đinh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

đinh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Họ không phải gia đinh tớ.

Well, they’re not my family.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên phát triển tử đinh hương thế hệ một hoạt bát sau khi cánh cửa và cây ngang và các ngưỡng cửa đã mất hết, mở ra các hoa có mùi thơm của nó ngọt mỗi mùa xuân, được ngắt các du khách mơ màng; trồng và có xu hướng một lần bằng tay của trẻ em, trong lô sân phía trước – bây giờ đứng bởi wallsides trong nghỉ hưu đồng cỏ, và địa điểm cho các khu rừng mới tăng; – cuối cùng rằng stirp, duy nhất người sống sót của gia đình mà.

Still grows the vivacious lilac a generation after the door and lintel and the sill are gone, unfolding its sweet – scented flowers each spring, to be plucked by the musing traveller ; planted and tended once by children’s hands, in front – yard plots — now standing by wallsides in retired pastures, and giving place to new – rising forests ; — the last of that stirp, sole survivor of that family .

QED

Theo một bản sao của tờ cáo trạng, vào ngày 29 tháng Chín năm 2012, Tòa án Nhân dân thành phố Tân An đã xử và kết án Đinh Nguyên Kha hai năm tù về tội “cố ý gây thương tích.”

According to a copy of the indictment, on September 29, 2012, the People’s Court of Tan An city convicted and sentenced Dinh Nguyen Kha to two years in prison for “intentionally causing injuries [to others].”

hrw.org

Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế và Ngài đã bị đóng đinh và chịu đau khổ vì tội lỗi của thế gian.

I bear my witness that Jesus Christ is the Son of God and that He was crucified and suffered for the sins of the world.

LDS

Sự khác biệt giữa lối nói đinh ninh ngữ và kính ngữ được phát âm khác nhau trong tiếng Nhật.

The difference between honorific and humble speech is particularly pronounced in the Japanese language .

WikiMatrix

Là gia đinh nhà trai mua của hồi môn tặng cho nhà gái.

The boy gives the girls family the dowry

OpenSubtitles2018. v3

Một gia đinh Bushmen có thể gặp gia đình khác vài năm một lần.

One family of Bushmen might meet up with another once in a few years.

OpenSubtitles2018. v3

Những vụ hành quyết được tiến hành sao cho càng đau đớn càng tốt, như là đóng đinh, mổ bụng, đóng đinh vào bánh xe.

The executions were designed to be as prolonged and as painful as possible, like crucifixion, disembowelment, breaking on the wheel.

ted2019

Với bánh bẻ nát, chúng ta cho thấy rằng chúng ta tưởng nhớ đến thể xác của Chúa Giê Su Ky Tô—một thể xác bị bầm dập với đủ loại đau đớn, buồn phiền, và cám dỗ,19 một thể xác mang gánh nặng thống khổ đủ để chảy máu ở tất cả các lỗ chân lông,20 một thể xác có da thịt bị rách nát và quả tim ngừng đập khi Ngài bị đóng đinh.21 Chúng ta cho thấy niềm tin của chúng ta rằng mặc dù cùng một thể xác đó được chôn cất khi chết, thì thể xác đó đã sống lại từ nấm mồ, và sẽ không bao giờ biết bệnh tật, thối rữa, hoặc cái chết nữa.22 Và khi tự mình ăn bánh, chúng ta thừa nhận rằng, giống như thể xác hữu diệt của Đấng Ky Tô, thể xác của chúng ta sẽ được giải thoát khỏi những dây trói buộc của sự chết, đắc thắng sống dậy từ mộ phần, và được phục hồi cho linh hồn vĩnh cửu của chúng ta.23

With torn and broken bread, we signify that we remember the physical body of Jesus Christ—a body that was buffeted with pains, afflictions, and temptations of every kind,19 a body that bore a burden of anguish sufficient to bleed at every pore,20 a body whose flesh was torn and whose heart was broken in crucifixion.21 We signify our belief that while that same body was laid to rest in death, it was raised again to life from the grave, never again to know disease, decay, or death.22 And in taking the bread to ourselves, we acknowledge that, like Christ’s mortal body, our bodies will be released from the bonds of death, rise triumphantly from the grave, and be restored to our eternal spirits.23

LDS

Có một kiểu tương tự đóng đinh trên hình chữ thập.

There’s another kind of crucifixion.

ted2019

Ngoài ra thì là liên lạc nói chung bằng một thứ tiếng nghe ghê sợ và lố lăng gọi là “tiếng bồi Ăng-lê” (Pidgin English), họ đinh ninh rằng người bản xứ Phi Châu phải phục tùng theo qui tắc của người Anh đến viếng thăm.

Beyond that, communication was generally made in the appalling and stultifying cadences of so-called pidgin English, with its implicit assumption that the African native must submit himself to the norms of the English visitor .

jw2019

Một lát sau, người mà ông yêu cầu đã đứng trước mặt ông, đầy đủ ủng và đinh thúc ngựa. – Víttray!

A moment later, the man he had asked for was standing before him, all booted and spurred.

Literature

Thí dụ, họ nêu ra lời tiên tri ghi nơi Khải-huyền 11:3, 7, 8, nói về hai nhân chứng nói tiên tri ở “thành lớn, gọi bóng là Sô-đôm và Ê-díp-tô, tức là nơi mà Chúa hai người cũng đã bị đóng đinh trên thập-tự-giá”.

For example, they point to the prophecy recorded at Revelation 11:3, 7, 8, which tells of two witnesses who prophesy in a “great city which is in a spiritual sense called Sodom and Egypt, where their Lord was also impaled.”

jw2019

Thay vì tôn sùng nó, chúng ta nên gớm ghê cái vật mà trên đó Giê-su bị đóng đinh.

Far from being idolized, the instrument on which Jesus was impaled should be viewed with revulsion.

jw2019

Vào tháng 11 năm 1960, sau vụ đảo chính hụt của một số sĩ quan, ông đã cho ông Phan Huy Đán trú ẩn trong nhà và kết quả là cả gia đình ông bị giam trong nhiều năm (riêng người con trai, Đinh Xuân Quân, vì còn đi học nên được thả sau 6 tháng).

On November 11, 1960, after the failed military coup he gave refuge to his friend Phan Huy Đán which resulted in the imprisonment of his family for almost 4 years (his son Đinh Xuân Quân was released after 6 months of detention).

WikiMatrix

Chúng ta phải thận trọng để đừng đinh ninh trước chủ nhà sẽ trả lời tiêu cực bởi vì lần trước người đó đã phán ứng như vậy.

We must be careful not to assume we will get a negative response because of the way the householder reacted the last time we called at his door.

jw2019

Người Ai Cập thời kỳ đầu cũng biết cách lắp ráp các tấm ván gỗ với đinh gỗ để gắn chặt chúng lại với nhau, sử dụng cao độ để hàn các đường nối.

Early Egyptians also knew how to assemble planks of wood with treenails to fasten them together, using pitch for caulking the seams .

WikiMatrix

Ông ta bị đóng đinh vào cây thập tự.

He is nailed to a cross.

OpenSubtitles2018. v3

Thánh Phê-rô là người đầu tiên được biết là bị đánh đinh ngược trong La Mã dưới triều vua Nero (nhưng không phải bởi Nero) trong apocryphal Acts of Peter (c.

Peter is first said to have been crucified upsidedown in Rome during Nero’s reign (but not by Nero) in the apocryphal Acts of Peter (c.

WikiMatrix

Nhiều khi, khi những con voi châu Á bị bắt ở Thái Lan để huấn luyện thành những con voi nhà thì những người huấn luyện sử dụng một kỹ thuật gọi là training crush tức sự đào tạo bằng cách trừng phạt (thuần dưỡng voi rừng), trong đó người ta thực hiện các thủ đoạn như phá rối giấc ngủ, bỏ đói, bỏ khát để uy hiếp và đè bẹp tinh thần của con voi và làm cho chúng sợ hãi mà phục tùng chủ nhân của nó, hơn nữa, người điều khiển còn đóng đinh vào tai và chân của voi.

Many times, when Asiatic elephants are captured in Thailand, handlers use a technique known as the training crush, in which “handlers use sleep-deprivation, hunger, and thirst to ‘break’ the elephants’ spirit and make them submissive to their owners”; moreover, handlers drive nails into the elephants’ ears and feet.

WikiMatrix

Chúng ta đang thấy những công ty xe hơi như Volvo thiết kế những chiếc xe khác nhau với HoloLens; những Trường Đại học như Case Western đinh nghĩa lại cách học của sinh viên; và những sở thích cá nhân của tôi, NASA đang sử dụng HoloLens cho những nhà khoa học khám phá các hành tinh bằng việc chụp ảnh giao thoa

We are already seeing car companies like Volvo designing cars differently with HoloLens ; universities like Case Western redefining the way medical students learn ; and my personal favorite, NASA is using HoloLens to let scientists explore planets holographically .

ted2019

Đinh ốc lỏng hết.

Damn bolts.

OpenSubtitles2018. v3

Khi chỉ mới vài tháng tuổi, mèo Freya bị lạc khỏi nhà Osborne ở Notting Hill và sau một thời gian tìm kiếm ở miền tây Luân Đôn, gia đình Osborne đinh ninh cô mèo của mình đã chết hoặc mất tích hoàn toàn.

Freya went missing from the Osbornes’ house in Notting Hill when she was just a few months old, and after searching West London for her, the family assumed she had died or had become lost.

WikiMatrix

Khi anh tỉnh dậy sau vụ tai nạn, Blake thấy phi công trực thăng đã bị lột da và bị đóng đinh, và vợ anh thì mất tích.

When he wakes up after the crash, Blake finds the pilot of their helicopter skinned and crucified, and his wife missing.

WikiMatrix

Người đã đóng đinh ông ấy.

You crucified him.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *