hợp chất trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

hợp chất trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nó phản ứng với axít boric tạo ra hợp chất màu đỏ, gọi là rosocyanin.

It reacts with boric acid to form a red-colored compound, rosocyanine.

WikiMatrix

Các tính toán chỉ ra rằng hợp chất kẽm có trạng thái ôxi hóa +4 không thể tồn tại.

Calculations indicate that a zinc compound with the oxidation state of +4 is unlikely to exist.

WikiMatrix

Các hợp chất với Iốt khác: Pin liti ^ Patnaik, Pradyot (2002) Handbook of Inorganic Chemicals.

Lithium battery Patnaik, Pradyot (2002) Handbook of Inorganic Chemicals.

WikiMatrix

Các hợp chất dị vòng khác như các nitrothiazole (thiazole) cũng có tác dụng tương tự.

Other heterocycles such as nitrothiazoles (thiazole) are also used for this purpose.

WikiMatrix

Hydro tạo thành các hợp chất cộng hóa trị với hầu hết các nguyên tố khác.

Arsenic forms covalent bonds with most other elements.

WikiMatrix

Xét về mặt hóa học, nước là hợp chất đơn giản, gồm hai nguyên tố cơ bản.

Chemically, water is simple, a combination of two basic elements.

jw2019

Trong hầu hết các hợp chất, sắt có trạng thái oxy hoá +2 hay +3 (Fe2+ hay Fe3+).

In most of its compounds, iron has the oxidation state +2 or +3 (Fe2+ or Fe3+).

WikiMatrix

Các hợp chất clo lỏng của ion aqua có thể được hình thành.

Weak chloro complexes of the aqua ion may be formed.

WikiMatrix

Hợp chất hữu cơ citrulline là một axit α-amin.

The organic compound citrulline is an α-amino acid.

WikiMatrix

Những vết nứt này được bao phủ bởi những hợp chất hữu cơ.

They are coated. These fractures are coated with organic materials.

ted2019

Các hợp chất hữu cơ thường là vitamin hoặc được làm từ vitamin.

Organic cofactors are often vitamins or made from vitamins.

WikiMatrix

1, 3-butadien là một hợp chất nguy hiểm khác thường liên quan đến việc sử dụng trong công nghiệp.

1,3-butadiene is another dangerous compound often associated with industrial use.

WikiMatrix

Tôi kể lại cảnh chúng nghiêm túc đun hợp chất như thế nào.

I recall how they were seriously boiling the concoction.

ted2019

Hợp chất này thường được tìm thấy trong tự nhiên dưới dạng khoáng chất valentine và senarmontit.

It is found in nature as the minerals valentinite and senarmontite .

WikiMatrix

Với mật độ 9,81 g/cm3, hợp chất này là vật liệu trắng bền nhất được biết đến.

With a density of 9.81 g/cm3, it is the densest known white stable material.

WikiMatrix

Mangan(III) florua (còn gọi là mangan triflorua) là hợp chất vô cơ có công thức MnF3.

Manganese(III) fluoride (also known as Manganese trifluoride) is the inorganic compound with the formula MnF3.

WikiMatrix

Tôi mong các bạn sẽ ghi nhớ các hợp chất này.

The way –I expect everybody to memorize these compounds.

ted2019

Điều đó rất đơn giản: chúng ta không tạo ra các phân tử, các hợp chất.

It’s very simple: we don’t invent molecules, compounds.

ted2019

Nó mang những hợp chất cần thiết cho sự sống.

And it’s loaded with chemicals that life needs to survive.

OpenSubtitles2018. v3

Đisulfua gecmani là hợp chất của gecmani đầu tiên được Clemens Winkler tìm thấy trong phân tích argyrodit.

Germanium disulfide was the first germanium compound found by Clemens Winkler, during the analysis of argyrodite.

WikiMatrix

Và điều quan trọng là có nhiều hợp chất hóa học chỉ là dạng bong bóng.

And the key thing is to have lots of complex chemistry just bubbling away.

ted2019

Arsenobetain là một hợp chất asen hữu cơ, nguồn chính chứa asen trong cá.

Arsenobetaine is an organoarsenic compound that is the main source of arsenic found in fish.

WikiMatrix

Ví dụ này bao gồm nguyên tố cacbon và các hợp chất hữu cơ.

Examples include the element carbon and the organic compounds.

WikiMatrix

Các dạng chính tồn tại trong nước là các hợp chất phức + với n = 6 và 7.

The main species in water solution are the aquated complexes + where n = 6 and 7.

WikiMatrix

Axít phốtphorơ là một hợp chất được biểu diễn bởi công thức H3PO3.

Phosphorous acid, is the compound described by the formula H3PO3.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.