dấu hiệu nhận dạng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

dấu hiệu nhận dạng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Họ ý thức rằng cuối cùng chính tình yêu thương mới là dấu hiệu nhận dạng tín đồ thật của Đấng Christ, chứ không phải năng lực.—Giăng 13:35; 1 Cô-rinh-tô 13:1-3.

They realize that in the end, it is love —not ability— that identifies a true Christian. —John 13:35; 1 Corinthians 13:1-3.

jw2019

Ngược lại với tiếng Đức, các dấu hiệu nhận dạng cách trở nên hiếm hoi hơn ở tiếng Anh và Tiếng Hà Lan; xem Hogg 2002, tr. 134, Abraham 2006, tr. 118, Bussmann 2002, tr. 83, Swan & Smith 2001, tr. 6.

In contrast to German, case markings have become vestigial in English and Dutch; see Hogg 2002, pp. 134, Abraham 2006, pp. 118, Bussmann 2002, pp. 83, Swan & Smith 2001, pp. 6.

WikiMatrix

Rái cá lớn sử dụng những dấu hiệu này để nhận dạng lẫn nhau, và khi gặp những con rái cá khác, chúng thực hiện một tập tính được gọi là “periscoping”, tức phô bày phần cổ và ngực trên cho những con khác xem.

Giant otters use these marks to recognize one another, and upon meeting other otters, they engage in a behavior known as “periscoping”, displaying their throats and upper chests to each other.

WikiMatrix

Những Tử thần Thực tử được nhận dạng bằng dấu hiệu Hắc Ám trên cánh tay trái, dấu hiệu được tạo bởi chính Chúa tể Voldemort cho những môn đồ với mục đích triệu tập thành viên ngay tức khắc.

Death Eaters recognise one another by the Dark Mark branded on their left forearm, a sign created by Voldemort to summon him instantly to them or vice-versa.

WikiMatrix

Việc nhận dạng cá thể động vật bằng các dấu hiệu cơ thể đã được thực hiện trong hơn 3.800 năm, như được nêu trong Bộ luật Hammurabi.

Individual identification of animals by means of body markings has been practiced for over 3,800 years, as stated in Code of Hammurabi.

WikiMatrix

Các tinh thể kyanit dạng trụ khéo dài thường là dấu hiệu đầu tiên để nhận biết loại khoáng vật này, bên cạnh màu sắc (khi nó có màu xanh dương).

Kyanite’s elongated, columnar crystals are usually a good first indication of the mineral, as well as its color (when the specimen is blue).

WikiMatrix

Dấu hiệu để nhận biết bệnh nhiễm khuẩn do ve gây ra là nốt ban có dạng hình tròn nhỏ, xuất hiện trong 1 đến 2 tuần sau khi bị ve cắn, mặc dù không phải ai cũng phát ban dạng đặc biệt này .

The hallmark of Lyme disease is a target-shaped rash that appears 1-2 weeks after a tick bite, though not everyone will develop the distinctive rash .

EVBNews

Phân loại sửa đổi lại dựa trên sự nhận dạng của một số các chèn xóa ký số bảo tồn (CSI) phục vụ như các dấu hiệu phân tử rất đáng tin cậy của tổ tiên chia sẻ.

The revised taxonomy was based on the identification of a number of conserved signature indels (CSIs) which serve as highly reliable molecular markers of shared ancestry.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *