định giá trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

định giá trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Dosaku định giá trị cho người giữ danh hiệu cao nhất, Meijin là 9 Dan.

Dosaku valued the then highest title holder, Meijin at 9 Dan.

WikiMatrix

Gerald Fuller nói với cậu: – Loftus định giá ba đô-la một giạ lúa mì bán ra.

Gerald Fuller told him, “Loftus is charging three dollars a bushel for that wheat.”

Literature

Như là lão đang định giá chúng vậy.

Like he’s trying to figure out how much they’re worth.

OpenSubtitles2018. v3

Và chúng tôi cũng định giá cho công ty dựa trên mức doanh thu hoạt động.

And we also assign a value to the company given by the operating revenue.

ted2019

định giá theo thị trường ” nghĩa là: tôi có một tài khoản, và thỉnh thoảng,

Marking to market means I have an asset, and every now and then, maybe every few months, every quarter — a quarter is just a fourth of a year — I have to figure out what that asset is worth .

QED

CrushFTP 3 đã giới thiệu mô hình định giá theo từng cấp.

CrushFTP 3 introduced tiered pricing models.

WikiMatrix

Cuối cùng nó được định giá 20 tỷ pounds.

It went for 20 billion pounds through auction.

ted2019

Năm 2002, doanh nghiệp của ông được định giá hơn 6,9 triệu đô la.

In 2002, his business holdings were valued at more than $6.9 million.

WikiMatrix

Định giá ở đây đúng theo nghĩa đen nhé?

Valuation is just what you think it is, you know?

ted2019

Một vài ước tính định giá 250 triệu đô- la cho ngành công nghiệp này.

Some estimates put the value of this industry at 250 million dollars.

QED

Người ta đã cố gắng ước định giá trị kinh tế của những lợi ích từ biển cả.

Efforts have been made to estimate the economic value of ocean-related goods and services.

jw2019

Hai loại mô hình định giá

Two Categories of Valuation Models

EVBNews

Tôi đồng ý với ý kiến rằng bất động sản bị định giá quá cao.

I agree with the opinion that real estate is overpriced .

Tatoeba-2020. 08

Kanouté được định giá khoảng 7 triệu bảng Anh.

SAOT is currently funded with seven million euros.

WikiMatrix

Để xác định giá trị của P thì

So we have to figure out P. .

QED

Tớ đem đi định giá rồi.

I had it appraised.

OpenSubtitles2018. v3

Đích thân Wayne Olsen sẽ đến lúc 4 giờ cho bản tóm tắt mạo hiểm định giá.

Wayne Olsen himself is coming in at 4:00 for a risk assessment brief.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là một nghi lễ để xác định giá trị của cậu.

It’s a ritual to determine your value to the tribe.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng họ đang định giá đất.

They are valuing the land.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi hỗ trợ các công ty trong việc định giá.

I help companies price for value.

ted2019

Có một số yếu tố xác định giá trị của một backlink.

There are several factors that determine the value of a backlink.

WikiMatrix

Nếu bạn đi định giá 2 công ty chẳng hạn, bạn sẽ muốn biết cái nào có giá hơn.

If you went and you were valuing two companies against one another, you’d want to know which was more valuable.

QED

2 Cách bạn định giá trị sự sống ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn với người khác.

2 Your evaluation of life affects your relationships with others.

jw2019

Bạn có thể làm điều này trong tab Định giá của cuốn sách.

You can do this in the book’s Pricing tab.

support.google

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *