hàm số trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

hàm số trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chọn một màu cho hàm số

Choose a colour for function

KDE40. 1

Chúng tôi có thể làm tương tự cho các hàm số khác?

Can we do the same for other functions?

QED

Bất kỳ số nào lớn hơn 3, giá trị của hàm số sẽ là 1

Any number greater than three, you’re going to get one

QED

Hàm số f(x) = ax2 + bx + c là hàm số bậc hai.

The function f(x) = ax2 + bx + c is the quadratic function.

WikiMatrix

Các hàm số lượng giác thường gặp là sin(x), cos(x) và tan(x).

Common trigonometric functions include sin(x), cos(x) and tan(x).

WikiMatrix

Nhưng nếu tôi hỏi bạn, hàm số sẽ tiếp cận cái gì khi x = 1?

But what if I were to ask you, what is the function approaching as x=1?

QED

màu mặc định cho hàm số

the default colour for function number

KDE40. 1

Hãy thử xoay hoặc thu phóng hàm số tới một vùng khác.

Try to pan or zoom the function to a different region.

support.google

Hàm số này sẽ thay đổi theo thời gian khi nhiệt truyền đi ra khắp không gian.

This function will change over time as heat spreads throughout space.

WikiMatrix

Bắt đầu với 1 hàm số

Let’s start with an exponential function.

QED

Mà A là hàm số và B là phạm vi.

Where A is the domain and B is the range .

QED

màu mặc định cho hàm số

the default color for function number

KDE40. 1

Bây giờ điều gì xảy ra nếu lấy tích của 2 hàm số?

Now what happens if you take the product of the functions?

QED

Nghiên cứu của họ tập trung xem xét các hàm số toán học khác nhau.

Their research concentrated on the examination of various mathematical functions.

Literature

Giờ đang tính theo hàm số mũ.

We’re trending exponentially.

OpenSubtitles2018. v3

Hàm số này được gọi là softmax function.

For this reason we like to refer to it as softmax .

WikiMatrix

Tuy nhiên Diffie và Hellman không quan tâm đến các hàm số hai chiều.

However, Diffie and Hellman were not interested in twoway functions.

Literature

Trong đạo hàm hàm số hợp

In the chain rule

QED

Với lý do này, hàm số một chiều đôi khi còn được gọi là các hàm Humpty Dumpty*.

For this reason, one-way functions are sometimes called Humpty Dumpty functions.

Literature

Tập hợp các hàm số càdlàg trên một tập xác định cho trước là một không gian Skorokhod.

The collection of càdlàg functions on a given domain is known as Skorokhod space.

WikiMatrix

Có thể xem thêm các ví dụ khác tại Hàm số Liouville và Nguyên hàm không cơ bản.

See also the examples in Liouvillian function and Nonelementary integral.

WikiMatrix

Hàm số là phép toán nào đó biến một số này thành một số khác.

A function is any mathematical operation that turns one number into another number.

Literature

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.