Điện thoại cố định trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Điện thoại cố định trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Trong hơn 20 quốc gia, số điện thoại di động nay nhiều hơn số điện thoại cố định.

In over 20 countries, there are now more mobile phones than fixed phone lines.

jw2019

Gọi điện thoại cố định coi

The office. The landline.

OpenSubtitles2018. v3

Murray nói rằng ông đã bị cản trở bởi vì không có điện thoại cố định trong nhà.

Murray stated that he was hindered because there was no landline in the house.

WikiMatrix

Điện thoại cố định bị gì à?

And what’s wrong with the landline?

OpenSubtitles2018. v3

Thêm vào đó, 64 kbit/s cần để sử dụng cho điện thoại cố định.

Additionally to that, 64 kbit/s is required to use landline telephone for the property.

WikiMatrix

Điện thoại cố định liên lạc trực tiếp tới văn phòng của chúng tôi tại địa phương.

Landline goes directly to our local office.

OpenSubtitles2018. v3

Số có thể được chuyển giữa điện thoại cố định và di động.

Numbers may be ported between landline and mobile.

WikiMatrix

Ví dụ 1: Thay thế số điện thoại cố định của bạn bằng số chuyển tiếp Google

Example 1 : Replace your static phone number with a Google forwarding number

support.google

Có những dẫn chứng cho những vấn đề như vậy trong phỏng vấn bầu cử sử dụng điện thoại cố định.

There are echoes of such problems in election polling using landline phones.

Literature

Khắp các nước đang phát triển, người dân tiến thẳng tới dùng ĐTDĐ, bỏ qua giai đoạn dùng điện thoại cố định.

Right? All throughout the developing world, people are going directly to cell phones, skipping the whole landline stage.

ted2019

STC cũng cung cấp dịch vụ điện thoại cố định qua Al-Hatif, và cung cấp dịch vụ internet qua Saudi Data.

STC also provides landlines through its Al-Hatif services, as well as providing internet services through Saudi Data.

WikiMatrix

Theo một thông cáo báo chí do Portugal Telecom, tổng số điện thoại cố định là 3.000 và di động là 103.000 (tính đến tháng 6 năm 2008).

According to a press-release issued by Portugal Telecom, the total number of fixed phones (landline) are 3,000 and mobile cellular are 103,000 (as of June 2008).

WikiMatrix

Dịch vụ điện thoại cố định chiếm 9,37%, điện thoại di động chiếm 64,63%, và các dịch vụ khác (LM, GMPCS) chiếm 3,76% tổng tỷ lệ thâm nhập.

The fixed telephone service account for 9.37%, mobile for 64.63%, and other services (LM, GMPCS) for 3.76% of the total penetration rate.

WikiMatrix

Và những nước có thu nhập thấp, những nơi không có hệ thống điện thoại cố định — Họ nhảy cóc luôn sang công nghệ mới.

And low-income countries, places that did not have a landline grid — they leap-frogged to the new technology.

ted2019

Dịch vụ điện thoại cố định và di động có thể gọi đến tất cả các nước từ Phnom Penh và các thành phố chính cấp tỉnh.

Fixed line and mobile service is available to all countries from Phnom Penh and major provincial cities.

WikiMatrix

SK mở rộng vào thị trường điện thoại cố định bằng cách mua lại nhà khai thác cố định xếp hạng thứ hai Hanaro Telecom vào tháng 2 năm 2008.

SK expanded into the landline market by acquiring second-rated fixed-line operator Hanaro Telecom in February 2008.

WikiMatrix

Hệ thống viễn thông chỉ đứng sau Singapore tại Đông Nam Á, với 4,7 triệu thuê bao điện thoại cố định và trên 30 triệu thuê bao điện thoại di động.

Its telecommunications network is second only to Singapore’s in Southeast Asia, with 4.7 million fixed-line subscribers and more than 30 million cellular subscribers.

WikiMatrix

Công ty là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cố định lớn nhất và là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn thứ 3 ở Trung Quốc.

It is the largest fixed-line service and the third largest mobile telecommunication provider in China.

WikiMatrix

Điện thoại cố định không dây, các mạng vi tính không dây, thiết bị Bluetooth và bộ phận mở cửa ga-ra, tất cả đều sử dụng băng tần ISM.

Cordless telephones, wireless computer networks, Bluetooth devices, and garage door openers all use the ISM bands.

WikiMatrix

EWSD có thể làm việc như một tổng đài nội hạt hay tổng đài tandem hoặc kết hợp nội hạt/tandem, và cho điện thoại cố định hay di động.

EWSD can work as a local or tandem switch or combined local/tandem, and for landline or mobile phones.

WikiMatrix

AT&T là hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn thứ hai và là hãng cung cấp dịch vụ điện thoại cố định lớn nhất ở Hoa Kỳ.

AT&T is also the second largest provider of mobile telephone services and the largest provider of fixed telephone services in the United States.

WikiMatrix

Lúc 5 giờ 22 chiều, Laura đã gọi điện thoại cố định đến bà Alexandra Kennedy và xác nhận cuộc gặp tại nhà bà ấy tối nay liên quan đến vụ kiện của bà.

At 5.22PM, Laura dialled the landline to a Mrs Alexandra Kennedy and confirmed a meeting at her house this evening regarding her lawsuit.

OpenSubtitles2018. v3

Mạng lưới điện thoại cố định công cộng tiếp âm những cuộc gọi từ đường dây dưới đất lên trạm trên không, nơi mà sau đó được chuyển đến vệ tinh địa tĩnh.

The fixed Public Switched Telephone Network relays telephone calls from land line telephones to an earth station, where they are then transmitted to a geostationary satellite.

WikiMatrix

Hồ sơ này được thiết kế để cung cấp một giao diện rõ ràng giữa một điện thoại di động hoặc điện thoại cố định và một máy tính với phần mềm Fax được cài đặt.

This profile is intended to provide a well-defined interface between a mobile phone or fixed-line phone and a PC with Fax software installed.

Xem thêm: Get on là gì

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.