ĐẶT VẤN ĐỀ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

ĐẶT VẤN ĐỀ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Briggs đang đặt vấn đề

Briggs is gonna be a problem.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy đặt vấn đề hòa bình lên trên hết.

Let peace be foremost .

OpenSubtitles2018. v3

Anh không có quyền đặt vấn đề ở đây.

You do not dictate the agenda here.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chưa bao giờ đặt vấn đề vì tôi không nghĩ sẽ có ngày này.

I never pushed the logic, because I never thought I’d be in this position.

OpenSubtitles2018. v3

Cứ đặt vấn đề với tôi, Chang.

Lay it on me, Chang.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng liệu đồng nghiệp này có đặt vấn đề thẳng vào việc không?

But does * this colleague get right down to business ?

Literature

Không ai đặt vấn đề với những bản đồ của Tăng.

No one questioned Tang’s maps.

Literature

Đừng có đặt vấn đề với cô ta.

Do not broach the subject with her.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn cần đặt vấn đề về giá trị.

You need to ask the value question.

Literature

Tôi đã đặt vấn đề của cô với Ban Xã hội.

I’ve been put on your case by the Welfare Board.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đặt vấn đề hết sức nặng nề này một cách thật nhẹ nhàng .

I raised a serious topic calmly .

EVBNews

Cô ấy hứa sẽ đặt vấn đề với cộng đồng của cô ấy.

She promised to raise the issue with her community.

ted2019

Ngay cả ở Mỹ, chúng tôi đặt vấn đề lại cho trường đại học lớn nhất cho người khiếm thính.

Even here in the US, we were asked to rethink the largest university for the deaf and hard of hearing in the world.

ted2019

Tuy nhiên, các nguyên tắc Kinh Thánh có thể giúp gia đình đặt vấn đề tài chính ở đúng chỗ.

But Bible principles can help families to put financial issues in perspective.

jw2019

Alan Brooke, tư lệnh quân đoàn II Anh đã tìm cách đặt vấn đề hợp tác nghiêm túc với vua Leopold.

Alan Brooke, commander of the British II Corps sought to put the matter of cooperation right with King Leopold.

WikiMatrix

Và thực tế rằng việc Pháp đặt vấn đề lương thực thành trọng tâm của G20 là cực kỳ quan trọng.

And the fact that France has put food at the center of the G20 is really important .

QED

Khi có những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, tôi đặt vấn đề trong tay Đức Giê-hô-va”.

When there are things that I cannot control, I leave matters in Jehovah’s hands.”

jw2019

Nếu đã đến gặp trưởng lão thì hãy đặt vấn đề trong tay các anh và tin cậy Đức Giê-hô-va.

Having approached the elders, you will want to leave the matter in their hands and trust in Jehovah.

jw2019

8 Một mối nguy hiểm có thể là tín đồ Đấng Christ đặt vấn đề sức khỏe lên trên công việc Nước Trời.

8 The danger exists that a Christian might let health concerns push Kingdom interests into the background.

jw2019

Anh tự nhận biết mình yếu đuối và mâu thuẫn nhưng với tôi anh can đảm vì anh dám đặt vấn đề

You saw yourself as weak and conflicted, but to me you were fearless because you dared to question.

OpenSubtitles2018. v3

Johan Huizinga (1872-1945) ghi nhận sự tồn tại của Phục Hưng nhưng đặt vấn đề liệu nó có là một thay đổi tích cực.

Johan Huizinga (1872–1945) acknowledged the existence of the Renaissance but questioned whether it was a positive change.

WikiMatrix

13 tháng 8 – Đại hội Phục quốc Do Thái Thế giới đặt vấn đề với chính phủ Anh về việc thành lập nhà nước Israel.

13 August – Zionist World Congress approaches the British government to talk about the establishment of the state of Israel.

WikiMatrix

Cô ấy cũng hỏi cùng vấn đề mà Studs đang bàn: về ý niệm của sự thật, đặt vấn đề về sự thật

And she asks also a question that Studs talks about : this notion of the ” official truth, ” to question the ” official truth. ”

QED

Nhưng nếu bạn thấy băn khoăn khi phải chấp nhập những thứ hoàn toàn vô lý, thì đó là lúc phải đặt vấn đề.

But if you are disturbed by the unconscionable things that we have come to accept, then it must be questioning time.

ted2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *