định tính trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

định tính trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Làm sao chúng ta có thể xác định tính chất của một loại hình giải trí?

How can we evaluate the quality of a certain form of entertainment?

jw2019

Các mô hình định tính bao gồm :

Qualitative models include :

EVBNews

Petabyte cho phép chúng ta khảng định: “Tính tương quan là đủ”.”

Petabytes allow us to say: ‘Correlation is enough.’”

Literature

Giê-su đã khẳng định tính cách thánh thiện của hôn nhân như thế nào?

How did Jesus confirm the sanctity of marriage?

jw2019

Nó thường được sử dụng trong suốt thế kỷ 20 như một chất phản ứng phân tích định tính.

It was commonly used throughout the 20th century as a qualitative analysis reagent.

WikiMatrix

Kiểm tra trang AMP để xác định tính hợp lệ.

Test an AMP page for validity .

support.google

Nhưng khi điều này xảy ra, mọi thứ thay đổi một cách định tính.

But when something like this happens, things are qualitatively changing.

ted2019

Điều này quyết định tính chính xác của việc tìm ra mẫu hình.

That is, how accurate we are in finding patterns .

QED

Tính chất vật lý của các hợp chất hữu cơ thường bao gồm định tínhđịnh lượng.

Physical properties of organic compounds typically of interest include both quantitative and qualitative features.

WikiMatrix

Có thể xác định tính cách gì được nào?

What is his defining characteristic?

OpenSubtitles2018. v3

Xác định Tính chất Cửa sổ

& Detect Window Properties

KDE40. 1

Và đội đó, tôi không định tính anh vào.

And by team, I don’t mean you.

OpenSubtitles2018. v3

Những mô hình định tính

Qualitative Models

EVBNews

Trước khi sử dụng ceftriaxone, cần xác định tính nhạy kháng sinh của các vi khuẩn.

Before using ceftriaxone, it is important to determine the susceptibility of the bacteria.

WikiMatrix

Cậu định tính thế nào?

You have enough to overturn?

OpenSubtitles2018. v3

Ý tôi là, anh định tính thế nào?

I mean, what’s in your head ?

QED

Cô có thể khẳng định tính chân thực của chúng không?

Are you sure of their authenticity?

OpenSubtitles2018. v3

Trong đó, chú ý rằng yếu tố định tính chiếm đến 3⁄4 giá trị của doanh nghiệp.

We measure in order to know if we are adding business value.

WikiMatrix

Phân tích định tính : Điều gì làm cho một công ty trở nên có uy thế ?

Qualitative Analysis : What Makes A Company Great ?

EVBNews

Anh định tính sao với chuyện thằng ranh con?

What are we gonna do about this kid?

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng về định tính, chưa ai xác định được tình huống tốt/không tốt đến mức nào.

But we never knew how good “good” was, or how bad “bad” was quantitatively.

ted2019

Theo mặc định, tính năng tự động sao lưu và khôi phục dữ liệu ứng dụng Android được bật.

By default, automatic backup and restore of Android app data is turned on .

support.google

Những điều tôi biết về chủ đề này xuất phát từ một nghiên cứu định tính với hai người

What I know about this topic comes from a qualitative study with a sample size of two.

QED

Điều này có thể so sánh với tế bào di truyền xác định tính đặc thù của mỗi người.

This can be compared to the DNA that identifies every human being as unique.

LDS

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.