dân số trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

dân số trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Các nguồn khác cho rằng dân số ở sát dưới mức 100.000 từ 600–500 TCN.

Other sources suggest the population was just under 100,000 from 600–500 BC.

WikiMatrix

Vào năm 2014, dân số của Đại đô thị Jakarta là 30.326.103, chiếm 11% tổng dân số Indonesia.

As per 2014, the population of Greater Jakarta was 30,326,103, accounting for 11% of Indonesia’s overall population.

WikiMatrix

Từ hai phần ba đến ba phần tư dân số cư trú tại các khu vực đô thị.

Between two thirds and three quarters of the population live in urban areas.

WikiMatrix

Dân số Minnesota đang tiếp tục phát triển, chủ yếu ở vùng đô thị.

Minnesota’s population continues to grow, primarily in the urban centers.

WikiMatrix

Nó đơn giản là tỉ lệ dân số đồng ý rằng đa số mọi người là đáng tin.

It’s simply the proportion of the population who agree most people can be trusted.

ted2019

Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ, Walani có dân số 10.716 người.

As of 2001 India census, Walani had a population of 10,716.

WikiMatrix

Nhóm lớn thứ hai là người Teke sống ở phía bắc Brazzaville chiếm 17% dân số.

The second largest group are the Teke who live to the north of Brazzaville with 17% of the population.

WikiMatrix

Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ, Dhali có dân số 6303 người.

As of 2001 India census, Dhali had a population of 6303.

WikiMatrix

Đây là nơi mà dân số phụ nữ sống lâu nhất.

This is a place where the oldest living female population is found.

ted2019

Tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2006, Wingene có dân số 13.136 người.

On January 1, 2006, Wingene had a total population of 13,136.

WikiMatrix

Ngoài ra, có khoảng 37.144.530 người da đen không nói tiếng Tây Ban Nha, chiếm 12,1% dân số.

In addition, there were 37,144,530 non-Hispanic blacks, which comprised 12.1% of the population.

WikiMatrix

Trong khi chúng ta chỉ chiếm 4% dân số.

And we’re doing it with four percent of the population.

ted2019

Dự đoán vào năm 2021, dân số kết hợp của cả Palmerston và Litchfield sẽ là 101.546 người.

It is predicted by 2021 that the combined population of both Palmerston and Litchfield will be 101,546 people.

WikiMatrix

Giáo phận này chỉ bao gồm 1% lãnh thổ của đất nước, nhưng có 10% dân số.

It covers only 1% of the country’s territory, but contains 10% of its population.

WikiMatrix

Đô thị này là một phần của vùng đô thị Arnhem-Nijmegen với dân số 728.500 người.

The municipality is part of the Arnhem-Nijmegen Metropolitan Area which has a combined 736,500 inhabitants.

WikiMatrix

Dân số Lạc Dương là 5.1 triệu người.

There are 5.1 million Internet users.

WikiMatrix

Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ, Baldeogarh có dân số 7585 người.

As of 2001 India census, Baldeogarh had a population of 7,585.

WikiMatrix

Khoảng 10% dân số sở hữu trò dịch chuyển đồ vật TK này.

About 10% of the population has this TK mutation.

OpenSubtitles2018. v3

Thành phố sáp nhậtp những vùng đất mới, và dân số tăng đáng kể, trở thành 90% người Slovakia.

The city annexed new land, and the population rose significantly, becoming 90% Slovak.

WikiMatrix

Trong 10 năm qua, dân số đã tăng trưởng với tỷ lệ 19,6%.

Over the last 10 years the population has grown at a rate of 19.6%.

WikiMatrix

Năm 2008, dân số toàn cầu của chúng khoảng 400 cá thể tất cả bây giờ thuần hóa.

In 2008, their global population was approximately 400; all now domesticated.

WikiMatrix

Dân số toàn đảo là 33.814 người, và là đảo đông dân thứ 9 tại hy Lạp.

The island’s population is 33,814, which is the 9th most populous of the Greek islands.

WikiMatrix

Với tốc độ này, dân số sẽ đạt 9 tỉ trước năm 2040.

At this rate, we’ll reach 9 billion people by 2040 .

QED

Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ, Dalkhola có dân số 13.891 người.

In the 2001 India census, Dalkhola had a population of 13,891.

WikiMatrix

Nó cho ta biết GDP, dân số, tuổi thọ, đó chỉ là vậy.

So it’ll show you GDP per capita, population, longevity, that’s about it.

ted2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.