định kiến trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

định kiến trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tôi đã đọc Kiêu hãnh và Định kiến khoảng 200 lần.

I’ve read Pride and Prejudice about 200 times.

OpenSubtitles2018. v3

Vì vậy tôi mong có thể vĩnh viễn phá bỏ định kiến của nhóm người này.

So, I hope to pierce that prejudice forever with this group.

ted2019

“Thành kiến” – những khuôn mẫu, định kiến mà chúng ta áp đặt lên những nhóm người nhất định.

Bias — those stereotypes and attitudes that we all have about certain groups of people .

ted2019

Cô chưa bao giờ phải chiến đấu chống lại ngu ngốc và định kiến.

You’ve never had to fight stupidity or prejudice.

OpenSubtitles2018. v3

Nhiều người có định kiến về Kinh-thánh dù họ chưa bao giờ đọc Kinh-thánh.

Many people have definite opinions about the Bible even though they have never personally read it.

jw2019

Vậy hành vi định kiến thì sao?

Well, if you were sort of .

QED

Những chính trị gia da trắng… sống nhờ vào định kiến và lòng đố kỵ.

Every white politician who feeds on prejudice and hatred.

OpenSubtitles2018. v3

Nhiều người trong số đó có định kiến về Kinh-thánh, dù chính họ chưa từng đọc.

Many such individuals have definite opinions about the Bible, although they have personally never read it.

jw2019

Định kiến cũng có thể bị méo mó.

Stereotypes can also go awry.

ted2019

Định kiến này đã hình thành nên tiến trình lịch sử con người.

This is a bias that has shaped the course of human history.

ted2019

Đã từng là nạn nhân của định kiến chưa?

Ever been the object of prejudice?

OpenSubtitles2018. v3

Bạn phải phân biệt sự thật với định kiến, đúng không.

You have to separate fact from bias, right .

QED

Nó tạo nên định kiến để xác nhận kiến thức và niềm tin sẵn có của chúng ta.

It is prejudiced to confirm our existing knowledge and beliefs.

Literature

Chúng ta mang định kiến phải giả định các nguyên nhân, ngay cả khi chúng không tồn tại.

We are biased to assume causes even where none exist.

Literature

Chỉ có thể khắc phục định kiến này bằng giáo dục và giác ngộ”.

We can blend science and religion in that regard.”

WikiMatrix

Anh quan tâm tới cảm nghĩ của những kẻ ngu ngốc và định kiến đó sao?

Do you care what stupid and prejudiced people think?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi thắc mắc có phải giới tính đã dựa vào những định kiến từ lâu nay.

I started questioning gender based assumptions a long time ago .

QED

Mấy cái định kiến đó ở đâu mà ra hả Robin?

Well, where does any prejudice come from, robin?

OpenSubtitles2018. v3

Và ngược lại, nó giúp ngăn chặn xảy ra vấn đề về hiểu lầm và định kiến.

And it’s vice versa, and it helps stop problems of misunderstanding and stereotypes from happening .

QED

Khắp nước, người dân đói khát về thiêng liêng và ít có định kiến về tôn giáo.

Throughout the country, people were starving spiritually and had little religious prejudice.

jw2019

như kẻ ngu ngốc, chúng tôi bám vào những định kiến xưa cũ

We never paid any heed to the ancient prophecies .

QED

Ta sẽ lan truyền định kiến trên toàn Edinburgh, xuyên qua nước Anh, về người xứ Wales.

We’re going to drive prejudice throughout Edinburgh, throughout the U.K., for Welsh people.

ted2019

Hãy chào đón họ với lòng biết ơn và không định kiến.

Welcome them with gratitude and without prejudice.

LDS

Và anh không bao giờ cho phép mình bị mù quáng bởi định kiến chứ?

And never allow yourself to be blinded by prejudice?

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *