get out trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

get out trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

We get who we came here for and we use him to get out.

Bắt thằng trùm làm con tin để ra khỏi đây.

OpenSubtitles2018. v3

Get out.

Ra khỏi đây đi.

OpenSubtitles2018. v3

Get out of my chambers.

Ra khỏi văn phòng tôi ngay.

OpenSubtitles2018. v3

Days with these fine gentlemen is what I get out of bed for.

Ngày làm việc với các quý ông xinh đẹp này là điều đánh thức tôi dậy cơ mà.

OpenSubtitles2018. v3

No, get out of town.

Không, ra khỏi thành phố mà.

OpenSubtitles2018. v3

Almost nobody gets out of love alive.

Hầu như không ai sống sót trong tình yêu .

QED

We had finally got out the last of the refugees that we could get out.

Chúng tôi đã đưa người tị nạn cuối cùng mà chúng tôi có thể mang ra ngoài.

OpenSubtitles2018. v3

Get out of your comfort zone.

Đừng có cẩn trọng nữa con.

OpenSubtitles2018. v3

Hey, buddy, how do we get out? !

Này, anh bạn, sao anh thoát ra được?

OpenSubtitles2018. v3

The sooner we get out of here, the sooner we can start living.

không hề là ảo tưởng. chúng ta có thể sớm bắt đầu cuộc sống

OpenSubtitles2018. v3

Get out of the fucking car.

Ra khỏi xe ngay!

OpenSubtitles2018. v3

You need to get out of here.

Em cần phải ra khỏi đây?

OpenSubtitles2018. v3

Yeah, get out of the kitchen, Ron!

Biến khỏi bếp đi Ron!

OpenSubtitles2018. v3

If you don’t get out of my sight, I will blow the whistle.

Nếu các người không biến đi cho khuất mắt tôi thì tôi sẽ báo cáo cấp trên đấy.

OpenSubtitles2018. v3

No, picking up my diploma at Guidance and getting out.

Anh sẽ lấy bằng ở văn phòng và té ngay ra khỏi đó.

OpenSubtitles2018. v3

And materialism, they think they get out of it just by not existing, by dying, but they don’t.

Chủ nghĩa duy vật thoát bằng không tồn tại, bằng cách chết, nhưng không phải.

ted2019

I’m in the midst of getting out of bed.

Tôi đang ở giữa ra khỏi giường.

QED

Get out of here.

Ra khỏi đây đi.

OpenSubtitles2018. v3

You ain’t getting out of nothing, so shut up.

Ông sẽ không thoát khỏi gì hết, cho nên câm miệng đi.

OpenSubtitles2018. v3

That’s your getout-of-jail-free card.

Đó là miễn-kim-bài của cậu đó.

OpenSubtitles2018. v3

Lyle, take your mother, get out of the house right now.

Lyle, đưa mẹ con ra khỏi nhà ngay.

OpenSubtitles2018. v3

We’ll put it someplace safe and it’ll be waiting for you when you get out.

Chúng ta sẽ để nó ở một nơi an toàn và nó sẽ đợi anh tới khi anh ra tù.

OpenSubtitles2018. v3

What are you going to get out of those samples?

Bạn sẽ kết luận đượctừ những mẫu này?

ted2019

Half an hour ago, all you wanted to do was get out of there.

Nửa tiếng trước mày nói mày chỉ muốn ra đây thôi.

OpenSubtitles2018. v3

Babe, get out there and see if anything’s moving.

Babe, ra ngoài kia coi có cái gì nhúc nhích không.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.