Gọi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Gọi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Người dân ở Sept-Sorts được gọi là Septsortais.

Inhabitants of Sept-Sorts are called Septsortais.

WikiMatrix

Trong một số nền văn hóa, gọi người lớn tuổi hơn bằng tên bị xem là khiếm nhã trừ khi được phép.

In some cultures, it is considered poor manners to address a person older than oneself by his first name unless invited to do so by the older one.

jw2019

Các nhà nghiên cứu cho chúng ta biết rằng có một bộ phận trong óc chúng ta được gọi là trung tâm khoái lạc.2 Khi được kích thích bởi vài chất ma túy hoặc hành vi nào đó thì trung tâm này sẽ áp đảo một bộ phận trong óc chúng ta là bộ phận chỉ huy ý chí, cách xét đoán, lý luận và đạo đức.

Researchers tell us there is a mechanism in our brain called the pleasure center.2 When activated by certain drugs or behaviors, it overpowers the part of our brain that governs our willpower, judgment, logic, and morality.

LDS

“Tôi biết,” bà nói, “nhưng một trong hai đứa luôn ở trong tầm gọi của tôi.

“””I know,”” she said, “”But one of you’s always in callin‘ distance.”

Literature

Haspel đã thu hút nhiều tranh cãi về vai trò là trưởng của CIA khu vực đen ở Thái Lan năm 2002, trong đó tù nhân tra tấn với cái gọi là “kỹ thuật thẩm vấn nâng cao”, bao gồm trấn nước.

Haspel has attracted controversy for her role as chief of a CIA black site in Thailand in 2002 in which prisoners were tortured with so-called “enhanced interrogation techniques”, including waterboarding.

WikiMatrix

Họ gọi người đó là con trai của Gotham.

They’re calling him the Son of Gotham.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên trong một số ngôn ngữ, “một phần chương trình” đề cập đến “một phần của thời gian chạy (khoảng thời gian trong khi thực thi)”, và được gọi là tầm vực động (dynamic scope).

In some languages, however, “part of a program” refers to “portion of run time (time period during execution)”, and is known as dynamic scope.

WikiMatrix

Antiochos II Epiphanes, còn được gọi là Antiochos II của Commagene (tiếng Hy Lạp: Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής, thế kỷ thứ 1 TCN) là một người có huyết thống Armenia và Hy Lạp.

Antiochus II Epiphanes, also known as Antiochus II of Commagene (Greek: Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής, flourished 1st century BC) was a man of Armenian and Greek descent.

WikiMatrix

Vì thế, Chúa Giê-su không chỉ được gọi là “con người thợ mộc” mà còn được gọi là “thợ mộc”.

Thus, Jesus was known not only as “the carpenter’s son” but also as “the carpenter.”

jw2019

Tôi gọi sườn nướng cùng 6 miếng gà xào lá chanh. À thực ra là 8 miếng.

I would like the grilled rib steak with 6 pieces of lemon chicken, actually 8 pieces .

QED

Ý định của Candace sau đó sớm thay đổi, khi cô biết được Jeremy, người mà cô thích, sẽ tới bãi biển này để lướt sóng nên cô quyết định không gọi điện nữa.

This mood soon changes, when she finds out that Jeremy, a boy for whom she has romantic feelings for, will be coming to the beach to surf so she decides to stay .

WikiMatrix

Tôi sẽ không gọi cảnh sát.

I’m not calling the police.

OpenSubtitles2018. v3

Sao lần trước anh không gọi thế?.

Why didn’t you call last time?

QED

Tôi kêu gọi mỗi chủ tịch đoàn nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn một lần nữa hãy giơ cao lá cờ tự do và tổ chức cùng dẫn đầu các đạo quân của mình.

I call on every Aaronic Priesthood quorum presidency to once again raise the title of liberty and organize and lead your battalions.

LDS

Em muốn đi gọi cho vài khách hàng không?

You wanna go call some clients or something?

OpenSubtitles2018. v3

Vì lý do này, đàm phán phân phối đôi khi còn được gọi là thắng-thua vì giả định rằng lợi ích của một người là mất mát của người khác.

For this reason, distributive negotiation is also sometimes called win-lose because of the assumption that one person’s gain is another person’s loss.

WikiMatrix

Pascal tiêu chuẩn String đi trước bởi một byte độ dài được hỗ trợ và có một lượng lưu trữ cố định; các phiên bản sau đã thêm loại kết thúc null linh hoạt hơn, gọi loại cũ hơn là “chuỗi ngắn”.

The standard Pascal String preceded by a length byte is supported, and takes a fixed amount of storage; later versions added a more flexible null-terminated type, calling the older type “short string”.

WikiMatrix

Và nếu hắn nghe chúng ta gọi tên hắn, hắn sẽ giết chúng ta.

And if he heard the names we’d like to call him, he’d kill us.

OpenSubtitles2018. v3

Trong lịch này có 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày, được gộp nhóm trong 3 tuần, mỗi tuần 10 ngày gọi là décades.

There were twelve months of 30 days each, grouped into three ten-day weeks called décades.

WikiMatrix

Phương pháp này sử dụng một ống mỏng, mềm dẻo gọi là ống thông .

This method uses a thin, flexible tube called a catheter .

EVBNews

Tôi không cần được gọi bằng ” ông ” để thấy già hơn đâu.

I don’t need ” mister ” to make this body feel any older.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi quý cậu người anh em hãy gọi lại cho tôi

I love you bro, please give me a call.

OpenSubtitles2018. v3

Năm 1948, hải quân có yêu cầu thứ hai về loại tiêm kích không có bánh đáp, Supermarine đã làm lại thiết kế của mình có bánh đáp và có tên gọi là Type 508.

In 1948, the Admiralty had second thoughts about the undercarriage-less fighter and Supermarine reworked their design by including a nosewheel undercarriage, becoming the Type 508.

WikiMatrix

Trong cộng đồng của chúng tôi, trước đây gọi là Forrest River Mission, chương trình giáo dục chỉ có từ lớp một đến lớp năm.

Our community, formerly known as the Forrest River Mission, had provisions for schooling from grade one through grade five.

jw2019

Vào ngày 27 tháng 10 năm 2003, Cher bí mật gọi đến chương trình đàm thoại C-SPAN để thuật lại một chuyến đi đến thăm các thương binh tại Walter Reed Army Medical Center và chỉ trích sự thờ ơ của giới truyền thông và chính quyền trước các liệt sĩ.

On October 27, 2003, Cher anonymously called a C-SPAN phone-in program to recount a visit she made to maimed soldiers at the Walter Reed Army Medical Center and criticized the lack of media coverage and government attention given to injured servicemen.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *