hoàn chỉnh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

hoàn chỉnh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cái chúng ta dựa vào không phải là một hệ thống chưa hoàn chỉnh.

What we rely on is not an incomplete system.

ted2019

Đầu năm 2006, hệ đào tạo hoàn chỉnh đại học bắt đầu khóa học đầu tiên.

In early 2006, the university-level completion program started the first course.

WikiMatrix

[“Các tác phẩm hoàn chỉnh của Snmao (Echo Chan)] [“Những bài học từ lịch sử” bởi Nan Huaijin]

[“Complete Works of Sanmao” (aka Echo Chan)] [“Lessons From History” by Nan Huaijin]

ted2019

Hóa thạch hơn 400 cá thể đã được thu thập, gồm nhiều bộ xương hoàn chỉnh.

Fossils of hundreds of individuals have been collected so far, including many complete skeletons.

WikiMatrix

Trạm Sihwa sử dụng các đê chắn biển biển hoàn chỉnh với 10 tuabin tạo ra 254 MW.

The Sihwa station uses sea wall defense barriers complete with 10 turbines generating 254 MW.

WikiMatrix

Đến cuối năm, con tàu đã được cấu trúc hoàn chỉnh về cơ cấu.

By the end of that year, the ship was substantially structurally complete.

WikiMatrix

Tôi đã có một buổi tập hoàn chỉnh.

And I had a complete cardio workout.

ted2019

Các thành phần ký hiệu đó tạo ra một bài hát hoàn chỉnh.

From there, they would turn it into a full-band song.

WikiMatrix

Bốn base này gắn với nhóm đường/phosphat để tạo thành nucleotide hoàn chỉnh, như adenosine monophosphate.

These four bases are attached to the sugar-phosphate to form the complete nucleotide, as shown for adenosine monophosphate.

WikiMatrix

Cậu ấy sơn một bức tranh hoàn chỉnh ấy nhỉ?

He paints quite a picture, doesn’t he ?

OpenSubtitles2018. v3

3 người trong số họ có những luận cứ chưa hoàn chỉnh.

Three of them were having incomplete proofs .

QED

Một thiết kế đơn giản sẽ đẹp hơn hơn là một bức vẽ được đánh bóng hoàn chỉnh!

A simple drawing … can be more beautiful than an elaborate painting .

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi vẫn chưa có được bức tranh hoàn chỉnh của nó.

We still really haven’t got a very complete picture of it.

ted2019

Cuối cùng bạn sẽ có một cấu trúc hoàn chỉnh.

And then finally you’re able to get that structure out .

ted2019

Đó là một trong những phần vụ hoàn chỉnh nhất của cuộc sống tôi.

It is one of the most fulfilling parts of my life.

LDS

Với twist và mũi điều chỉnh hoàn chỉnh cẩn thận loại bỏ các công cụ leveling

With the twist and bow adjustments complete carefully remove the leveling tool

QED

Ôi vĩ đại, vinh quang, hoàn chỉnh biết bao,

How great, how glorious, how complete

LDS

Chúng ta thấy đẹp trong những thứ được làm hoàn chỉnh.

We find beauty in something done well .

QED

Mạch kép hoàn chỉnh của ADN được hình thành

Two complete DNA strands are formed

jw2019

Bạn có một hình hoàn chỉnh — ở đây là một con gián.

You get a folded shape — in this case, a cockroach .

QED

Và rồi ông ấy sẽ vẽ người Thiếu Sót cho hoàn chỉnh!

He will finish the Pasfinis.

OpenSubtitles2018. v3

Ta sẽ gặp luật sư để hoàn chỉnh lời khai.

We’re meeting with counsel to perfect the rest of the testimony.

OpenSubtitles2018. v3

Bộ luật hoàn chỉnh khá rộng.

It has welldefined rules of procedure.

WikiMatrix

Trình tự bộ gen hoàn chỉnh có chiều dài dao động từ 11.615 đến 11.966 nt.

The complete genome sequences range from 11,615 to 11,966 nt in length.

WikiMatrix

Ngày 3 tháng 5 năm 2017, bản trailer hoàn chỉnh được đăng tải.

On May 3, 2017, a full length trailer was released.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.