ghét trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

ghét trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Rồi ông bổ sung lẽ thật căn bản ấy bằng cách nói rằng người chết không thể yêu hay ghét và ở trong mồ mả “chẳng có việc làm, chẳng có mưu-kế, cũng chẳng có tri-thức, hay là sự khôn-ngoan”.

He then enlarged on that basic truth by saying that the dead can neither love nor hate and that “there is no work nor planning nor knowledge nor wisdom in the Grave.”

jw2019

Đến hôm nay, tôi vẫn ghét món sườn heo.

To this day, I hate pork chops.

ted2019

Người viết Thi-thiên khuyên nhủ: “Hỡi kẻ yêu-mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác” (Thi-thiên 97:10).

“O you lovers of Jehovah, hate what is bad,” exhorts the psalmist. —Psalm 97:10.

jw2019

Tớ ghét ả ta!

I hate her!

OpenSubtitles2018. v3

Tại sao em không ghét anh?

Why don’t you hate me?

OpenSubtitles2018. v3

Ngoài việc tỏ lòng quan tâm và tình yêu thương đối với người đồng loại, những người trước đây phá hoại đã học “ghét sự ác”.

In addition to showing consideration and love for their fellowmen, these former vandals have learned to “hate what is bad.”

jw2019

8. a) Điều gì xảy ra cho người gây sự ghen ghét và tranh cạnh trong hội-thánh?

8. (a) What may happen to one who causes jealousy and strife in the congregation?

jw2019

Cô có ghét không?

Do you hate it?

OpenSubtitles2018. v3

Ông ấy ghét tôi.

He hates me.

OpenSubtitles2018. v3

Bởi vì chúng ta sống theo cách mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống—với sự tin kính—điều này khiến thế gian ghen ghét chúng ta thì cố nhiên đức tin của chúng ta sẽ bị thử thách (II Ti-mô-thê 3:12).

Because we live as God would have us live —with godly devotion— we incur the world’s hatred, which invariably brings trials of faith.

jw2019

9 Hội thánh Ê-phê-sô đáng khen vì đã ghét “việc làm của đảng Ni-cô-la”.

9 To their credit, the Ephesians hated “the deeds of the sect of Nicolaus.”

jw2019

Nếu anh không thương chú mày, anh giết chú mày mất.Em ghét anh gọi em là chú mày

If I didn’ t love you so much, I‘ d have to kill you, bro

opensubtitles2

Một, hai, ba: Kẻ ghen ghét sẽ luôn ghen ghét.

One, two, three: Haters gonna hate.

ted2019

Bà Thompson, tôi biết là bà ghét tôi nhưng tôi có cái này muốn tặng bà.

Mrs. Thompson, I know you must hate me but there’s something I want you to have.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi biết nếu một người thù ghét dữ dội như anh, người ta sẽ làm được mọi chuyện.

I knew that if a man hated as much as you did, he could do anything.

OpenSubtitles2018. v3

Bà Wrong Way ghen tị và căm ghét người giám sát trong văn phòng của bà.

Wrong Way was jealous and hateful toward the supervisor in her office.

Literature

Có cố gắng đấy, nhưng anh hay ghét người ta chứ đâu có ghét việc kết hôn.

Nice try, but you’re a misanthrope, not a misogynist.

OpenSubtitles2018. v3

5 Sự bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta nên khiến chúng ta bắt chước đấng Christ trong việc yêu sự công bình và ghét sự gian ác (Hê-bơ-rơ 1:9).

5 Manifestations of God’s love toward us should motivate us to imitate Christ in loving righteousness and hating lawlessness.

jw2019

Ta ghét nhất người ta hỏi thăm mẹ của ta!

I hate people making jokes about my mother!

OpenSubtitles2018. v3

Trong số những điều mà Đức Chúa Trời ghét có cái “lưỡi dối-trá” và “kẻ làm chứng gian và nói điều dối” (Châm-ngôn 6:16-19).

Listed among the things that God hates are “a false tongue” and “a false witness that launches forth lies.”

jw2019

Mẹ cũng ghét ở đây.

You hate it here, too.

OpenSubtitles2018. v3

Cả trường rất ghét tên này.

I fucking hate that man.

WikiMatrix

Anh không biết rằng, Mickey Goldmill, ông chủ phòng tập, không hề ghét anh mà luôn tin tiềm năng của Rocky còn có thể tốt hơn nhiều những gì anh thể hiện.

Unknown to him, the gym’s owner and grizzled former boxer, Mickey Goldmill, doesn’t dislike him, but instead, always considers Rocky’s potential to be better than his effort.

WikiMatrix

Ông luôn ghét lính mới?

You gotta hate the new boy?

OpenSubtitles2018. v3

Vì chuyện này nên hiện tại mọi người ở Philadelphia ghét T.O. hơn bất kỳ ai trên hành tinh này.

And because of this, everyone in Philadelphia currently hates T.O. more than just about anyone else on the planet.

Literature

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *