day-to-day trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

day-to-day trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

5 A Christian’s daytoday activities are not part of his sacred service.

5 Hoạt động thường ngày của một tín đồ không nằm trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va.

jw2019

Full Management – This is the term used to describe the daytoday management of a rental property.

Quản lý trọn gói – Đây là thuật ngữ được sử dụng để mô tả việc quản lý hàng ngày của một tài sản cho thuê.

WikiMatrix

18 Jehovah charges a family head with the daytoday “load” of supporting the family.

18 Đức Giê-hô-va giao cho chủ gia đình nhiệm vụ chu cấp mỗi ngày.

jw2019

So is want to day to day put in the oneself at one’s side people.

Vì vậy, muốn ngày đặt trong thân của một bên người .

QED

While waiting for the bombes to be delivered, Turing continued his daytoday work at Bletchley.

Trong khi chờ máy bom được gửi tới, Turing tiếp tục công việc hằng ngày của mình ở Bletchley.

Literature

Freedom doesn’t mean living from day to day without a goal.

Tự do không có nghĩa là sống ngày này qua tháng nọ không mục đích.

OpenSubtitles2018. v3

Other millions face a daytoday struggle just to put some food on the table.

Hàng triệu người khác phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày chỉ để có đủ tiền mua thức ăn.

jw2019

What’s life like, day to day?

Cuộc sống hàng ngày của chị như thế nào?

ted2019

Usually our love will be shown in our daytoday interactions one with another.

Thường thường tình yêu thương sẽ được cho thấy trong cách chúng ta tiếp xúc hàng ngày với nhau.

LDS

No doubt, you know of ordinary people who from day to day show kindness and neighborliness.

Chắc hẳn bạn cũng biết một số người bình thường hàng ngày tỏ lòng tử tế và tình láng giềng.

jw2019

Day to day.

Vẫn như ngày nào.

OpenSubtitles2018. v3

Then, too, everyone needs an occasional break from the daytoday routine.

Ngoài ra, mọi người thỉnh thoảng cũng cần nghỉ ngơi để thay đổi không khí.

jw2019

But pressed up against these democratic aspirations was a very different daytoday experience, especially in Egypt.

Nhưng đè nén những mong muốn dân chủ này là một trải nghiệm rất khác qua từng ngày, đặc biệt là ở Ai Cập.

ted2019

Thus, the mother is often responsible for the daytoday care of her children —including discipline.

Do đó, người mẹ thường chịu trách nhiệm chăm sóc con mỗi ngày, kể cả sửa dạy con.

jw2019

And the problem with escaping your daytoday life is that you have to come home, eventually.

Và vấn đề của việc trốn khỏi cuộc sống thường nhật đấy là một lúc nào đấy, ta phải trở về nhà.

QED

20 min: “District Convention Sounds a Stirring Call! —Joyfully Praise Jehovah From Day to Day!”

20 phút: “Hội nghị địa hạt đưa ra lời kêu gọi hào hứng!—Vui mừng ca ngợi Đức Giê-hô-va từng ngày!”

jw2019

Wilson’s liking for politics and managing the daytoday details of the political process was growing.

Wilson thích chính trị và quản lý các chi hàng ngày của tiến trình chính trị đang phát triển.

WikiMatrix

Are you aware of all this in yourself as you live from day to day?

Bạn có ý thức được điều này trong chính bạn khi bạn sống từ ngày sang ngày?

Literature

11 The issue of your integrity thus makes daytoday conduct and choices quite important.

11 Bởi lẽ vấn đề liên quan đến tính trung kiên, nên hạnh kiểm và những quyết định hằng ngày là quan trọng.

jw2019

I like to call it an almost infinite sameness from day to day.

Tôi thích gọi nó là một sự không bao giờ thay đổi không dừng lại từ ngày này qua ngày khác .

QED

And I think this is a nice daytoday definition.

Và tôi nghĩ rằng đây là một định nghĩa hàng ngày hay.

ted2019

Dashboards in AdMob provide you with a daytoday overview of the activity in your account.

Trang tổng quan trong AdMob phân phối cho bạn thông tin tổng quan hàng ngày về hoạt động giải trí trong thông tin tài khoản của bạn .

support.google

So as much as you don’t have a say in the daytoday business…

Vì vậy, cậu càng ít nói càng tốt Trong công việc hàng ngày

OpenSubtitles2018. v3

Does the fact that Jehovah’s day is on the horizon affect your daytoday life right now?

Sự gần kề của ngày ấy có ảnh hưởng tới cách sống hiện tại của bạn không?

jw2019

Most of the phenomena associated with daytoday weather occur in the troposphere.

Phần lớn các hiện tượng mà con người gắn với thời tiết hàng ngày diễn ra ở tầng đối lưu.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *