gạch ngang trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

gạch ngang trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ranh giới đang tranh chấp được hiển thị dưới dạng đường gạch ngang màu xám.

Disputed boundaries are displayed as a dashed gray line.

support.google

Bằng cách đặt dấu gạch ngang ở đó, Dmitri đã tuyên bố mạnh mẽ rằng

By putting that dash there, Dmitri was making a bold statement.

QED

Dấu gạch ngang và đứng nhanh cũng trong trò chơi.

Dashes and quick standing are also in the game.

WikiMatrix

Hình màu xanh đã dịch chuyển tới hình màu cam gạch ngang như thế nào?

What was the translation applied to move the blue solid shape to the orange dashed shape?

QED

Chỉ cần đến gạch ngang đi qua để giữ chặt tôi. giọt nước mơ hồ đường ngắm.

Just to dash come over to hold tight me. teardrop vague line of sight.

QED

Bây giờ, dấu gạch ngang đi, dấu gạch ngang đi, dấu gạch ngang đi tất cả! ”

Now, dash away, dash away, dash away all! “

QED

Đây, đường gạch ngang mắt người đàn ông là số một của Trung Quốc.

Here, the line across the man’s eyes, it’s the Chinese number one.

OpenSubtitles2018. v3

Có một dấu gạch ngang ở đó.

There’s a dash there.

QED

Để lặp lại tổ hợp phím: Giữ dấu chấm (.) hoặc dấu gạch ngang (-).

To repeat keystrokes: Hold down the dot (.) or dash (-).

support.google

là dấu gạch ngang.

it’s the dash.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn phải nhập 2 mã đầy đủ và phân cách chúng bằng dấu gạch ngang ( – ).

Include 2 full codes separated by a hyphen ( – ) .

support.google

Dấu gạch ngang?

The dash?

OpenSubtitles2018. v3

Bạn phải nhập 2 mã đầy đủ và phân cách mã bằng dấu gạch ngang ( – ).

Include 2 full codes separated by a hyphen ( – ) .

support.google

1 người dùng dấu gạch ngang trong khi người kia dùng dấu chấm.

One guy uses dashes while The other uses ellipses. Heh.

OpenSubtitles2018. v3

Dấu gạch ngang đó là khoa học.

That dash is science.

QED

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng dấu gạch ngang (-) thay cho dấu gạch dưới (_) trong URL của bạn.

We recommend that you use hyphens ( – ) instead of underscores ( _ ) in your URLs .

support.google

Dấu gạch ngang (-) được sử dụng cho hàng hóa quốc tế 2013-2017 vì dữ liệu từ CAAP không có sẵn.

An em dash (—) is used for 2013 to 2017 international cargo as data from CAAP is not available.

WikiMatrix

Sử dụng dấu gạch ngang cùng với dấu ngoặc vuông để tạo một dãy các ký tự để đối sánh.

Use the hyphen along with the brackets to create a range of characters to match .

support.google

Bạn cần sử dụng 2 tiền tố có dấu hoa thị (*) và dấu gạch ngang (-) để tạo ra phạm vi hẹp hơn.

Use 2 prefixes with asterisks ( * ) and a hyphen ( – ) to create a more narrow range .

support.google

Dấu gạch ngang (—), khi dùng để tách riêng các từ ngữ, thường cần phải hơi thay đổi giọng hoặc nhịp độ.

Dashes (—), when used to set off words, usually call for a slight change of tone or pace.

jw2019

Bạn cần sử dụng 2 tiền tố có dấu hoa thị (*) và dấu gạch ngang (-) để tạo ra phạm vi hẹp hơn.

Use 2 prefixes with asterisks ( * ) and a hyphen ( – ) to create a more narrow range .

support.google

Tối đa 50 ký tự số (tối đa 14 ký tự số mỗi giá trị – không tính dấu cách và dấu gạch ngang)

Max 50 numeric characters (max 14 per value – added spaces and dashes are ignored)

support.google

Giá ưu đãi sẽ hiển thị dưới dạng giá hiện tại bên cạnh giá gốc, và giá gốc sẽ bị gạch ngang.

The marketing price will be shown as the current price alongside the original price, which will be shown with a strikethrough .

support.google

Giá trị của số nhận dạng là một chuỗi và chứa 36 ký tự (32 ký tự chữ số và bốn dấu gạch ngang).

The value of the identifiers are a string and contain 36 characters (32 alphanumeric characters and four hyphens).

support.google

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *