dấu chấm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

dấu chấm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bạn có thể chỉ định cách Trình quản lý thẻ diễn giải dấu chấm (‘.’) trong tên khóa:

You can specify how Tag Manager interprets dots (“.”) in the key name:

support.google

Mảnh băm đại diện cho trạng thái trang riêng biệt phải bắt đầu với dấu chấm than.

Hash fragments that represent unique page states must begin with an exclamation mark .

support.google

Nếu chúng ta thất bại đó sẽ là dấu chấm hết cho nhân loại.

If we fail, that’ll be the end of humanity.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là cách mà các dấu chấm được nối với nhau.

Here’s how the dots connected.

QED

Dấu chấm hỏi (?)

The question mark ( ? )

support.google

Dấu chấm câu mở

Punctuation, Open

KDE40. 1

Chúng ta cần đặt dấu chấm hết cho chuyện này.

We need to put an end to this.

OpenSubtitles2018. v3

Dãy các điểm được định nghĩa bởi: Các kết thúc của mệnh đề tại các dấu chấm phẩy.

Sequence points are defined by: Statement ends at semicolons.

WikiMatrix

Khi kết câu làm ơn thêm dấu chấm.

Please add a full stop at the end of your sentence.

Tatoeba-2020. 08

Nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết.

But that was no end.

ted2019

Nó sẽ là dấu chấm hết cho mọi thứ mà chúng ta đã gầy dựng.

It would’ve been the end of everything that we’ve worked on.

OpenSubtitles2018. v3

Dấu chấm câu gạch nối

Punctuation, Dash

KDE40. 1

Trong đó bao gồm cả việc sử dụng lặp lại các dấu chấm câu.

Examples include the repetitive use of punctuation marks .

support.google

Xem thêm: Get on là gì

Chúng đều là dấu chấm than.

They’re all exclamation points.

ted2019

Một trong các câu thánh thư ưa thích nhất của tôi được chấm câu bằng dấu chấm than:

One of my favorite scriptures is punctuated with an exclamation mark:

LDS

Nếu nó còn đụng đến giới hạn của thành phố này, thì đây sẽ là dấu chấm hết.

If he so much as sets one paw within these city limits, it’s the end of the line.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng sợ rằng việc đó sẽ đặt dấu chấm hết cho kỳ nghỉ mùa hè.

They were afraid that their failure could mark their summer destiny.

OpenSubtitles2018. v3

1 —với một dấu chấm than.

1—with an exclamation mark.

LDS

Ông đặt một dấu chấm than.

And he puts an exclamation mark, OK ?

QED

Mỗi một màu sắc, một dấu chấm, mỗi một dòng, là 1 yếu tố thời tiết.

Every single color, dot, every single line, is a weather element.

ted2019

Nếu không ngăn hắn lại, đây có thể là dấu chấm hết cho môn võ Kungfu.

Unless he is stopped, this could be the end of kung fu.

OpenSubtitles2018. v3

dấu chấm đỏ đó xuất hiện.

And that little red dot goes on.

OpenSubtitles2018. v3

Dấu chấm câu và dấu ghi thanh điệu là những yếu tố quan trọng trong ngôn ngữ viết.

Punctuation and diacritics are important elements of written language.

jw2019

Hãy tìm một email có một dấu chấm duy nhất trên một dòng riêng.

Look for an email that has a single period on a line by itself.

support.google

Những kết quả của chiến dịch này đã đặt dấu chấm hết cho Chiến tranh cục bộ.

For many in the South, that act marked the official end of the Civil War.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.