generation trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

generation trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Late in the campaigning season Dagalaifus was replaced by Jovinus, a general from the court of Valentinian.

Vào giai đoạn cuối của cuộc chiến, Dagalaifus đã được thay thế bởi Jovinus, một vị tướng từ triều đình của Valentinianus.

WikiMatrix

Intel ‘s Next Generation Platform to Support GPGPU

Nền tảng thế hệ Chip kế tiếp của Intel sẽ hỗ trợ GPGPU

EVBNews

By generating conducting fluids within the interior of the Earth, tidal forces also affect the Earth’s magnetic field.

Bằng việc sinh ra các dòng chất lưu có tính dẫn điện bên trong Trái Đất, các lực thủy triều cũng ảnh hưởng tới từ trường Trái Đất.

WikiMatrix

In the 20th century, the subject came to be known as tensor analysis, and achieved broader acceptance with the introduction of Einstein’s theory of general relativity, around 1915.

Trong thế kỷ 20, chủ đề này trở thành giải tích tenxơ, và đạt được sự tiếp nhận rộng rãi hơn khi Albert Einstein đưa ra thuyết tương đối rộng vào năm 1915.

WikiMatrix

The army of praetorian prefect Furius Victorinus tried to relieve the city, but was defeated and its general slain.

Quân đội của viên pháp quan thái thú Furius Victorinus đã cố gắng để giải vây cho thành phố, nhưng họ đã bị đánh bại và bản thân viên tướng của nó cũng tử trận.

WikiMatrix

A biscuit-loving customer is more likely to click an ad about biscuits than a generic ad about food.

Khách hàng yêu quý bánh quy có năng lực nhấp vào quảng cáo về bánh quy nhiều hơn quảng cáo chung về thực phẩm .

support.google

I think of the search for these asteroids as a giant public works project, but instead of building a highway, we’re charting outer space, building an archive that will last for generations.

Tôi nghĩ nghiên cứu về tiểu hành tinh như một dự án công khai khổng lồ, nhưng thay vì xây dựng xa lộ, chúng tôi vẽ họa đồ ngoài vũ trụ, xây dựng một kho lưu trữ mà tồn tại lâu dài sau các thế hệ.

ted2019

The Assistant warns against deleting, however, due to its use of previous inputs to generate better answers in the future.

Tuy nhiên Assistant không khuyến khích việc xóa các câu lệnh trước để ứng dụng có thể sử dụng chúng nhằm tạo ra các kết quả tốt hơn về sau.

WikiMatrix

Jensen, and Octaviano Tenorio as members of the First Quorum of the Seventy and designate them as emeritus General Authorities.

Jensen, và Octaviano Tenorio với tư cách là các thành viên của Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi và chỉ định họ làm Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương danh dự.

LDS

General Thang did speak English well, so that he was qualified to get on with Americans and earn their confidence.

Tướng Thắng còn nói tiếng Anh rất tốt vì thế anh ta đủ khả năng để làm quen với người Mỹ và chiếm được lòng tin của họ.

Literature

In August 1624, Spanish General Don Ambrosio Spinola ordered the Dutch city of Breda besieged by his forces.

Tháng 8 năm 1624, Tướng Tây Ban Nha Don Ambrosio Spinola đã điều động quân đội tới vây đánh thành phố Breda của Hà Lan.

WikiMatrix

A general who is planning war, butchery, is very concentrated.

Một vị tướng đang lên kế hoạch cho chiến tranh, tàn sát, rất tập trung.

Literature

You can block ads from general categories such as Apparel, Internet, Real Estate, and Vehicles.

Bạn hoàn toàn có thể chặn quảng cáo từ những hạng mục chung như Trang phục, Internet, Bất động sản và Xe cộ .

support.google

Jambyn Batmönkh took over as General Secretary and enthusiastically plunged into the reforms implemented in the Soviet Union by Mikhail Gorbachev.

Jambyn Batmönkh trở thành Tổng bí thư và nhiệt thành lao vào những cải cách tương tự như Gorbachev đã thực hiện ở Liên Xô.

WikiMatrix

The B-25 is named after General Billy Mitchell and is the only American military aircraft named after a specific person.

Cho đến nay, B-25 Mitchell là chiếc máy bay quân sự chiến lược Hoa Kỳ duy nhất được đặt tên theo một người .

WikiMatrix

If you stop at the hospital, one of the doctors might tell you that there are a few clinics in the camp where general cases are treated; emergencies and severe cases are referred to the hospital.

Nếu bạn dừng chân tại một bệnh viện, có lẽ rằng một bác sĩ sẽ cho bạn biết là có vài bệnh xá ngay trong trại để chữa trị những bệnh nhẹ ; còn những trường hợp cấp cứu và bệnh nặng thì được đưa đến bệnh viện .

jw2019

But babies generally recover from the laser surgery in 24 to 48 hours .

Nhưng thường thì trẻ có thể phục hồi khỏi cuộc phẫu thuật bằng tia la – de trong khoảng từ 24 đến 48 tiếng đồng hồ .

EVBNews

His military experience was notable for his willingness to listen to his generals and adapt to circumstances.

Kinh nghiệm quân sự của ông đáng chú ý ở điểm là ông sẵn lòng lắng nghe các tướng của mình cũng như khả năng thích ứng với hoàn cảnh.

WikiMatrix

The ratio is generated by dividing the building area by the parcel area, using the same units.

Tỉ lệ được tạo ra bởi chia tổng diện tích sàn xây dựng trên diện tích lô đất, có sử dụng cùng một đơn vị.

WikiMatrix

The policy is changing to clarify that content that misleads viewers by appearing to be appropriate for a general audience, but contains sexual themes or obscene content, is prohibited.

Chính sách này sẽ biến hóa để làm rõ việc nghiêm cấm nội dung gây hiểu nhầm cho người xem bằng cách hiển thị nội dung có vẻ như như tương thích cho đối tượng người tiêu dùng chung, nhưng lại chứa những chủ đề tình dục hoặc nội dung khiêu dâm .

support.google

The General’s not with him.

Tên Đại tướng không đi cùng hắn.

OpenSubtitles2018. v3

General Seishirō Itagaki, the commander of the garrison at Singapore was brought on board, where he signed the formal surrender of the army, thus completing Operation Tiderace, the Allied plan to recapture Singapore.

Tướng Seishirō Itagaki, tư lệnh lực lượng Nhật Bản đồn trú tại Singapore được đưa lên tàu, nơi ông ký vào văn bản đầu hàng của lực lượng dưới quyền, và do đó kết thúc Chiến dịch Tiderace, kế hoạch của phe Đồng Minh nhằm tái chiếm Singapore.

WikiMatrix

There was a general fear that without a strong political institution, the Borneo states would be subjected to Malaya’s colonisation.

Tồn tại một mốối lo ngại chung là nếu không có một thể chế chính trị mạnh mẽ, các quốc gia Borneo sẽ bị Malaya thực dân hóa.

WikiMatrix

And although breast density generally declines with age, up to a third of women retain dense breast tissue for years after menopause.

Mặc dù mật độ mô vú thường giảm khi chúng ta già đi, có đến 1/3 phụ nữ vẫn có mô vú dày trong nhiều năm sau khi mãn kinh.

ted2019

E. sinuatum causes primarily gastrointestinal problems that, though not generally life-threatening, have been described as highly unpleasant.

E. sinuatum gây ra vấn đề chủ yếu là đường tiêu hóa, mặc dù nói chung không đe dọa tính mạng, nhưng chúng gây ra trạng thái rất khó chịu.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.