‘dizzy’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

‘dizzy’ là gì?, Từ điển Anh – Việt
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” dizzy “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ dizzy, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ dizzy trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. I’m dizzy.

Chóng mặt quá !

2. I’m getting dizzy.

Tôi choáng váng quá .

3. I’ll get dizzy.

Tôi sẽ bị chóng mặt .

4. o feel dizzy or lightheaded

o thấy chóng mặt hoặc choáng váng

5. I feel a little… dizzy.

Tôi cảm thấy chút … chóng mặt .

6. And if I wasn’t so dizzy

Và nếu tôi không quá chóng mặt …

7. I got knocked dizzy right off.

Tôi bị choáng váng ngay từ đầu .

8. It’s stupid, I always get dizzy.

Tôi thường bị chóng mặt .

9. I’m feeling a little bit dizzy.

Tôi cảm thấy hơi chóng mặt .

10. ♪ Oh, he makes me dizzy

Anh làm em quay cuồng

11. I just got a little dizzy, that’s all.

Xem thêm: Get on là gì

Anh chỉ hơi chóng mặt thôi .

12. Might be a little dizzy when we’re done.

Hiến máu xong anh hoàn toàn có thể bị chóng mặt .

13. I had White Castle, so I’m a little dizzy.

Đầu tôi đang choáng váng quá .

14. I see you’ve gone dizzy-eyed for that yeasty scut!

Ta thấy ngươi đã quá mê muội con bé đó rồi đấy !

15. But then I must have had a dizzy spell and fainted.

Sau đó hẳn là tôi đã thấy chóng mặt và căng thẳng mệt mỏi .

16. A slight indisposition, a dizzy spell, has prevented me from getting up.

Một sự không thích nhẹ, một lỗi chính tả chóng mặt, đã khiến tôi thức dậy .

17. And potassium deficiency, as athletes know, makes you feel weak and dizzy, and causes muscles to atrophy .

Và sự thiếu ka-li, như những vận động viên đã biết, làm bạn cảm thấy yếu và chóng mặt, cũng như gây teo cơ .

18. If my parents hadn’t taught me about this when I was your age, my head would be dizzy with confusion.

Nếu ba mẹ cháu không dạy bác về cái đó khi ta còn trẻ, đầu bác chắc như đinh sẽ xoay như chong chóng .

19. In 1988, Gang Starr released the debut single “Words I Manifest”, sampling Dizzy Gillespie’s 1962 “Night in Tunisia”, and Stetsasonic released “Talkin’ All That Jazz”, sampling Lonnie Liston Smith.

Năm 1988, Gang Starr phát hành đĩa đơn đầu tay ” Words I Manifest “, lấy đoạn nhạc mẫu ( sample ) từ ” Night in Tunisia ” của Dizzy Gillespie, Stetsasonic phát hành ” Talkin ‘ All That Jazz “, lấy sample từ Lonnie Liston Smith .

20. Well, one textbook says: “Where the mountains of the world now tower to dizzy heights, oceans and plains once, millions of years ago, stretched out in flat monotony.. . .

Một sách giáo khoa nói : “ Ngày nay những nơi trên quốc tế có núi cao chót vót, cách đây nhiều triệu năm từng là biển và đồng bằng bát ngát …

21. It requires only a change in consciousness, and that can be any one or a number of symptoms, including feeling foggy, feeling dizzy, hearing a ringing in your ear, being more impulsive or hostile than usual.

Nó chỉ cần một sự đổi khác trong ý thức, và hoàn toàn có thể là bất kể hay hay một số ít những triệu trứng, như cảm thấy lờ mờ, cảm thấy choáng váng, nghe những tiếng chuông trong tai, trở nên bốc đồng hay hằn học hơn thông thường .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.