“environment” là gì? Nghĩa của từ environment trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

“environment” là gì? Nghĩa của từ environment trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

environment

environment /in’vaiərənmənt/

 • danh từ
  • môi trường, hoàn cảnh, những vật xung quanh
  • sự bao quanh, sự vây quanh, sự bao vây


 hoàn cảnh
 môi trường
Giải thích EN: The combination of all external conditions that influence the performance of a device or process..
Giải thích VN: Tập hợp tất cả các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng tới hoạt động của một sự vật hay một quá trình.
 • ACE (advanced computing environment: môi trường tính toán nâng cao
 • AEP (application environment profile): hiện trạng môi trường ứng dụng
 • AES (application environment specifications): đặc tả môi trường ứng dụng
 • Ada programming support environment (APSE): môi trường hỗ trợ lập trình Ada
 • GEM (graphics environment manager): bộ quản lý môi trường đồ họa
 • SAA environment: môi trường SAA
 • WLMP environment: môi trường WIMP
 • abyssal environment: môi trường biển thẳm
 • access environment: môi trường truy nhập
 • access environment: môi trường truy cập
 • active environment group: nhóm môi trường hoạt động
 • adaptive communication environment (ACE): môi trường truyền thông thích ứng
 • advanced computing environment (ACE): môi trường tính toán nâng cao
 • advanced operating environment (AOE): môi trường điều hành nâng cao
 • advanced operating environment (AOE): môi trường điều hành cải tiến
 • advanced software environment (ASE): môi trường phần mềm cải tiến
 • application environment profile (AEP): lược sử môi trường ứng dụng
 • application environment profile (AEP): hiện trạng môi trường ứng dụng
 • application environment specifications (AES): đặc tả môi trường ứng dụng
 • architectural environment: môi trường kiến trúc
 • artificial environment: môi trường nhân tạo
 • authorized environment: môi trường được phép
 • banking environment: môi trường ngân hàng
 • batch environment: môi trường bó
 • batched environment: môi trường lô
 • bathyal environment: môi trường biển thẳm
 • cabinet environment: môi trường vỏ máy
 • checkout environment area: vùng môi trường kiểm tra
 • classification according to degree of environment pollution: sự phân loại (theo) mức ô nhiễm môi trường
 • closed security environment: môi trường an toàn kín
 • closed security environment: môi trường an toàn khép kín
 • comfort environment: môi trường tiện nghi
 • comfortable work environment: môi trường làm việc thuận lợi
 • common applications environment (CAE): môi trường ứng dụng
 • common open system environment: môi trường hệ mở chung
 • computing environment: môi trường tính toán
 • cooperative development environment (CDE): môi trường phát triển hợp tác
 • corrosive environment aggressive: môi trường ăn mòn
 • dedicated environment: môi trường chuyên dụng
 • department of the environment: bộ môi trường
 • desert environment: môi trường sa mạc
 • desktop environment: môi trường văn phòng
 • development environment: môi trường phát triển
 • digital environment: môi trường bằng số
 • dispersed water environment: môi trường có nước phun
 • distributed object environment (DOE): môi trường đối tượng phân tán
 • document environment group: nhóm môi trường tư liệu
 • domain software engineering environment (DSEE): môi trường kỹ thuật phần mềm miền
 • dry environment: môi trường khô
 • dust free environment: môi trường sạch
 • dynamic environment (DE): môi trường động
 • earth’s environment: môi trường của trái đất
 • ecological environment: môi trường sinh thái
 • electromagnetic environment: môi trường điện từ
 • electromagnetic environment: môi trường từ điện tử
 • environment aggressitivity: xâm thực của môi trường
 • environment degradation: suy thoái môi trường
 • environment description: mô tả về môi trường
 • environment division: phần môi trường
 • environment factor: yếu tố môi trường
 • environment monitoring: giám kiểm môi trường
 • environment monitoring: giám sát môi trường
 • environment pollution: sự nhiễm bẩn môi trường
 • environment pollution: sự ô nhiễm môi trường
 • environment protection: bảo vệ môi trường
 • environment protection: sự bảo vệ môi trường
 • environment simulator: môi trường nhân tạo
 • environment survey satellite: vệ tinh giám sát môi trường
 • environment temperature: nhiệt độ môi trường
 • environment testing: thử môi trường
 • environment variable: biến môi trường
 • environment variable: biến số môi trường
 • eolian environment: môi trường gió
 • execution environment: môi trường chạy
 • execution environment: môi trường thực hiện
 • fluvial environment: môi trường sông ngòi
 • geographical environment: môi trường địa lý
 • glacial environment: môi trường băng
 • ground environment: môi trường mặt đất
 • harmful to the environment: có hại cho môi trường
 • heterogeneous environment: môi trường không đồng nhất
 • hot environment: môi trường nóng
 • humid environment: môi trường ẩm
 • indoor environment: môi trường trong phòng
 • industrial environment: môi trường công nghiệp
 • information environment: môi trường thông tin
 • integrated development environment (IDE): môi trường phát triển tích hợp
 • integrated software engineering environment (ISEE): môi trường kỹ thuật phần mềm tích hợp
 • interactive environment: môi trường tương tác
 • interference environment: môi trường giao thoa
 • knowledge engineering environment (KEE): môi trường công nghệ tri thức
 • lacustrine environment: môi trường hồ
 • language support environment: môi trường hỗ trợ ngôn ngữ
 • launch environment: môi trường phóng tàu
 • leutic environment: môi trường nước lặng
 • living environment: môi trường sống
 • lotic environment: môi trường nước động
 • luminous environment: môi trường chiếu sáng
 • man-made environment: môi trường nhân tạo
 • management environment: môi trường quản lý
 • marine environment: môi trường biển
 • master environment: môi trường chính
 • mechanical environment: môi trường cơ khí
 • message handling environment: môi trường xử lý thông điệp
 • mixed data (type) environment: môi trường nhiều kiểu dữ liệu
 • mixed environment: môi trường hỗn hợp
 • multisystem environment: môi trường nhiều hệ thống
 • multisystem environment: môi trường đa hệ
 • natural environment: môi trường tự nhiên
 • natural environment: môi trường thiên nhiên
 • natural geographical environment: môi trường địa lý tự nhiên
 • neutral environment: môi trường trung tính
 • nontoxic environment: môi trường không độc hại
 • normal environment: môi trường tiêu chuẩn
 • online processing environment: môi trường xử lý trực tuyến
 • open environment: môi trường mở
 • open security environment: môi trường an toàn hở
 • operating environment: môi trường điều hành
 • operating environment: môi trường thao tác
 • operational environment: môi trường hoạt động
 • origin of the environment pollution: nguồn gốc sự ô nhiễm môi trường
 • parent environment: môi trường cha
 • parent environment: môi trường mẹ
 • parlic environment: môi trường bờ biển
 • particle environment: môi trường hạt (cơ bản)
 • peer-to-peer network environment: môi trường mạng ngang hàng
 • pelagic environment: môi trường biển khơi
 • physical environment form: dạng môi trường tự nhiên
 • physio-chemical environment: môi trường vật lý
 • planned environment: môi trường có quy hoạch
 • plasma environment: môi trường plasma ion hóa
 • plasma environment: môi trường plasma
 • plasma environment: môi trường thế điện tương
 • polluted environment: môi trường ô nhiễm
 • production environment: môi trường sản xuất
 • programming environment: môi trường lập trình
 • protection of environment: sự bảo vệ môi trường
 • real system environment: môi trường hệ thống thực
 • residential environment: môi trường dân cư
 • run-time environment: môi trường đang chạy (ứng dụng)
 • same environment: môi trường giống nhau
 • same environment: môi trường thống nhất
 • shared environment: môi trường dùng chung
 • shared environment: môi trường chia sẻ
 • social environment: môi trường xã hội
 • software engineering environment (SEE): môi trường công nghệ phần mềm
 • space environment: môi trường không gian
 • space environment: môi trường vũ trụ
 • stable environment: môi trường ổn định
 • stable environment: điều kiện môi trường ổn định
 • storage environment: môi trường nhớ
 • storage environment: môi trường bảo quản
 • storage environment: môi trường lưu trữ
 • structural environment: môi trường kiến tạo
 • symbol environment: môi trường của biểu tượng
 • test environment: môi trường kiểm tra
 • test environment: môi trường chạy thử
 • threshold limit value in the free environment: giá trị giới hạn ngưỡng trong môi trường tự do
 • toxic environment: môi trường độc hại
 • unified environment: môi trường giống nhau
 • unified environment: môi trường thống nhất
 • urban environment: môi trường đô thị
 • user environment: môi trường người dùng
 • user environment: môi trường người sử dụng
 • user-operating environment: môi trường người sử dụng
 • virtual machine environment (VME): môi trường máy ảo
 • visual programming environment: môi trường lập trình trực quan
 • wet environment: môi trường ướt
 • windowing environment: môi trường cửa sổ
 • work environment: môi trường làm việc
 •  hoàn cảnh
 • economic environment: môi trường, hoàn cảnh kinh tế
 • social environment: môi trường, hoàn cảnh xã hội
 • working environment: hoàn cảnh môi trường làm việc
 •  môi trường
 • business environment risk index: chỉ số rủi ro môi trường xí nghiệp
 • controlled environment: môi trường được kiểm soát
 • critical environment: môi trường tới hạn
 • cultural environment: môi trường văn hóa
 • environment analysis: phân tích môi trường (kinh doanh…)
 • environment and natural resources: quy hoạch môi trường và tài nguyên thiên nhiên
 • environment clean-up: làm sạch môi trường
 • environment conditions: điều kiện môi trường
 • environment conservation: bảo vệ môi trường
 • environment contamination: ô nhiễm môi trường
 • environment control: bảo vệ môi trường (thiên nhiên)
 • environment control: sự kiểm soát môi trường
 • environment cost: phí tổn bảo hộ môi trường
 • environment court: tòa án môi trường
 • environment damage: phá hoại môi trường
 • environment degradation: sự xuống cấp môi trường
 • environment destruction: phá hoại môi trường
 • environment disruption: ô nhiễm môi trường
 • environment ecology: kinh tế môi trường
 • environment enhancement: cải thiện môi trường
 • environment expenditure: chi tiêu bảo vệ môi trường
 • environment green space: khoảng xanh môi trường
 • environment of investment: môi trường đầu tư
 • healthy investment environment: môi trường đầu tư lành mạnh
 • investment environment: môi trường đầu tư
 • marine environment: môi trường biển
 • marketing environment: môi trường tiếp thị
 • pollution of the environment: sự ô nhiễm môi trường
 • soft investment environment: môi trường đầu tư mềm
 • working environment: hoàn cảnh môi trường làm việc
 • working environment: hoàn cảnh, môi trường làm việc
 • o   môi trường bao quanh, môi trường

  §   abyssal environment : môi trường biển thẳm

  §   bathyal environment : môi trường biển thẳm

  §   desert environment : môi trường sa mạc

  §   eolian environment : môi trường gió

  §   fluvial environment : môi trường sông ngòi

  §   glacial environment : môi trường băng

  §   lacustrine environment : môi trường hồ

  §   laggoonal environment : môi trường vụng

  §   marine environment : môi trường biển

  §   neritic environment : môi trường biển nông ven bờ

  §   parlic environment : môi trường bờ biển

  §   pelagic environment : môi trường biển khơi

  Từ điển chuyên ngành Môi trường

  Environment : The sum of all external conditions affecting the life, development and survival of an organism.

  Môi trường: Tập hợp các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến đời sống, sự phát triển và tồn tại của một sinh vật.

  Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): environment, environmentalist, environmental, environmentally

  Xem thêm: environs, surroundings, surround

  admin

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.