đường kính trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

đường kính trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nó có hai mặt, mỗi đường kính năm mét (16 ft).

It has two faces, each five metres (16 ft) in diameter.

WikiMatrix

Khối đá lớn nhất có đường kính 2,4m.

The largest one is eight feet (2.4 m) in diameter.

jw2019

Chúng tôi muốn kiểm tra những gì đường kính hàm thực sự được định vị tại

We want to check what diameter the jaws are actually positioned at

QED

Trong trường hợp của chúng tôi kế hoạch chi tiết cho thấy đường kính 3. 950

In our case the blueprint shows a diameter of 3. 950

QED

Nó chỉ có đường kính khoảng 2,4 m.

It only measures about 2.4 metres across.

OpenSubtitles2018. v3

Đường kính ngang ngực thường là 40 đến 50 cm (16 đến 20 năm), nhưng có thể được vượt quá 100 cm (40 in).

The diameter at breast height is typically 40 to 50 cm (16 to 20 in), but can be beyond 100 cm (40 in).

WikiMatrix

Một đường kính che khuất là ~170 km đã được đo từ các đài thiên văn.

An occultation diameter of ~170 km was measured from the observations.

WikiMatrix

Đường kính của nó vào khoảng 500 km

It’s about 500 kilometers in diameter.

ted2019

Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy đường kính tại vòng thân của một cây Redwood to.

We’re going to show you what the diameter at breast height of a big Redwood is.

QED

Hãy tượng tượng đồng tử mắt của bạn có đường kính đến một mét.

Now imagine you had pupils one metre across.

OpenSubtitles2018. v3

Đường kính ổ đạn là 7.63. Ở một trong số này.

Takes 1.63 caliber rounds in one of these.

OpenSubtitles2018. v3

Các buồng này có lẽ có đường kính đến 12cm và cao 1cm.

Their granary chambers may measure up to five inches [12 cm] in diameter and half an inch [1 cm] in height.

jw2019

Một con tàu có đường kính 5000 km.

Xem thêm: Get on là gì

The ship’s more than 3,000 miles in diameter.

OpenSubtitles2018. v3

Đường kính thứ tám.

Eight diagonal.

OpenSubtitles2018. v3

Trong khi đó đường kính góc của Mặt Trời nếu nhìn từ Sao Hỏa là 21′.

The Sun’s angular diameter as seen from Mars, by contrast, is about 21′.

WikiMatrix

Ba lưỡi trên cánh quạt loại AV-5L-24 đường kính 3.6 m.

Three-blade propeller AV-5L-24 of 3.6 m diameter.

WikiMatrix

Trong số này có 63 vệ tinh có đường kính nhỏ hơn 10 kilômét và chỉ được phát hiện từ 1975.

Of these, 63 are less than 10 kilometres in diameter and have only been discovered since 1975.

WikiMatrix

Đường kính góc của Sao Mộc do vậy cũng thay đổi từ 50,1 xuống 29,8 giây cung.

The angular diameter of Jupiter likewise varies from 50.1 to 29.8 arc seconds.

WikiMatrix

Bởi vì họ “đi trong đường kính-sợ Chúa [Đức Giê-hô-va]”.

Because they “walked in the fear of Jehovah.”

jw2019

Hố va chạm lớn nhất, Pharos, có đường kính từ 230 tới 260 km.

The largest crater, Pharos, has a diameter from 230 to 260 km.

WikiMatrix

Hàm giữ bên trong các đường kính của các mảnh làm việc

Jaws holding the inside diameter of the work piece

QED

Cuộn ống cao su, đường kính nhỏ.

Coil of rubber hose, small diameter.

OpenSubtitles2018. v3

Đường kính bên ngoài trên danh nghĩa của một phần của chúng tôi là 3. 950

Our part’s nominal outside diameter is 3. 950

QED

Nó có tên máy phân tích ATLAS — rộng 44 mét, 22 mét đường kính.

It’s called the ATLAS detector — 44 meters wide, 22 meters in diameter.

QED

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *