dược trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

dược trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Việc nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên này dưới tên pharmakognosie lần đầu tiên được phát triển ở khu vực nói tiếng Đức ở châu Âu, trong khi các ngôn ngữ khác thường được sử dụng các thuật ngữ cũ hơn là materia medica (dược liệu) lấy từ các tác phẩm của Galen và Dioscorides.

The study of these materials under the name pharmakognosie was first developed in German-speaking areas of Europe, while other language areas often used the older term materia medica taken from the works of Galen and Dioscorides .

WikiMatrix

Nhưng để trị khỏi bệnh thì cần loại dược liệu khác

But a true cure requires other ingredients .

QED

Trong lúc đó, các công ty dược phẩm ở châu Âu và Hoa Kỳ đã bắt đầu sản xuất các dược phẩm từ phage của riêng họ, các dược phẩm này lại được hứa hẹn sẽ cho các kết quả điều trị không khả thi.

Meanwhile, European and US pharmaceutical companies had taken up the production of their own phage medicine, and were promising impossible effects.

WikiMatrix

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ nói thẻ R.F.I.D. có chức năng giống một mạng an ninh điện tử để dễ dàng phát hiện ra hàng giả .

The American Food and Drug Administration says R.F.I.D. tags act like an electronic safety net to make it easier to catch counterfeits .

EVBNews

Kim loại, quặng, máy móc, thiết bị điện tử, dược phẩm và gỗ là sản phẩm chính được buôn bán giữa hai quốc gia.

Metals, ores, machinery, electronic equipment, pharmaceuticals and timber are the main products traded between two nations.

WikiMatrix

Ông là anh của George Robert Gray và là con của nhà thực vật học và dược học Samuel Frederick Gray (1766–1828).

He was the elder brother of zoologist George Robert Gray and son of the pharmacologist and botanist Samuel Frederick Gray ( 1766 – 1828 ) .

WikiMatrix

Sau khi loại bỏ các học sinh ra khỏi Quảng trường, binh sĩ đã được lệnh từ bỏ đạn dược của họ, sau đó họ được phép rút lui từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng .

Having removed the students from the square, soldiers were ordered to relinquish their ammunition, after which they were allowed a short reprieve from 7 am to 9 am.

WikiMatrix

Adolf Windaus và Walter Schöller của công ty dược phẩm Schering khuyên ông nghiên cứu về các hormone tiết ra từ buồng trứng.

Adolf Windaus and Walter Schöller of Schering gave him the advice to work on hormones extracted from ovaries.

WikiMatrix

Tôi có một tủ đầy thuốc độc và dược liệu… và tôi cá rằng cô sẽ rất thích chúng.

I have a cabinet full of potions and medicinals I wager would tickle yer fancy.

OpenSubtitles2018. v3

Và giờ các bạn đang tự hỏi, “Tại sao Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) lại để chuyện này xảy ra?

And so you’re asking yourself, “How come the U.S. Food and Drug Administration allowed this to happen?

ted2019

Như vậy, đáp ứng thoát là cơ bản cho nghiên cứu giải phẫu và dược lý Vai trò của phản xạ có điều kiện trong phản ứng thoát hiểm: Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thói quen, quá trình cho phép các cá thể học cách xác định các sự kiện vô hại, có tác động đáng kể đến nhận thức về nỗi sợ hãi trước sự hiện diện của động vật ăn thịt.

As such, the escape response is fundamental to anatomical and pharmacological research Research has found that habituation, the process that allows individuals to learn to identify harmless events, has a significant impact on the perception of fear in the presence of a predator .

WikiMatrix

• Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn về các phương pháp bỏ thuốc lá khác nhau và các loại thuốc có thể mua không cần toa của bác sĩ và kê đơn những thuốc khác nhau phổ biến trên thị trường để giúp bạn bỏ thuốc lá .

• Talk to your doctor or pharmacist about the various types of treatments and different over-the-counter and prescription medications that are available to help you quit smoking .

EVBNews

Công ty kết hợp tuyên bố một sản phẩm nào đó là dược phẩm mà FDA đã phân loại là mỹ phẩm thì có thể vi phạm pháp luật liên bang .

A company that associates a drug claim with a product the FDA has classified as a cosmetic may be violating federal law .

