hết sạch trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

hết sạch trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cô ấy sẽ làm cậu hết sạch tiền.

She’s gonna take all your money.

OpenSubtitles2018. v3

Hôm sau, các cửa hàng hết sạch thực phẩm”.—Anh Paul, Zimbabwe.

The next day, stores had no food at all.” —Paul, Zimbabwe.

jw2019

Xin lỗi phải nói là chúng tôi cũng hết sạch rồi.

Sorry to say we’re out of that too .

QED

(Bạn không phải sạc đầy pin rồi mới dùng, hoặc dùng hết sạch pin rồi mới sạc.)

( You don’t have to go from full to zero charge, or from zero to full charge. )

support.google

Hết sạch pin.

Battery is completely drained .

support.google

Chúng tôi xếp hàng nhiều giờ nhưng thực phẩm hết sạch trước khi đến lượt chúng tôi.

“We stood in lines for hours, but often the food ran out before we got to the front of the line.

jw2019

Vậy chúng ta đã hết sạch tiền sao?

So all our money’s gone?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi cứ tiếp tục đi cho tới khi hết sạch tiền.

We’d keep going until the money ran out.

WikiMatrix

Họ bán hết sạch số sách của mình.

They sold out of all of their books.

ted2019

Và bỗng chốc, tiền tiêu hết sạch .

And poof, the money ‘s gone .

EVBNews

Bị lăng mạ trên báo, hết thời, mất hết sạch những gì anh từng làm ra.

Disgraced in the press, serve hard time, lose every penny you’ve ever made .

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta nên đi lấy một ít cam trước khi chúng hết sạch.

We should get some oranges before they’re all out.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta hết sạch nhiên liệu rồi.

We ran out of fuel!

OpenSubtitles2018. v3

Chúng càn quét hết sạch.

They wiped us out.

OpenSubtitles2018. v3

Chưa tìm hiểu bao nhiêu tiền mà đã tiêu hết sạch rồi ư?

You didn’t even check and you spent it all ?

QED

Và rồi, khi đến vụ mùa sau, họ bán hết sạch—không chừa lại thứ gì!

And then, when the following planting season came, they sold out —lock, stock, and barrel!

jw2019

Chúng ta đã kéo dài được bao lâu trước khi hết sạch tiền?

How long did we last before all the money ran out?

OpenSubtitles2018. v3

Và đưa chị tiền, chị lập tức nhận luôn, trong một ngày tiêu hết sạch.

She gave you an envelope full of money and you spent it all in three days .

QED

3g chiều mà anh bán hết sạch.

I sold everything by 3 pm

QED

Bị cướp bóc hết sạch,+

It will be completely plundered,+

jw2019

Và họ sẽ không chịu hạ giá cho đến khi bán hết sạch. ngay cả với phố Wall.

This level of criminality is unprecedented, even on fucking Wall Street.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn thấy đấy, ” – 18 ” khiến bạn mất hết sạch tinh thần.

You see, ” – 18 ” sucks all the life out of you. ” + 2 ” said, ” I ain’t all bad. ”

QED

Không có hơn đâu, tôi hết sạch tiền rồi.

No more, that’s all I have.

OpenSubtitles2018. v3

Không, hết sạch rồi.

Uh, no, we’re all out.

OpenSubtitles2018. v3

Họ hết sạch tiền và đôi khi phải sống bên lề đường một thời gian.

They have to hit bottom financially, and sometimes they may even have to live on the streets for a while.

Literature

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.