đổ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

đổ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đừng có nhìn nó, như vậy cô sẽ không làm nó đổ ra.”

Don’t look at it and you won’t spill it.’

Literature

Tín đồ Đấng Christ vào “ngày yên-nghỉ” này bằng cách vâng lời Đức Giê-hô-va và theo đuổi sự công bình dựa trên đức tin nơi huyết Chúa Giê-su đổ ra.

Christians enter into this “ sabbath resting ” by being obedient to Jehovah and pursuing righteousness based on faith in the shed blood of Jesus Christ .

jw2019

Đổ bộ vào vị trí gần khu phi quân sự giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam khi là một cơn bão mạnh, Harriet đã khiến cho Chiến tranh Việt Nam bị gián đoạn đáng kể.

Striking near the demilitarized zone between North and South Vietnam as a powerful typhoon, Harriet caused significant disruptions to the Vietnam War.

WikiMatrix

Nếu sau đó tôi nói với bạn, điều xảy ra liệu rằng toàn bộ bức tường phía bên trong của ký tự ” E ” sụp đổ và bạn phải dùng đến trọng lượng của mình để đặt nó trở lại, bạn sẽ làm điều gì với nó?

If I then said to you, what happens if that whole wall on the side of ” E ” collapses and you have to use your weight to put it back up, what would you be able to do with it?

QED

Marshall loại bỏ ngôi nhà đầu tiên ông thấy vì quá tồi tàn đổ nát và thay vào đó ông chọn ngôi nhà gạch xây từ năm 1848 của Wilmer McLean.

Marshall rejected the first house he saw as too dilapidated, instead settling on the 1848 brick home of Wilmer McLean.

WikiMatrix

Anh muốn lật đổ ông ấy, Frank.

You want him on his ass, Frank.

OpenSubtitles2018. v3

Giờ đây tôi đã bước ra ngoài ́vùng an toàn ́ của mình đủ đẻ biết rằng, vâng, thế giới có thể sụp đổ nhưng không theo cách bạn sợ hãi đâu.

I have stepped outside my comfort zone enough now to know that, yes, the world does fall apart, but not in the way that you fear.

QED

Một vài năm sau, tôi cũng đã thấy điều đó ở một chủ tịch Hội Phụ Nữ giáo khu ở Argentina khi nạn siêu lạm phát giáng xuống quốc gia này và nền kinh tế sụp đổ, rồi sau đó ảnh hưởng đến nhiều tín hữu trung thành của chúng ta.

A few years later I witnessed the same thing as a stake Relief Society president in Argentina when hyperinflation hit the country and the economic collapse that followed affected many of our faithful members.

LDS

Em là người biết rõ hơn ai hết, rằng nếu mọi thứ xung quanh em đổ vỡ, thì chính em đã gây ra chuyện đó.

You know better than anyone, if… if everything around you crumbles, then you’re the cause.

OpenSubtitles2018. v3

Ta đã đổ máu cùng nó.

I bled beside him.

OpenSubtitles2018. v3

25 Ba-by-lôn sụp đổ đưa đến sự phóng thích cho những người Do Thái trung thành. Điều này là hình bóng cho sự phóng thích khỏi phu tù về thiêng liêng của những tín đồ Đấng Christ xức dầu vào năm 1919.

25 The release of loyal Jews from exile, made possible by the fall of Babylon, foreshadowed the release in 1919 of anointed Christians from spiritual exile.

jw2019

Chiếc tàu khu trục tham gia cuộc đổ bộ lên Mindoro vào ngày 15 tháng 12, rồi quay trở lại vịnh Humbolt nhận thêm binh lính.

Crosby participated in the landings on Mindoro 15 December and again returned to Humboldt Bay for additional men.

WikiMatrix

Sau năm 90 TCN, sức mạnh của Parthia đã bị suy giảm bởi những xung đột triều đại, trong khi cùng lúc đó, quyền lực của người La Mã ở Anatolia đã sụp đổ.

After 90 BC, the Parthian power was diminished by dynastic feuds, while at the same time, Roman power in Anatolia collapsed.

WikiMatrix

Chỉ có ít mục tiêu, nhưng đội của nó cũng đánh chìm một sà lan vào đêm thứ hai, đồng thời bắn phá các vị trí đối phương trên bờ nhằm chuẩn bị cho cuộc đổ bộ lên vịnh Ormoc vài này sau đó.

Targets were few, but her group sent a barge to the bottom on their second foray, and bombarded enemy positions on the shores of the bay in preparation for the landings in Ormoc Bay a few days later.

WikiMatrix

Hỏa lực mạnh từ phía quân Nhật dự báo trước một cuộc đổ bộ của họ, tuy nhiên ngay sau đó họ bị bất ngờ trước sự kháng cự mạnh mẽ của quân phòng thủ, khi quân Nhật bị mất hai phần ba số phương tiện đổ bộ và mất 900 người cùng với 1.200 người bị thương, so với con số thương vong của Hoa Kỳ là 800 người chết và 1000 người bị thương.

Heavy shellfire preceded Japanese attempts to land the next night, the Japanese later admitted their amazement at the savage resistance, which accounted for the sinking of two thirds of their landing craft and losses amounting to 900 killed and 1,200 wounded, against US losses of 800 dead and 1,000 wounded.

WikiMatrix

+ 19 Ông phóng hỏa nhà Đức Chúa Trời,+ phá đổ tường thành Giê-ru-sa-lem,+ đốt tất cả các tháp kiên cố của thành và tiêu hủy mọi thứ có giá trị.

+ 19 He burned down the house of the true God,+ tore down the wall of Jerusalem,+ burned all its fortified towers with fire, and destroyed everything of value.

jw2019

Ngày 9 tháng 1-1945, tại bãi biển cực Nam vịnh Lingayen phía Đông đảo Luzon, Tướng Krueger chỉ huy Tập đoàn quân số 6 đổ bộ lên đảo với vài đơn vị của ông.

On January 9, 1945, on the south shore of Lingayen Gulf on the western coast of Luzon, General Krueger’s Sixth Army landed his first units.

WikiMatrix

Đổ mật tôi ra trên đất.

He pours out my gall on the earth.

jw2019

▪ Hậu quả đau buồn vì hôn nhân đổ vỡ

▪ The painful consequences of broken marriages

jw2019

Đừng đổ lỗi cho họ.

I’m afraid it’s all my fault

OpenSubtitles2018. v3

Thật vậy, “việc Liên Xô trỗi lên, phát triển và sụp đổ”, theo Ponton, là “một trong những cảnh tượng ly kỳ nhất của thế kỷ 20”.

Truly, “the rise, development and collapse of the Soviet Union,” says Ponton, was “one of the most dramatic spectacles of the twentieth century.”

jw2019

Sư đoàn Kỵ binh số 1 hành quân đổ bộ bờ biển phía tây vào ngày 28 tháng 12 khi các đơn vị của Sư đoàn 24 loại bỏ những căn cứ cuối cùng của quân Nhật tại vùng tây bắc đảo Leyte cùng ngày hôm đó và hai ngày sau hai đơn vị này gặp nhau.

1 st Cavalry Division troops reached the coast on 28 December as 24 th Division units cleared the last enemy positions from the northwest corner of Leyte on the same day and two days later met patrols of the 32 nd Division .

WikiMatrix

Đỗ Thị Hồng, 61 tuổi – nhà vận động tôn giáo thuộc nhóm Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn; bị bắt ngày 14 tháng Hai năm 2012 ở Phú Yên với cáo buộc là có âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân (điều 79); hiện đang bị công an tỉnh Phú Yên tạm giam.

Do Thi Hong, 61 – Hoi dong Cong luat Cong an Bia Son religious activist; arrested Feb 14, 2012 in Phu Yen for alleged subversion of the people’s administration (article 79). She is currently in the custody of the police of Phu Yen province.

hrw.org

Vị vua trẻ Antiochos Epiphanes vốn được biết đến nhờ những đồng tiền, có lẽ đã bị lật đổ nhưng không bị giết cho tới khi Demetrios giành lại ngôi báu vào năm 129 TCN.

The child Antiochus Epiphanes, who is known from coins, was deposed — but not killed — when Demetrius II was restored in 129 BC .

WikiMatrix

Sau khi bắn phá Tokyo và Yokohama, lực lượng quay trở lại để hỗ trợ cho cuộc đổ bộ lên Iwo Jima vào ngày 19 tháng 2.

After striking Tokyo and Yokohama, the force turned back to cover the landings on Iwo Jima, 19 February.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.