get along trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

get along trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

My mother and I did not always get along.

Mẹ và tôi chưa từng thân thiết nhau.

OpenSubtitles2018. v3

How you getting along?

Hai người ổn thỏa chứ?

OpenSubtitles2018. v3

Relationships should be more than just getting along.

Mối quan hệ lẽ ra phải hơn nữa chứ không chỉhợp nhau.

OpenSubtitles2018. v3

They can also be taught as puppies to get along with other animals, including cats and birds.

Chúng cũng có thể được huấn luyện khi còn là một con chó con để hòa nhập với các loài động vật khác, bao gồm cả mèo và chim.

WikiMatrix

How are you guys getting along?

Làm sao mà cô cậu lại có thể làm lành thế?

OpenSubtitles2018. v3

Find out how they are getting along.’

Hãy hỏi thăm xem các anh con ra sao’.

jw2019

She doesn’t get along well with her daughter-in-law and others.

quan hệ không tốt với con dâu và nhiều người khác.

WikiMatrix

“It is likely that some of you may not always get along with your brothers and sisters.

“Dường như một số các em có lẽ lúc nào cũng không hòa thuận với các anh chị của mình.

LDS

Yubaba and I are two halves of a whole, but we don’t get along.

Ta và em gái là hai nửa của một bản thể thống nhất, song thật ra bọn ta không hề hòa thuận.

OpenSubtitles2018. v3

So how can you get along with your teachers ?

Thế làm sao để bạn thể thân thiện với giáo viên của mình được ?

EVBNews

Dogs get along with it.

Chó thì thích thế.

OpenSubtitles2018. v3

Wise parents prepare their children to get along without them.

Các bậc cha mẹ khôn ngoan chuẩn bị cho con cái mình sống mà không có họ bên cạnh.

LDS

I could never get along so well with anybody.

Em chưa bao giờ thể hòa hợp tốt với bất cứ ai.

OpenSubtitles2018. v3

They may feel that they know enough to “get along,” spiritually speaking.

Có lẽ họ cảm thấy rằng họ đã biết khá đủ để “theo được” về mặt thiêng-liêng.

jw2019

Your ability to get along with other people will be a measure of your maturity.”

Khả năng của bạn để sống hòa mình với người khác cho biết mức độ thành thục của bạn” (Châm-ngôn 17:9).

jw2019

Shouldn’t we start to get along from now on?

Chúng ta không nên mở màn để có được cùng từ nay về ?

QED

We didn’t get along very well, and I want to find out why.

Chúng tôi không hợp với nhau, và tôi muốn biết lý do.

OpenSubtitles2018. v3

If there’s just one kind of folks, why can’t they get along with each other?

Nếu chỉ có một hạng người, tại sao mọi người không thân thiện được với nhau?

Literature

While in Paris, June and Kronski did not get along, and June returned to Miller several months later.

Trong khi ở Paris, June và Kronski không hòa thuận, và June trở về với Miller vài tháng sau đó.

WikiMatrix

You folks just might get along.

Chúng bây có thể làm gì đó để giúp chúng.

OpenSubtitles2018. v3

How do you get along with Vaudrec?

Anh thích nghi với Vaudrec được không?

OpenSubtitles2018. v3

How Do You Get Along With People?

Bạn giao thiệp hòa nhã với người khác như thế nào?

jw2019

It turns out Ben and Sting’s son do not get along.

Ben và con trai của Sting không hòa thuận với nhau lắm.

OpenSubtitles2018. v3

Maybe they didn’t get along.

Có lẽ họ không thân thiết.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *