định dạng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

định dạng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đang chuyển đổi % # sang định dạng tập tin không mất gì

Converting %# to lossless file format

KDE40. 1

(Cần có tối thiểu 2 nút MediaFile riêng biệt: một nút cho mỗi định dạng video MP4 và WebM)

(There needs to be a minimum of 2 separate MediaFile nodes – one for each MP4, and WebM video formats)

support.google

Chromium, Chrome, Firefox, và Opera hỗ trợ phát video định dạng VP9 bằng thẻ HTML5 video.

Opera, Firefox, Chrome, and Chromium support playing VP8 video in HTML5 video tag.

WikiMatrix

Vì nhiều nguyên nhân, video là một định dạng mới nhưng cần thiết cho việc kể chuyện.

For many causes, video is a new but essential format for storytelling.

support.google

Tìm hiểu cách thay đổi định dạng của bạn.

Learn how to change your formatting.

support.google

2 Thông số kỹ thuật của bộ nhớ cho biết dung lượng trước khi định dạng.

2 Storage specifications refer to capacity before formatting.

support.google

Có một báo cáo riêng cho từng loại kết quả nhiều định dạng.

There is a separate report for each rich result type .

support.google

Sau đây là ví dụ về tệp văn bản được định dạng đúng.

Here’s an example of a properly formatted text file.

support.google

Dưới đây là định dạng ID VAT dành cho vị trí của bạn:

Here’s the VAT ID format for your location:

support.google

Khóa/giá trị phải được gửi theo định dạng sau:

The key/values should be sent in the following format:

support.google

Tải lên video bằng định dạng không được hỗ trợ trong Google Ads hoặc YouTube

Uploading videos in a format that is not supported in Google Ads or YouTube

support.google

Định dạng này đã được chuyển thể từ Germany’s Next Topmodel.

This format has been adapted from Germany’s Next Topmodel.

WikiMatrix

Đây là định dạng cơ bản và phổ biến nhất.

This is the most basic, most common format.

WikiMatrix

Đọc thêm về cách đặt định dạng quảng cáo và giá thầu tiếp thị lại hiển thị.

Read more about how to set display remarketing bids and ad formats.

support.google

Điều này sẽ cho phép cả hai định dạng cạnh tranh để tối đa hóa lợi nhuận.

This will allow both formats to compete to maximize yield.

support.google

Bạn không thể tạo thuộc tính nếu URL không được định dạng đúng.

You cannot create a property if your URL isn’t formatted correctly.

support.google

Shostakovich cũng ghi lại hai bản concerto định dạng âm thanh nổi ở Moscow cho Melodiya.

Shostakovich recorded the two concertos in stereo in Moscow for Melodiya .

WikiMatrix

Bảng tính định dạng CSV được tự động tải về, chứa các đơn vị quảng cáo được lọc.

A spreadsheet in CSV format is automatically downloaded, containing the ad units being filtered.

support.google

Quảng cáo biểu ngữ là định dạng quảng cáo thông dụng nhất cho thiết bị di động.

They’re the most commonly used ad format for mobile.

support.google

Việc chuyển đổi dữ liệu giữa các định dạng này không làm mất dữ liệu.

The data transformation between these formats is lossless.

support.google

Đây là định dạng của tiêu đề:

Here is the format of the header:

support.google

Tìm hiểu thêm về định dạng này

Learn more about this format

support.google

Băng này đã không được định dạng bởi KDat. Bạn có muốn định dạng nó bây giờ không?

This tape has not been formatted by KDat. Would you like to format it now?

KDE40. 1

3.2 Định dạng văn bản và thêm hình ảnh hoặc tệp đính kèm

3.2 Format text and add images or attachments

support.google

Tập tin có định dạng % #, trong khi cần ‘ book ‘

The file is of type %#, ‘book ‘ expected

KDE40. 1

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.