ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
Các loại từ trong tiếng Anh rất phong phú và phổ cập nhất là danh từ, tính từ và động từ. Trong đó, động từ trong tiếng Anh được xem như thể linh hồn kết nối và mô phỏng điều xảy ra giữa một sự vật, hiện tượng kỳ lạ với người hay vật khác .

1. Định nghĩa động từ trong tiếng Anh

Động từ trong tiếng Anh dùng để miêu tả hành vi hoặc trạng thái của chủ ngữ. Chủ ngữ ở đây thường là một người, một vật, hoặc sự vật nào đó .

Ví dụ: Jack kicked the ball. (Jack đã đá quả bóng)

Trong tiếng Anh, động từ gồm có động từ to be và động từ thường với vị trí trong câu và cách sử dụng khác nhau. Vậy động từ to be và động từ thường trong tiếng Anh là gì và có ý nghĩa như thế nào? 

  • Động từ to be có nghĩa là thì, là, ở. Ở thì hiện tại đơn, động từ to be gồm có “ am, is, are ” tương ứng với chủ ngữ duy nhất là I, ngôi thứ ba số ít và chủ ngữ số nhiều. Khi chuyển sang thì quá khứ hoặc quá khứ triển khai xong, động từ to be chỉ có 2 dạng là “ was ” dùng với chủ ngữ số ít và “ were ” dùng cho chủ ngữ số nhiều .
  • Động từ thường là động từ diễn đạt hành vi chính trong câu, hoàn toàn có thể là hành vi vật lý như go, run, swim, … hoặc hành vi trừu tượng như think, feel, miss, learn, …

Động từ thường khi chia sang thì quá khứ, hiện tại hoàn thành xong sẽ dưới dạng có quy tắc và bất quy tắc. Khi miêu tả hành vi đang diễn ra ở tương lai, hiện tại hay quá khứ, động từ thường sẽ trở thành động từ thêm ing trong tiếng Anh .
Động từ trong tiếng Anh thể hiện hành động của sự vật hiện tượng
Về vị trí của động từ trong tiếng Anh thì có 3 điểm chính :
– Đứng sau chủ ngữ, ví dụ : He worked hard .
– Vị trí của động từ trong tiếng Anh so với trạng từ. Trong đó, những trạng từ chỉ tần suất thường gặp là : always, usually, often, sometimes, seldom, never .
+ Nếu là động từ thường thì sẽ đứng sau trạng từ chỉ tần suất, ví dụ : She usually goes to work in the afternoon. ( Cô ấy thường đi làm buổi chiều )
+ Nếu là động từ “ To be ” thì trạng từ sẽ đi sau động từ “ To be ”, ví dụ : It’s often hot in summer. ( Mùa hè trời rất nóng )

2. Phân loại động từ trong tiếng Anh

a. Phân loại động từ:

có 2 cách phân loạiđộng từ trong tiếng Anh:

– Cách một là phân bổ dưới 2 dạng – động từ nguyên thể và trợ động từ :

Động từ Trợ động từ Động từ nguyên thể
to be He is working now → BE là trợ động từ Tom is a doctor → BE là động từ thường
to have I have just finished my homework → HAVE là trợ động từ He has a black beard → HAVE là động từ thường
can
may
shall / will ought to
must
Các động từ khuyết thiếu chỉ làm trợ động từ trong câu :
I can run 10 km .
Một số động từ đặc biệt Dùng làm động từ thường hoặc trợ động từ tùy trường hợp. Dùng làm động từ thường hoặc trợ động từ tùy trường hợp.
to dare
to need
to do
used to
Dare we interrupt? I need to go home right now He doesn’t dare to say anything.
They need new skirts .
to work
to sing
to pray
to play
to study
Các động từ còn lại không thuộc loại trên là động từ thường.

– Ở cách hai, động từ trong tiếng Anh được phân loại thành ngoại động từ và nội động từ. Tuy nhiên, sự phân loại này cũng chỉ mang đặc thù tương đối trong tiếng Anh vì nhiều trường hợp từ này hoàn toàn có thể dùng làm nội động từ trong câu này nhưng lại là ngoại động từ của câu khác, nghĩa của chúng hoàn toàn có thể đổi khác. Cụ thể, bạn hoàn toàn có thể theo dõi sự khác nhau giữa ngoại động từ và nội động từ qua những thông tin và ví dụ minh họa có trong bảng so sánh dưới đây .

Ngoại động từ Nội động từ
Diễn tả hành động xảy ra trực tiếp lên người hoặc vật.

Ví dụ: The cat killed a mouse.

Diễn tả hành động nội tại của người nói hay người thực hiện nó .

Ví dụ: She walks

– Ngoại động từ luôn cần đại (danh) từ đi   theo để hoàn thành nghĩa của câu.
– Danh từ đi theo ngoại động từ là tân ngữ trực tiếp của câu

Ví dụ:  The cat killed a mouse

– Nội động từ không cần có tân ngữ trực tiếp đi kèm theo. Nếu có tân ngữ phải có giới từ đi trước và cụm này đóng vai trò trạng ngữ.

Ví dụ: He runs on the street/Also he runs.

b. Cách chia động từ trong tiếng Anh

Chia động từ là một trong những yếu tố khá hóc búa mà hầu hết người học tiếng Anh nào cũng từng trải qua. Bất kể khi viết luận hay tiếp xúc tiếng Anh, bạn đều phải chia động từ trong câu để diễn đạt thời hạn xảy ra hành vi được nói đến. Do đó, trong quy trình học tiếng Anh, nắm vững kỹ năng và kiến thức để có cách chia động từ trong tiếng Anh đúng mực nhất là điều hiển nhiên nên làm .
Trước khi chia động từ thì bạn cần phải hiểu rõ nguyên tắc cơ bản là nếu có chủ từ thì động từ chia thì, không có chủ từ thì động từ không chia thì mà phải chia theo dạng .

Ví dụ: When she saw me she (ask) me (go) out

-> When he saw me he asked me to go out
Ta xét động từ ask : nhìn phía trước nó có chủ từ she vì vậy ta phải chia thì – ở đây chia thì quá khứ vì phía trước có saw .
Xét đến động từ go, phía trước nó là me – túc từ nên không hề chia thì nữa mà phải chia dạng – ở đây là to go .

– Các dạng của động từ: Có 4 dạng là

+ bare inf ( động từ nguyên mẫu, động từ không “ to ” ) .
+ to-inf ( động từ nguyên mẫu có “ to ” ) .
+ V-ing ( động từ thêm ing ) .
+ P.P ( động từ ở dạng quá khứ hoàn thành xong ) .
Động từ trong tiếng Anh

– Cách chia động từ

+ Dạng V + O + V: Là dạng 2 động từ đứng cách nhau bởi 1 túc từ.

  • Nếu V1 là : make, have ( ở dạng sai bảo dữ thế chủ động ) hay let thì V2 là bare inf .

Ví dụ: I make him go.

  • Nếu V1 là những động từ chỉ giác quan như : hear, see, feel, notice, watch, observe … thì V2 là V-ing ( hoặc bare inf ) .

Ví dụ: I see him going/go out.

  • Ngoài 2 trường hợp trên thi ta chia dạng to inf .

+ Dạng V – V của động từ : Là dạng 2 động từ đứng liền kề nhau mà không có túc từ ở giữa .

  • Nếu V1 là keep, enjoy, avoid, advise, allow, mind, imagine, consider, permit, recommend, suggest, miss, risk, practice, deny, admit, escape, resist, finish, postpone, mention, prevent, recall, resent, understand, appreciate, delay, explain, fancy, no use, no good, can’t stand, loa the, feel like, tolerate, quit, discuss, anticipate, prefer, look forward to, can’t help thì V2 là V-ing .

Ví dụ: He avoids meeting me.

+ Lưu ý:

  • Riêng những động từ sau đây vừa hoàn toàn có thể đi với inf vừa hoàn toàn có thể đi với V-ing tùy theo nghĩa : stop, forget, remember, regret, try, need, want, mean, go on
  • Các trường hợp chia To + V-ing : thường thì “ To ” đi với nguyên mẫu nhưng có một số ít trường hợp “ To ” đi với V – ing ( khi đó TO là giới từ ) .
  • Ví dụ : Confess to, Be / get used to, Look forward to, Object to, Accustomed to .
  • Ngoài những công thức trên ta chia theo dạng To INF .

