điều trị trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

điều trị trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Điều trị bệnh sốt thỏ có thể gây ra thiếu máu không tái tạo.

The treatment for tularemia can cause aplastic anemia.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chẩn bệnh và bắt đầu điều trị cho bà.

I made it and I set to work treating her.

QED

Điều trị tốn kém hơn phòng tránh rất, rất nhiều.

And treatment is much, much more expensive than prevention.

QED

Praziquantel thường là thuốc được ưu tiên để điều trị hơn.

Praziquantel, however, is often the preferred treatment.

WikiMatrix

Anh Cả Renlund hành nghề bác sĩ tim mạch, điều trị bệnh nhân mắc bệnh suy tim.

Elder Renlund spent his career as a cardiologist, treating patients with heart failure.

LDS

Tôi nên trung thực với anh hơn về chuyện tôi phải dừng các cuộc điều trị lại

I should’ve been honest with you about why I had to stop our sessions.

OpenSubtitles2018. v3

Sau đó họ nói về việc điều trị quan trọng hơn tại bệnh viện.

Then they talked about more serious treatment at the hospital.

LDS

Điều đó có nghĩa rằng chúng ta cần làm nhiều hơn về phòng vệ và điều trị

It means we need to be doing more prevention the more treatment we have.

QED

Điều trị đã có tác dụng.

Treatment worked.

OpenSubtitles2018. v3

Bà ấy cũng cho em một ít thuốc… điều trị tâm thần, và em…

Well, anyway, she’s got me on some medications … perphenazine, and I don’t …

OpenSubtitles2018. v3

Điều trị tạm thời.

Palliative treatment.

OpenSubtitles2018. v3

Hy vọng anh kiếm được một mớ, vì Chandler sẽ cần tiền điều trị tâm lý đấy!

I hope you do make a fortune,’cause Chandler’s gonna need it to help pay for his therapy!

OpenSubtitles2018. v3

Phòng tránh và điều trị loãng xương bằng thức ăn bổ sung chất vôi

Prevention and treatment : Calcium-fortified foods

EVBNews

Chẩn đoán sớm như vậy cho các bác sĩ dẫn quan trọng trong điều trị.

Such early detection may give physicians a significant lead time in treatment.

WikiMatrix

Chúng ta điều trị ung thư cứ như nó là một căn bệnh truyền nhiễm.

We’re treating cancer almost like it’s an infectious disease.

ted2019

Nó có thể là phương pháp điều trị sinh sản hiệu quả hơn so với IVF truyền thống.

It can be a more viable method of fertility treatment than traditional IVF.

WikiMatrix

Sao lại trì hoãn điều trị viêm gan C?

Why wait to treat the hep ” C “?

OpenSubtitles2018. v3

Tên tôi là Jesse ben Benjamin, ông cho phép tôi điều trị bệnh cho ông.

My name is Jesse ben Benjamin and with your permission, I’d like to treat you today.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu ta có phản ứng lại với điều trị bệnh Lupus không?

Has he responded to the lupus treatment?

OpenSubtitles2018. v3

Không có điều trị dường như các liên lạc.

Absent treatment seemed the touch.

QED

Bạn có thể phải cần điều trị theo toa .

You may need a prescription treatment .

EVBNews

Hầu hết đơn hàng là iôt 131 và phôtpho 32 dùng trong chẩn đoán và điều trị ung thư.

Most of the orders were for iodine-131 and phosphorus-32, which were used in the diagnosis and treatment of cancer.

WikiMatrix

Nếu không được điều trị, bệnh lỵ có thể gây tử vong.

Unless treated, illness may relapse.

WikiMatrix

Hãy điều trị sốc.

Treat for shock.

WikiMatrix

Đừng nói với tôi là cô định cho mẹ cô tham gia kiểu điều trị đó nhé?

Don’t tell me you intend to get your mother involved in that kind of treatment program?

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.