gợi ý trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

gợi ý trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Từ này gợi ý một sự gia tăng tình yêu thương vốn đã có.

The word suggests an increase of a love that was already there.

LDS

Lần gặp đầu tiên: (2 phút hoặc ít hơn) Dùng Gợi ý cho cuộc trò chuyện.

Initial Call: (2 min. or less) Use the sample conversation.

jw2019

Một thanh ở góc màn hình sẽ phát sáng khi có hồn ma hay gợi ý gần đó.

A filament in the corner of the screen will glow when ghosts or clues are nearby.

WikiMatrix

Thăm lại lần đầu: (3 phút hoặc ít hơn) Dùng Gợi ý cho cuộc trò chuyện để bắt đầu.

First Return Visit: (3 min. or less) Begin with the sample conversation.

jw2019

Theo như gợi ý của anh,

Our humble offerings.

OpenSubtitles2018. v3

Thăm lại lần hai: (3 phút hoặc ít hơn) Dùng Gợi ý cho cuộc trò chuyện để bắt đầu.

Second Return Visit: (3 min. or less) Begin with the sample conversation.

jw2019

Không có thời gian để suy nghĩ về nó như bạn đã gợi ý.

There is no time to think about it as you suggested.

Literature

Tôi gợi ý được không?

May I make a suggestion?

OpenSubtitles2018. v3

gợi ý nào khác trong việc giải thoát Bonnie khỏi nỗi đau bí ẩn ấy không Ric?

Any other suggestions of how we can rid Bonnie of this mysterious pain she’s in, Ric?

OpenSubtitles2018. v3

Cô ta gợi ý màu xanh, cô ta phải đi.

She suggested blue, she had to go.

OpenSubtitles2018. v3

Sau đây là một số gợi ý:

* Try the following:

jw2019

Như Angie gợi ý, có thể khó nhận ra áp lực khi nó tác động đến bạn.

As Angie suggests, it can be hard to detect the pressure while it is affecting you.

jw2019

Nền xanh dương gợi ý về lá cờ Châu Âu.

The blue background is suggestive of the flag of Europe.

WikiMatrix

Gợi ý: Một số người viết nhật ký.

Suggestion: Some choose to keep a journal.

jw2019

5 phút: “Gợi ý cách mời nhận tạp chí trong tháng…”

5 min: “Ideas for Offering the Magazines in. . .”

jw2019

Đây là gợi ý từ 1 người quảng cáo chất phác:

Here is my naive advertising man’s suggestion.

QED

gợi ý rằng chúng ta quan tâm tới việc đạt đến đích, đển đỉnh cao.

It suggests that we care about reaching the end, a peak.

QED

Thăm lại lần đầu: (3 phút hoặc ít hơn) Dùng Gợi ý cho cuộc trò chuyện.

First Return Visit: (3 min. or less) Use the sample conversation.

jw2019

Anh có thể gợi ý những chủ đề để học và ấn phẩm nào là tốt nhất.

He may suggest what subjects could be studied and which publication would be most helpful.

jw2019

Mr. Stark gợi ý anh nên mặc bộ giáp War Machine.

Mr. Stark suggested you should wear the War Machine armor.

OpenSubtitles2018. v3

Những gợi ý thực tế nào giúp tất cả chúng ta góp lời bình luận khích lệ?

And what practical tips can help all of us to give encouraging comments?

jw2019

10 phút: Gợi ý cách mời nhận tạp chí trong tháng 5.

10 min: Ideas for Offering the Magazines in May.

jw2019

Gợi ý: Hãy thảo luận bảng này cùng cha mẹ và các bạn trẻ đồng đạo.

Suggestion: Discuss this chart with your parents and with fellow Christian youths.

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.