3. Mở rộng động từ trong tiếng Anh

Cũng giống như tính từ, những động từ thường gặp trong tiếng Anh cũng khá nhiều và thông dụng như :

walk /wɔ:k/: đi bộ
run / rʌn / : chạy
tiptoe / ’ tiptou / : đi nhón chân
crawl / krɔ : l / : bò, trườn
lift / lift / : nâng lên, nhấc lên
throw /θrou/: ném, vứt, quăng
bend / bend / : cúi xuống
dive / daiv / : nhảy lao đầu xuống nước, lặn
jump / dʤʌmp / : nhảy, giật mình
stand up: đứng lên
crouch / kautʃ / : né, núp
carry / ’ kæri / : mang, vác
lean / li : n / : dựa, tựa, chống
kneel / ni : l / : quỳ

Động từ là một chủ đề ngữ pháp tiếng Anh rất thông dụng và thông dụng. Ngoài những động từ và quy tắc sử dụng nhất định còn rất nhiều những trường hợp đặc biệt động từ tích hợp với những loại từ khác để tạo thành cụm từ có nghĩa mà trong quy trình học, bạn mới phát hiện. Để ghi nhớ những động từ thường gặp trong tiếng Anh cũng như quen với việc chia động từ thì không còn cách nào khác ngoài việc phải làm bài tập thật nhiều. Dưới đây là một số ít bài tập mà bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm .

Bài 1: Xác định các loại động từ được gạch chân trong các câu sau đây:
1. She teaches English at my school .
A. Động từ thường B. Trợ động từ
2. She is coming here .
A. Nội động từ B. Ngoại động từ
3. He can swim very well .
A. Trợ động từ B. Động từ chính

Bài 2: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. . She likes ( go ) ______________ fishing. She ( go ) _______ fishing when she ( have )
_______free time .
2. _______you ( do ) _______ the housework last night ?
3. When _______you ( buy ) _______this comic ? – I ( buy ) _______ it two days ago .

Bài 3: Chọn đáp án đúng

1. They often ( build ) ______________ hotels last year .
A. build B. built C. building C. were built
2. Look ! The bus ( come ) ______________ .
A. comes B. coming C. is coming D. come
3. My friends are saving money because they ( buy ) ______________ a new house next
year .
A. buy B. are buy C. buying D. are going to buy

Đáp án:

Bài 1: 1.A – 2. A – 3. A

Bài 2:

1. going – goes – has
2. Did – do
3. did – buy – bought

Bài 3:  1.B – 2. C – 3. D

Nếu những kim chỉ nan, bài tập ở trên vẫn làm bạn chưa đủ “ tình cảm ” với ngữ pháp tiếng Anh thì đừng lo, TT tiếng Anh English Town sẽ giúp bạn ! Với 16 khung giờ linh động mỗi ngày ( kể cả giờ nghỉ trưa ), English Town lan rộng ra “ đất diễn ” cho những người đang mò mẫm với tiếng Anh hay muốn có thêm sân tập cho ngôn từ của chính mình .
Bạn cũng hoàn toàn có thể trọn vẹn yên tâm trong khuôn khổ học song song với hành vì những lớp học được lên giáo trình chuyên nghiệp, tiềm năng khóa gắn với sức học và mục tiêu của học viên. Trong đó, TT cũng liên tục tổ chức triển khai những hoạt động giải trí ngoại khóa trong thực tiễn hay những buổi học mê hoặc, góp thêm phần kích thích hứng thú học tập ở mỗi người .
Không gian học lý tưởng tại English Town
Trải nghiệm thiên nhiên và môi trường 100 % tiếng Anh trong khuôn khổ những lớp kiến thức và kỹ năng, những buổi đi dạo ngoại khóa cùng giảng viên và trợ giảng trình độ. Đặc biệt, tham gia lớp học tiếng Anh mê hoặc mà học phí chỉ đáng giá 1 ly cafe và ứng dụng tiếng Anh trực tuyến tương hỗ 24/7 chắc như đinh sẽ giúp tiếng Anh của bạn tốt hơn đấy !

 

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *