Go out with là gì? – https://illuminatiwe.com – Trung tâm dịch thuật anh ngữ

Go out with là gì? – https://illuminatiwe.com – Trung tâm dịch thuật anh ngữ

Ý nghĩa cụm động từ GO OUT WITH

Go out with là gì?

1/ Có mối quan hệ với

Ex : He’s been GOING OUT WITH his girlfriend for around six months now .Anh ta có mối quan hệ với bạn gái đến giờ đã được sáu tháng .

2/ Rời khỏi một căn phòng hoặc tòa nhà, đặc biệt là để làm gì đó để giải trí

Ex: Please close the door as you go out.

Vui lòng ngừng hoạt động khi bạn đi ra ngoài .
Ex : Do you want to go out for a drink after work ? It’s terribly smoky in here – I’m just going out for a breath of fresh air .
Bạn có muốn đi uống nước sau giờ thao tác không ? Ở đây khói kinh điển – Tôi chỉ ra ngoài để hít thở không khí trong lành .
Ex : She goes out partying with her friends every weekend .
Cô ấy đi tiệc tùng với bè bạn vào mỗi cuối tuần .
Ex : She likes to go out at the weekend. I’m just going out for a walk .
Cô ấy thích đi chơi vào cuối tuần. Tôi chỉ ra ngoài đi dạo .
Ex : Do you want to come ?
Bạn có muốn đến không ?
Ex : What time do you want to go out ?
Bạn muốn đi chơi lúc mấy giờ ?
Ex : Tony forgot to take an umbrella when he went out .
Tony quên cầm ô khi ra ngoài .
Ex : I hope it doesn’t rain .
Tôi kỳ vọng trời không mưa .
Ex : He’s just gone out .
Anh ấy vừa đi ra ngoài .
Ex : Can I take a message ?
Tôi hoàn toàn có thể gửi một lời nhắn hay không ?
Các từ tương quan và những cụm từ :

 • abandon

 • abandonment

 • absquatulate

 • backward

 • be ready to roll

   idiom

 • move

 • p. o. q .

 • piss off

 • pull

 • pull off

 • pull out

 • push along

 • push off

 • sea

 • track

 • turf sb out

 • vacate

 • vamoose

 • walk

 • walk off ( somewhere )

3/ Để có một mối quan hệ lãng mạn và thường là tình dục với ai đó

Ex : How long have you been going out with him ?
Bạn đã đi chơi với anh ấy bao lâu rồi ?
Ex : They’d been going out ( together / with each other ) for almost five years before he moved in with her .
Họ đã đi chơi ( cùng nhau / với nhau ) trong gần năm năm trước khi anh ấy chuyển đến sống với cô ấy .
Ex : They went out with each other for five years before getting married .
Họ hẹn hò với nhau 5 năm trước khi kết hôn .
Ex : She’s going out with one of her colleagues .
Cô ấy đang đi chơi với một trong những đồng nghiệp của mình .
Ex : He hasn’t gone out with anyone since he got divorced two years ago .
Anh ấy chưa đi chơi với ai kể từ khi ly hôn 2 năm trước .
Ex : He has gone out with a string of beautiful women .
Anh ta đã đi chơi với một loạt phụ nữ xinh đẹp .
Ex : She will only go out with men who are taller than her .
Cô ấy sẽ chỉ hẹn hò với những người đàn ông cao hơn cô ấy .

4/ Nếu thủy triều rút đi, nó sẽ di chuyển trở lại và che phủ ít hơn bãi biển

Ex : When I woke up the fire had gone out .
Cô ấy sẽ chỉ hẹn hò với những người đàn ông cao hơn cô ấy .

5/ Thua khi bạn đang chơi trong một cuộc thi thể thao, do đó bạn phải dừng cuộc chơi trong cuộc thi

Ex: England went out to France in the second round of the championship.

Anh ra quân trước Pháp ở vòng 2 tranh ngôi vô địch .

6/ Để có một mối quan hệ lãng mạn, đặc biệt. một trong đó bao gồm việc đi nhiều nơi cùng nhau

Ex : While we were gone the tide had gone out, leaving our boat sitting on a sandbar .
Trong khi chúng tôi đi, thủy triều đã tắt, để lại chiếc thuyền của chúng tôi ngồi trên một bãi cát .

Cụm động từ khác đi với GO

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.