học hỏi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

học hỏi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nhiều người thành thật do đó nghe được tin mừng và đã bắt đầu học hỏi Kinh Thánh.

Many sincere ones have thus heard the good news and have started to study the Bible.

jw2019

Cố gắng học hỏi

Personal Study

jw2019

Làm thế nào anh chị có thể điều khiển học hỏi với sách này?

How might you conduct a Bible study using the brochure?

jw2019

Nên điều khiển sự học hỏi như thế nào?

How should a study be conducted?

jw2019

Và chúng ta học hỏi được từ ông biết bao nhiêu!

And how we have learned from him!

LDS

Tôi chỉ muốn học hỏi thêm.

Just want to learn more.

OpenSubtitles2018. v3

16 Khi nào gia đình nên học hỏi với nhau?

16 When can family study be done?

jw2019

Thậm chí em có thể khởi đầu nhiều học hỏi Kinh Thánh.

She has even been able to start many Bible studies.

jw2019

Học hỏi và áp dụng các nguyên tắc thiêng liêng để đạt được sự hiểu biết thuộc linh.

Learn and apply divine principles for acquiring spiritual knowledge.

LDS

Do đó việc học hỏi Kinh-thánh cá nhân là điều thiết yếu.

That is why personal Bible study is essential .

jw2019

Các nhà tâm lý học hỏi những người khác với một câu hỏi khác đi một chút.

The psychologists asked other people a slightly different question.

ted2019

Học hỏi mang lại nhiều thích thú cho chúng ta qua những cách nào?

In what ways can study bring us great pleasure?

jw2019

18 phút: Đều đặn điều khiển buổi học hỏi Kinh-thánh gia đình của bạn.

18 min : Conduct Your Family Study Regularly .

jw2019

Khuyến khích tất cả mọi người mời nhận sách với mục tiêu bắt đầu các cuộc học hỏi.

Urge all to offer the book with the goal of starting studies.

jw2019

Anh đã tìm thấy hạnh phúc khi học hỏi và thực hành nguyên tắc Kinh-thánh.

He has found happiness in learning and practicing Bible principles.

jw2019

Tập trung vào việc bắt đầu các học hỏi Kinh Thánh tại nhà.

Concentrate on starting home Bible studies.

jw2019

Chị tiên phong này đang hướng dẫn tám người chú ý học hỏi Kinh Thánh mỗi tuần.

This pioneer found herself conducting eight Bible studies with interested ones each week.

jw2019

Người giáo sĩ trở lại viếng thăm tại nhà và bắt đầu học hỏi Kinh-thánh với ông.

Return visits were made and a Bible study was started.

jw2019

Và mong rằng trong quá trình đó, ta cũng học hỏi để trở nên tốt đẹp hơn.

And hopefully in the process, we will learn to be better people.

ted2019

Vì có sự chú ý, một số cuộc học hỏi ấy đã kéo dài đến khuya.

Because of the interest shown, some of these studies continued well into the night.

jw2019

Lợi ích thứ tư: Bạn có thể học hỏi.

Benefit #4: You might learn something.

jw2019

(3 Giăng 4) Tại một hội nghị vòng quanh, sáu người học hỏi với chúng tôi làm báp têm.

(3 John 4) At one circuit assembly, six of our Bible students were baptized.

jw2019

Đó là ngôi nhà học hỏi.

It is a house of learning.

LDS

Tôi muốn học hỏi và anh đã dạy tôi vì một lý do.

I wanted to learn and you taught me for a reason.

OpenSubtitles2018. v3

Để có thông tin chính xác, anh Michael đã nhận lời học hỏi Kinh Thánh.

To get the facts, Michael accepted a Bible study.

Xem thêm: Get on là gì

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *