới sáng suốt của họ niềm vui hiện thực hóa các ước vọng trong cuộc sống.

Literature

The Albera is highly resistant to cold, though susceptible to heat, and is well adapted to the steep terrain of the Albera Massif.

Albera khả năng chịu lạnh cao, mặc dù dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, và thích nghi tốt với địa hình dốc của khối núi Albera.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *