địa danh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

địa danh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Về các địa danh trong Kinh Thánh, chúng ta nên quyết tâm làm gì?

What can we be determined to do as to Bible locations?

jw2019

Cũng có cả thông tin về bản đồ và địa danh trong đó.

They also have information about the map and places in it.

WikiMatrix

Con của bạn có thể tìm được những địa danh này trên bản đồ thế giới không?

Is your child able to locate them on a world map?

jw2019

Một số tháp đồng hồ đã trở thành địa danh nổi tiếng.

Some clock towers have become famous landmarks.

WikiMatrix

Mỗi cuộc chiến thường được đặt tên theo địa danh trận đấu.

A battle is often known by the place where it is fought.

jw2019

Bạn đã từng nghe về địa danh này chưa?

Does that name sound familiar?

jw2019

Địa danh này xuất phát từ ngôn ngữ Tupi, có nghĩa là “con đường hẹp”.

This place name comes from the Tupi language, and means “narrow path”.

WikiMatrix

Làm chứng ở những địa danh Kinh Thánh

Witnessing in Bible Lands

jw2019

Phóng to để xem các tòa nhà, địa danh, cầu, v.v. như thể bạn đang ở đó.

Zoom in to see buildings, landmarks, bridges, and more as if you’re there .

support.google

Sanlúcar đã được tuyên bố là địa danh lịch sử-nghệ thuật văn hóa vào năm 1973.

Sanlúcar was declared a Cultural Historical-artistic site in 1973.

WikiMatrix

Ông chủ Đồn điền tên Quế nên gọi theo tên này thành địa danh.

This type of chord should be notated as such.

WikiMatrix

Địa danh nổi tiếng nhất của thành phố là Thánh giá Magellan.

The city’s most famous landmark is Magellan’s Cross.

WikiMatrix

Một địa danh huyền thoại.

It’s a place of legend.

OpenSubtitles2018. v3

Thật phấn khởi khi được đặt chân đến các địa danh trong Kinh Thánh!

And what a thrill it was to see firsthand the lands of the Bible!

jw2019

Bạn nên đến Tokyo, nơi nổi tiếng với những địa danh như ngôi chùa cổ, đền Shinto…

You should visit Kyoto, which is famous for its old temples and shrines .

tatoeba

Trung tâm thành phố cũng có nhiều địa danhđịa điểm cổ.

The town has many sights and destinations.

WikiMatrix

Bạn có muốn nắm rõ hơn về những địa danh này và mối liên hệ giữa chúng không?

Would you like to get a better grasp of where these were and what their relationship was with other geographic references?

jw2019

Kinh Thánh nói đến loại vàng hảo hạng có ở Ô-phia, vậy địa danh này ở đâu?

Where was Ophir, which the Bible refers to as a source of gold of superior quality?

jw2019

Chúng gắn liền với ngày tháng, nhân vật và địa danh cụ thể.

They are related to specific dates, people, and places.

jw2019

Ba địa danh này được gọi chung là “Tam Phan”.

Those three places are referred to as “Tam Phan” (Triple Phan).

WikiMatrix

Xem thêm: Tên địa danh ở Zimbabwe.

See also: Place names in Zimbabwe.

WikiMatrix

Seoul có nhiều địa danh lịch sử và văn hóa.

Seoul has many historical and cultural landmarks.

WikiMatrix

Tất cả những biến thể này cũng được tìm thấy trong các tên địa danh Nhật Bản.

All of these complications are also found in Japanese place names.

WikiMatrix

Đây là địa danh nổi bật nhất ở phía tây bắc New Mexico.

It is the most prominent landmark in northwestern New Mexico.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.