Câu ví dụ,định nghĩa và cách sử dụng của”Deteriorate”

Câu ví dụ,định nghĩa và cách sử dụng của”Deteriorate”

Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của ” Deteriorate ”

Ý nghĩa của ” Deteriorate ” trong những cụm từ và câu khác nhau

Q:
deteriorating có nghĩa là gì?

A:
It means breaking down, wearing away, crumbling

Xem thêm câu trả lời

Q:
deteriorating có nghĩa là gì?

A:
It means for something to get worn down over time.
Ex- The old house down the street was deteriorating from lack of repair.

Xem thêm câu trả lời

Q:
deteriorating có nghĩa là gì?

A:
slowly getting worse, slowly getting smaller, slowly decreasing
ex) Towards the end of the race, we could tell her strength was deteriorating.

Xem thêm câu trả lời

Q:
deteriorate có nghĩa là gì?

A:
To make or become worse.

Xem thêm câu trả lời

Câu ví dụ sử dụng ” Deteriorate ”

Q:
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với deteriorate .

A:
My grandma’s health has begun to deteriorate.
Cars deteriorate in value the moment it’s driven off the lot.
The economy has detoriated since Covid started.

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với deteriorate.

A:
“Our relationship is beginning to deteriorate

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với deteriorate .

A:
The wood will deteriorate after 10 years. Although it has been deteriorating since World War II. That iron gate deteriorated a year ago.

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với deteriorate.

A:
-The woman’s body began to deteriorate after years of heavy drinking.

Thats all i can think of. “Deteriorate” has mostly negative connotations

Xem thêm câu trả lời

Từ giống với ” Deteriorate ” và sự độc lạ giữa chúng

Q:
Đâu là sự khác biệt giữa deteriorate và worsen và can you write other most used synonyms ?

A:
Deteriorate means to get worse, but it implies something happening over time. “The abandoned building deteriorated over the years due to no one maintaining it.”

There is a more subtle difference between exacerbate, aggravate, and worsen. Something can worsen without an outside force acting on it. “As John walked further into the woods, the weather worsened.”

Exacerbate and aggravate are used when an outside force makes something worse. “John’s truck got stuck in the mud, and him revving his engine only exacerbated the problem.

Exacerbate and aggravate are also slightly different from each other. Aggravate often implies an intention to make things worse, whereas something can be exacerbated by accident. Aggravate also has a second meaning; to annoy or provoke someone.

All of these words mean roughly the same thing (to get worse).

Xem thêm câu trả lời

Q:
Đâu là sự khác biệt giữa to deteriorate và to aggravate và to worsen ?

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Q:
Đâu là sự khác biệt giữa deteriorate và escalate ?

A:
Deteriorate significa empeorar escalate significa como intensificar más o menos

Xem thêm câu trả lời

Q:
Đâu là sự khác biệt giữa “deteriorate” và “exacerbate” ?

Xem thêm: Get on là gì

A:
Deteriorate is when something becomes impaired or breaks down in quality.

— Her health began to deteriorate after suffering a second stroke.
— Their marriage began to deteriorate after she discovered he’d been cheating on her for years.

To Exacerbate a problem is to do something that makes an existing problem or situation worse.

— She knew about his affairs but actually seeing them together exacerbated the situation.
— Tom sprained his ankle during football practice but by running on it the following day he exacerbated the injury.

Xem thêm câu trả lời

Bản dịch của ” Deteriorate ”

Q:
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? deteriorate

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Q:
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? deteriorate

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Q:
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? deteriorate

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Q:
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? deteriorating

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Q:
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? deteriorate

A:

/dɪˈtɪriəreɪt/

Xem thêm câu trả lời

Những câu hỏi khác về ” Deteriorate ”

Q:
Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm deteriorate.

A:
😊

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm deteriorate.

A:
Your pronounciation is great!

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm deteriorate .

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm deteriorating .

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

deteriorate

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất

  • Hiển thị thêm

Topic Questions

  • Hiển thị thêm

Các câu hỏi được gợi ý

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.