dòng điện trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

dòng điện trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đứng trên một vật như là một khối sáp có thể ngắt được dòng điện này.

Standing on something like a wax block can cut off this supply .

QED

Ông cũng bắt đầu cung cấp các dòng điện thoại “900”.

He also began offering “900” phone lines.

WikiMatrix

Bác sẽ tạo ra dòng điện.

I’ll simulate the lightning.

OpenSubtitles2018. v3

Amazon dự kiến sẽ tung ra dòng điện thoại thông minh mang nhãn hiệu riêng

Amazon is planning to sell its own smartphone

EVBNews

Dòng điện định nghĩa theo cách này gọi là dòng điện quy ước.

The system that carries this potential is called the electrical conduction system.

WikiMatrix

Mi-ca là một khoáng sản cách điện rất tốt dùng để ngăn cản dòng điện.

And mica is a mineral which is a very good insulator and very good at insulating electricity.

ted2019

Đúng, dòng điện muốn chạy qua cục bột nhào, chứ không phải qua bóng đèn LED này.

Right, the current wants to run through the play- dough, not through that LED.

QED

Có cái lý do khiến nó thành dòng điện 1 chiều?

There a reason you’re on direct current?

OpenSubtitles2018. v3

Theo như ta nhớ thì, dòng điện 10,000V sẽ làm cho cháu hiện hình đó

As i recall, about 10,000 volts of electricity Should make you materialize…

OpenSubtitles2018. v3

Ở đây mày có thể mở công tắc và dòng điện chạy qua cả ngày.

Here, you can flip a switch and the power stays on all day.

OpenSubtitles2018. v3

Không, dòng điện vẫn chỉ là dòng điện—một lực hay một hình thức năng lực, thế thôi.

No, it remains simply electricity —a mere force or form of energy.

jw2019

Đầu tiên là vấn đề dòng điện.

Electrical Safety First.

WikiMatrix

Thuật ngữ DIAC là viết tắt của Diode for alternating current (Điốt cho dòng điện xoay chiều).

Diode bridge An interconnection of diodes to rectify alternating current to direct current.

WikiMatrix

Nếu em đảo chiều dòng điện, nó sẽ làm hệ thống quá tải.

If I reverse the power flow, it overloads the system.

OpenSubtitles2018. v3

Họ cũng lần đầu tiên giới thiệu về khái niệm của dòng điện spin.

They have also introduced for the first time the notion of spin current.

WikiMatrix

Tôi nghĩ rằng một cái gì đó đã ngăn dòng điện dẫn đến cây đại phong cầm đó.

I reasoned that something had stopped the flow of electrical power to that organ.

LDS

những cái chấm nhỏ đây, nhưng khi có một dòng điện chạy vào, hợp chất Gravitonium tụ lại.

But when an electric current is applied, the gravitonium solidifies.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy dòng điện gây ra cháy như thế nào?

So how does electricity ignite residential fires?

ted2019

Nokia 1100 (hay Nokia 1101 và Nokia 1108) thuộc dòng điện thoại đen trắng GSM được sản xuất bởi Nokia.

The Nokia 1100 (and closely related variants, the Nokia 1101 and the Nokia 1108) is a basic GSM mobile phone produced by Nokia.

WikiMatrix

Dòng điện rất nhỏ (dưới 1mA) cơ thể người khó có thể cảm nhận được.

Seismic noise has very low amplitude and cannot be felt by humans.

WikiMatrix

Dòng điện sẽ truyền trên bề mặt lớp nước thay vì đi thẳng vào tim.

The electricity travels across the surface instead of through the heart.

ted2019

khi các khe mở thỉnh thoảng bạn sẽ nhận được dòng điện

So, what you have is that when the pore is open, you get some current sometimes.

ted2019

Sau đó, ta đảo ngược dòng điện.

And then we reverse the current.

ted2019

Dòng điện khỏe và ổn định.

Here, there’s a nice even flow.

OpenSubtitles2018. v3

và các dòng điện mang theo electrons như dòng điện ở nhà các bạn vv..

And that current, electrical current, is carried by electrons, just like in your house and so on.

ted2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.