hệ số nhân trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

hệ số nhân trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Điểm trung bình trong 4 năm, tính bởi hệ số nhân trên, được cộng thêm vào để đạt được số điểm cuối cùng.

The average ranking points for the four previous years, weighted by their multiplier mentioned above, are added together to arrive at the final ranking points.

WikiMatrix

Một trong những thay đổi mà được công bố khi sửa lại hệ thống xếp hạng vào năm 1999 được gán cho cái tên “scaling up”, trong đó điểm cho một trận đấu sẽ có hệ số nhân xấp xỉ là 10, với các nhân tố khác thêm vào.

One of the changes that was introduced when the ranking system was revised in 1999 was dubbed the “scaling up”, where the points on offer for a match were roughly multiplied by ten, with the addition of more factors.

WikiMatrix

Ở những khu vực này, hầu như tất cả các mét dành cho khách hàng thương mại nhỏ và dân cư đều đo khối lượng (m3 hoặc ft3) và báo cáo thanh toán bao gồm hệ số nhân để chuyển đổi âm lượng thành nội dung năng lượng của nguồn cung cấp khí địa phương.

In these areas, almost all meters for residential and small commercial customers measure volume (m3 or ft3), and billing statements include a multiplier to convert the volume to energy content of the local gas supply.

WikiMatrix

Số điểm của Amplistan được tính như sau: 3 điểm cho 1 trận thắng; hệ số về loại trận là 1.0 (trận giao hữu); hệ số về sức mạnh của đối thủ là 0.50 (Bestrudia xếp hạng 188 nên có hệ số tối thiểu là 0.50); hệ số về sức mạnh khu vực là 0.94 (hệ số trung bình của 2 liên đoàn); hệ số nhân là 100.

Amplistan’s 141 ranking points are calculated like this: 3 points for the win; multiplied by 1.0 for match status (friendly match); multiplied by 0.50 for opposition strength (Bestrudia is ranked 188th, so it has the minimum 0.50 weighting); multiplied by 0.94 for regional strength (the average of the weightings for the two teams’ confederations); multiplied by 100.

WikiMatrix

“Lượt” của thế hệ tiếp theo đến thường xuyên hơn sau một sốnhân thuộc thế hệ trưởng bối.

The “turn” of the next generation came more often after several individuals of the senior generation.

WikiMatrix

Các ứng dụng tự khám phá của giới hạn kết quả với các mẫu giới hạn là thực tế phổ biến trong nhiều ứng dụng, đặc biệt là với mô hình kích thước nhỏ của hàm log – concave likelihood (chẳng hạn như một tham số quan hệ theo cấp số nhân).

The heuristic application of limiting results to finite samples is common practice in many applications, especially with low-dimensional models with log-concave likelihoods (such as with one-parameter exponential families).

WikiMatrix

Sultan được tường thuật là thúc đẩy quan hệ mật thiết với một số nhân vật quân sự chủ chốt.

The Sultan was reportedly having fostered close relations with several key military personnel, including the Army chief himself.

WikiMatrix

Điều này dẫn đến một số quan hệ đối tác lâu dài, và một số các cuộc hôn nhân.

This resulted in some enduring partnerships, and several marriages.

WikiMatrix

Ông ta có một số mối quan hệ ngoài hôn nhân và tiếp tục cưới vợ khác.

He acts discreditably and even marries another woman.

WikiMatrix

Google chỉ cho phép quảng cáo quảng bá hoạt động xổ sốhệ thống quay số trễ của các pháp nhân do nhà nước điều hành.

Google allows only ads promoting lotteries with deferred drawing from state-run entities .

support.google

Họ đứng ra giải cứu các cư dân sống trên đất hoang và giao cho các công trình tạo nguồn tài nguyên khác trong Vault, qua việc sử dụng hệ thống chỉ số nhân vật SPECIAL từ các bản Fallout khác.

They rescue dwellers from the wasteland and assign them to different resource-generating buildings in the Vault, using the SPECIAL statistics system from the other Fallout games.

WikiMatrix

Cũng chính Lưu Huy sau đó đã phát triển một phương pháp nhanh hơn để tính π và thu được giá trị 3,14 với một đa giác 96 cạnh, bằng cách lợi dụng tính chất là hiệu diện tích các đa giác liên tiếp tạo nên một dãy cấp số nhân với hệ số 4.

Liu later invented a faster method of calculating π and obtained a value of 3.14 with a 96-sided polygon, by taking advantage of the fact that the differences in area of successive polygons form a geometric series with a factor of 4.

WikiMatrix

Tính toán diện tích những vùng này và nhân với hệ số pha loãng cho phép ông tính được số lượng virus trong dịch huyền phù gốc.

Counting these areas and multiplying by the dilution factor allowed him to calculate the number of viruses in the original suspension.

WikiMatrix

Đa số bạn trẻ từng quan hệ trước hôn nhân nói rằng họ hối tiếc sau đó.

Most youths who have engaged in premarital sex say that they regretted it afterward.

jw2019

Khi h là zero cho tất cả số âm k, hệ thống được gọi là nhân quả.

When h is zero for all negative k, the system is said to be causal.

WikiMatrix

Đa số bạn trẻ từng quan hệ trước hôn nhân nói rằng họ hối tiếc khi đã làm thế.

Most youths who have engaged in premarital sex say that they regretted it afterward.

jw2019

Khi bạn sử dụng vàng, có một ảnh hưởng nhỏ của số nhân tuy người ta hay nghĩ hệ số tạo tiền chỉ xuất hiện đối với trường hợp sử dụng tiền giấy bất khả hoán mà thôi.

Some people think it only happens with paper money .

QED

Lumen sẽ biên tập lại thông tin liên hệnhân của người gửi (ví dụ: số điện thoại, email và địa chỉ).

Lumen will redact the submitter’s personal contact information ( i. e. phone number, e-mail and address ) .

support.google

Một hệ thống bưu chính có thể do nhà nước hoặc tư nhân quản lý, mặc dù nhiều chính phủ giới hạn một số dịch vụ đối với các hệ thống bưu chính tư nhân.

A postal service can be private or public, though many governments place restrictions on private systems.

WikiMatrix

Vì thế, cái mà chúng tôi có thể làm được cho tiến trình biến hóa này là ấp ủ một thế hệ mới của “nhân văn số học” cái đang ngày một sẵn sàng cho bước chuyển mình này.

So what we must do for this paradigm shift is actually foster a new generation of “digital humanists” that are going to be ready for this shift.

ted2019

Trong hệ thập phân thông thường, mỗi chữ số nhân với 10 có số mũ là vị trí mà chữ số ấy đứng, bắt đầu với số 0 bên phải.

In normal decimal notation, each digit is multiplied by 10 raised to the value of its position, starting from zero on the right.

ted2019

Vì vậy, trong một số hệ thống pháp lý của một cuộc hôn nhân có thể bị hủy hôn nếu chưa động phòng.

Thus in some legal systems a marriage may be annulled if it has not been consummated.

WikiMatrix

Một số thuộc tính quan trọng nhất của một hệ thống là tính nhân quả và ổn định.

Some of the most important properties of a system are causality and stability.

WikiMatrix

Lưu ý rằng nếu bạn tạo nhiều quy tắc áp dụng cho cùng một người liên hệ, thì sẽ được nhân với trọng số tín dụng cho các quy tắc trùng lặp.

Note that if you create multiple rules that apply to the same touchpoint, the credit weighting for the overlapping rules will be multiplied .

support.google

Mitterrand còn có một số mối quan hệ gia đình và cá nhân với các thành viên của Cagoule, một nhóm khủng bố cực hữu trong thập niên 1930.

Mitterrand furthermore had some personal and family relations with members of the Cagoule, a far-right terrorist group in the 1930s.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.