drag trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

drag trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

The refrigerator dragged him.

Thủy tổ Phạm Ông Chăm .

WikiMatrix

Also, you can go double-click, drag, to highlight in one-word increments as you drag.

Bạn còn có thể nhấp đôi, kéo chuột để làm nổi thêm từng từ một trong khi bạn kéo chuột.

ted2019

But anyway, the water I dragged back from the Isle of Anglesey where the mine was — there was enough copper in it such that I could cast the pins of my metal electric plug.

Nhưng mà nói chung là, thứ nước mà tôi mang về từ hòn đảo Anglesey, nơi có cái mỏ — đã có đủ đồng trong đó để tôi làm những cái chấu cho cái phích cắm điện bằng sắt kẽm kim loại của tôi .

QED

They dragged Mom away the same way when we were babies.

Chúng bắt mẹ đi như thế khi ta còn bé.

OpenSubtitles2018. v3

Wait for the phone to appear as a detected device on the Mac, drag & drop the file(s ) you want to send to your iPhone onto the Mac app, and wait for transfer to complete .

Chờ điện thoại xuất hiện thiết bị dò tìm trên Mac, chọn và kéo tập tin bạn muốn chuyển từ iPhone sang Mac, và chờ cho đến khi quá trình chuyển tập tin hoàn thành .

EVBNews

As wind blows over the ocean, it drags the top layers of water along with it.

Khi thổi qua đại dương, gió kéo theo các lớp nước trên cùng.

ted2019

They like to drag it and drop it from appendage to appendage.

Chúng thích vẽ lên và kéo rong từ nơi này qua nơi khác.

QED

Your son dragged me halfway across this wretched city.

Con trai cô đã kéo tôi chạy băng ngang cả thành phố tồi tệ này.

OpenSubtitles2018. v3

I dragged out this stuff, and it wasn’t iron.

Tôi kéo cái thứ này ra, và nó không phải là sắt.

ted2019

Although Fresnel’s hypothesis was empirically successful in explaining Fizeau’s results, many leading experts in the field, including Fizeau himself (1851), Éleuthère Mascart (1872), Ketteler (1873), Veltmann (1873), and Lorentz (1886) were united in considering Fresnel’s partial aether-dragging hypothesis to be on shaky theoretical grounds.

Mặc dù công thức tính hệ số kéo của Fresnel đã phù hợp với kết quả thí nghiệm của Fizeau, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực, bao gồm cả bản thân Fizeau (1851), Éleuthère Mascart (1872), Ketteler (1873), Wilhelm Veltmann (1873), và Hendrik Lorentz (trong thuyết ête Lorentz năm 1886) đều coi giả thuyết kéo ête bán phần của Fresnel thiếu nền tảng lý thuyết vững chắc.

WikiMatrix

At first Cheol refuses, but when his debt-ridden best friend Jong-soo gives the deed to Cheol’s house to Sang-gon as collateral for a private loan, he’s left with no choice but to get dragged back into Busan’s criminal underworld.

Lúc đầu, Cheol từ chối, nhưng khi người bạn tốt nhất của mình là Jong-soo đã cầm nhà của Gang-choel cho Sang-gon làm tài sản thế chấp cho khoản vay tư nhân, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở lại thế giới ngầm Busan.

WikiMatrix

They dragged ” shmily ” with their fingers through the sugar and flour containers to await whoever was preparing the next meal .

Họ dùng tay viết từ ” shmily ” vào trong những hũ đựng bột và đường để chờ người sẽ nấu bữa ăn tiếp theo thấy đươc .

EVBNews

He can’t walk, but I can drag him.

Hắn không đi được, nhưng tôi có thể kéo hắn.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm: Get on là gì

Energy is continually lost to drag without being replaced, thus these methods of locomotion have limited range and duration.

Năng lượng liên tục bị mất để kéo mà không bị thay thế, do đó các phương pháp này của sự vận động có giới hạn phạm vi và thời gian.

WikiMatrix

Data-bound controls can be created by dragging items from the Data Sources window onto a design surface.

Các điều khiển dữ liệu ràng buộc có thể được tạo ra bằng cách rê các mục từ cửa sổ nguồn dữ liệu lên bề mặt thiết kế.

WikiMatrix

The religious cowards dragged her into a nearby forest and shot her.

Bọn hèn hạ đó lôi em vào khu rừng gần đó rồi bắn em.

jw2019

So Melcher Media’s team, who’s on the East coast — and we’re on the West coast, building the software — takes our tool and, every day, drags in images and text.

Vì vậy đội của Melcher Media, ở bờ biển phía Đông — và chúng tôi ở bờ biển phía Tây, đang xây dưng phần mềm — điều khiển công cụ của chúng tôi và, hàng ngày, lôi vào những hình ảnh và văn bản.

QED

The Assyrians would snatch them from their splendid ivory couches and drag them off into captivity.

Người A-si-ri sẽ đến bắt lấy họ từ trên các ghế dài bằng ngà lộng lẫy mà kéo họ đến chốn lưu đày.

jw2019

Therefore, when the user clicks or drags these elements, it is the window manager that takes the appropriate actions (such as moving or resizing the window).

Chính vì vậy, khi người dùng bấm chuột và kéo những phần tử này trên màn hình, chính chương trình quản lý cửa sổ là phần mềm lựa chọn các hành động thích hợp (như chuyển vị trí hoặc đổi kích cỡ của cửa sổ).

WikiMatrix

And then it also has the lowest drag coefficient of any car of its size.

Và khi đó nó cũng có lực ma sát tối thiểu so với loại xe cùng cỡ .

QED

He doesn’t drag me around.

Nó đâu có dắt cháu gì đâu.

OpenSubtitles2018. v3

Whichever program you’re using, just drag and drop

Bất kỳ chương trình nào bạn đang sử dụng, chỉ cần kéo và thả

QED

It is based on the ROX-Filer which is a drag and drop spatial file manager.

Nó dựa trên ROX-Filer vốn là một trình quản lý file không gian hỗ trợ drag and drop.

WikiMatrix

I keep expecting you to leave me in one castle or another for safekeeping, but you drag me along from camp to camp.

Ta cứ luôn mong ngươi sẽ để ta lại trong một lâu đài để cho an toàn, nhưng ngươi lại lôi ta đi từ trại này sang trại khác.

OpenSubtitles2018. v3

Were you rushing, or were you dragging?

Cậu đánh nhanh hay đánh chậm?

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.