EVBNews

nếu cậu thích cây cỏ thì cậu nên đọc quyển Hướng dẫn về Dược thảo học của Goshawk.

You know, if you’re interested in plants you’d be better off with Goshawk’s Guide to Herbology .

OpenSubtitles2018. v3

Sau khi Indonesia độc lập, Viện giáo dục sau trung học Indonesia (BPTRI) được thành lập ở Jakarta bao gồm 3 khoa: Y và Dược, Văn học, Luật.

After Indonesia gained independence, the Indonesian Institute for Higher Education (BPTRI) was established in Jakarta consisting of three faculties: Medicine and Pharmacy, Letters, and Law.

WikiMatrix

Dược phẩm tái tạo -1 khái niệm đơn giản đến không ngờ ai cũng có thể hiểu được

Regenerative medicine is an extraordinarily simple concept that everybody can understand.

ted2019

Viễn thông, ngành công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp dược phẩm cũng quan trọng.

Telecommunications, the automotive industry and the pharmaceutical industries are also of great importance.

WikiMatrix

Sự kiện có một mức độ hiệu quả cho cuộc khảo cứu chứng tỏ rằng có thể có một sự phối hợp các dược liệu có khả năng cung cấp một loại vắc-xin hữu hiệu .

The fact that there was a degree of efficacy for the study proves that there could be a combination of medicines out there that would provide an effective vaccine .

EVBNews

Thú vị rằng, ECT duy trì tác dụng hiệu quả hơn so với dược phẩm ngay cả với những bệnh nhân kháng thuốc trước đó.

Interestingly, ECT maintenance works better when paired with medication, even in patients who were resistant to medication before.

ted2019

Phạm vi hành nghề dược bao gồm vai trò truyền thống như bào chế và phân phát thuốc, và nó cũng bao gồm các dịch vụ hiện đại hơn liên quan đến chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả các dịch vụ lâm sàng, xem xét các loại thuốc an toàn và hiệu quả, và cung cấp thông tin thuốc.

The scope of pharmacy practice includes more traditional roles such as compounding and dispensing medications, and it also includes more modern services related to health care, including clinical services, reviewing medications for safety and efficacy, and providing drug information.

WikiMatrix

Đạn dược thật tàn ác.

Bullets are sick.

OpenSubtitles2018. v3

Suốt thời gian đương nhiệm, Sirik Matak đã tiến hành tổ chức một loạt quá trình tư hữu hóa nền kinh tế và các biện pháp bãi bỏ quy định đối lập với chính sách quốc hữu hóa trước đây của Sihanouk là nhà nước kiểm soát ngân hàng, xuất khẩu, nhập khẩu và sản xuất dược phẩm và rượu.

Appointed Lon Nol’s deputy, he proceeded to organise a series of economic denationalisation and deregulation measures in opposition to Sihanouk’s previous policy of state control of import and export, banking, and production of pharmaceuticals and alcohol.

WikiMatrix

Bạn nên đề phòng đặc biệt nhiều dược phẩm vì nhiều loại thuốc theo toa và thuốc mua tự do không theo toa có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho bào thai .

You ‘ll need to take special precautions with medications because many prescription and over-the-counter medications can negatively affect the fetus .

EVBNews

Từ đây, chúng quay trở lại khu vực quần đảo Caroline, tiến hành không kích Truk và ném bom Satawan vào ngày 29–30 tháng 4, tấn công Ponape trong ngày 1 tháng 5 trước khi quay trở lại Majuro để tiếp liệu và tiếp đạn dược chuẩn bị cho chiến dịch Mariana.

From there, they returned to the Carolines where they conducted air strikes on Truk and bombarded Satawan on 29 – 30 April, hit Ponape on 1 May, and then headed back to Majuro to replenish and rearm in preparation for the Marianas chiến dịch .

WikiMatrix

Thành phố đang phát triển mạnh do là một phần của Khu kinh tế Mở Vịnh Gwangyang, một trong ba khu kinh tế mở mới dược thành lập tại Hàn Quốc.

It is currently experiencing strong development due to being included as part of the Gwangyang Bay Free Economic Zone, one of three newly created Free Economic Zones (FEZs) in South Korea due to open within the next decade.

Xem thêm: Get on là gì

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *