“irrigation” là gì? Nghĩa của từ irrigation trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

“irrigation” là gì? Nghĩa của từ irrigation trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

irrigation

irrigation /,iri’geiʃn/

 • danh từ
  • sự tưới (đất, ruộng); sự tưới cho tươi tốt; tình trạng được tưới
  • (y học) sự rửa (vết thương)


 sự dẫn nước
 sự phun
 • spay irrigation: sự phun mưa
 •  sự tưới (nước)
   sự tưới nước
 • border irrigation: sự tưới nước tràn bờ
 • infiltration irrigation: sự tưới nước nhờ thấm
 • irrigation of field: sự tưới nước vào ruộng
 • subterraneous irrigation: sự tưới nước dưới sâu
 •  sự tưới tràn bờ
   thụt rửa
  Lĩnh vực: xây dựng
   dẫn nước
 • irrigation gallery: hành lang dẫn nước tưới
 • irrigation system: sự dẫn nước
 • irrigation system: hệ thống dẫn nước
 • irrigation tunnel: hầm dẫn nước tưới tiêu
 •  sự dẫn nước tưới
   thủy lợi
 • irrigation rate: thủy lợi phí
 • irrigation structure: công trình thủy lợi
 • Lĩnh vực: cơ khí & công trình
   tưới ruộng
 • irrigation facility: công trình tưới ruộng
 • irrigation reservoir: hồ chứa để tưới ruộng
 • release for irrigation: sự xả để tưới ruộng
 • alternate irrigation
   tưới luôn phiên
  arterial irrigation
   tưới theo nhiều nhánh
  artificial rain irrigation network
   hệ thống phun mưa
  basin check irrigation
   tưới kiểu be bờ (giữ nước)
  basin check irrigation
   tưới ngập
  basin irrigation
   sự tưới be bờ
  basin irrigation
   sự tưới khoanh vùng
  basin irrigation
   tưới phun
  bed irrigation
   tưới theo luống
  bedward irrigation
   tưới dọc luống
  bench border irrigation
   tưới theo bờ bậc thang
  block irrigation
   tưới ngập
  border irrigation
   sự tưới ngập bờ ngăn
  border irrigation
   sự tưới tràn bờ
  border irrigation
   tưới theo bờ khoanh vùng
  border trip irrigation
   tưới theo khu bờ vùng
  braod irrigation
   tưới bằng nước thải
  broad irrigation
   sự tưới bằng nước thải
  buried-tube irrigation
   hệ thống tưới nước ngầm
  buried-tube irrigation system
   hệ thống tưới kín
  catchwork irrigation
   sự tưới be bờ
  catchwork irrigation
   sự tưới khoanh vùng
  catchwork irrigation
   tưới kết hợp
  catchwork irrigation
   tưới ngập
  channel irrigation
   tưới theo kênh dẫn
  check irrigation
   tưới ngập
  coefficient of irrigation
   hệ số tưới
  continuous flow irrigation
   hệ thống tưới liên tục
  continuous irrigation
   tưới liên tục

  [, iri’gei ∫ n ]

 • danh từ

  o   sự tưới (nước)

  §   irrigation gas clause : điều khoản về khí

  Một điều khoản trong hợp đồng dầu khí cho phép người chủ đất nhận một phần hoặc toàn bộ khí sản xuất theo thuế tài nguyên trên khu đất.

 • Từ điển chuyên ngành Môi trường

  Irrigation : Applying water or wastewater to land areas to supply the water and nutrient needs of plants. Sự tưới tiêu : Việc đưa nước hay nước thải vào những vùng đất để phân phối nước và chất dinh dưỡng cần cho thực vật .

  admin

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.