Pronouns – Đại từ trong Tiếng Anh là gì? | Định nghĩa đại từ

Pronouns – Đại từ trong Tiếng Anh là gì? | Định nghĩa đại từ
Đại từ trong tiếng Anh ( Pronouns ) là chủ điểm ngữ pháp thường gặp tuy nhiên vẫn có nhiều bạn chưa nắm rõ cách dùng .

Đại từ trong Tiếng Anh là gì? Các loại pronouns:

Đại từ ( Pronouns ) trong tiếng Anh là từ dùng sửa chữa thay thế thay thế sửa chữa cho danh từ trong câu, để tránh khỏi lặp những từ ngữ ấy nhiều lần .

Sơ loại về các đại từ:

Đại từ bất định (Indefinite pronouns): đề cập tới một hoặc nhiều đối tượng không xác định. 

Đại từ nhân xưng (Personal pronouns): là những đại từ chỉ người, nhóm người hoặc vật. Khi sử dụng, bạn phải phân biệt đại từ đó thành số ít hoặc số nhiều.

Đại từ phản thân (Reflexive pronouns): dùng để diễn đạt chủ ngữ đồng thời là tác nhân gây ra hành động, hoặc tân ngữ đồng thời là tác nhân nhận tác động của hành động đó. Đại từ phản thân thường kết thúc bởi –self hoặc –selves.

Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns): những từ dùng để chỉ một cái gì đó trong câu

Đại từ sở hữu (Possessive pronouns): những người được chỉ định sở hữu hoặc có quyền sở hữu.

Đại từ quan hệ (relative pronouns): dùng để kết nối 2 câu/mệnh đề lại với nhau.

Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns): bao gồm các từ để hỏi

Đại từ đối ứng (Reciprocal pronouns): đối tượng này đang hành động đối ứng với đối tượng kia, có 2 đại từ đối ứng: each other và one another

Đại từ nhấn mạnh (Intensive pronouns): những từ kết thúc bằng –self hay –selves dùng nhấn mạnh.

Đại từ được phân ra làm 7 loại chính như sau:

1. Personal pronouns (Đại từ nhân xưng)

Đại từ nhân xưng là những đại từ dùng để chỉ và đại diện thay mặt hay sửa chữa thay thế cho một danh từ để chỉ người và vật khi không muốn đề cập trực tiếp hoặc lặp lại không thiết yếu những danh từ ấy .

Vai trò là chủ ngữ Vai trò là tân ngữ Nghĩa
Số ít Ngôi thứ 1 I Me Tôi
Ngôi thứ 2 You You Bạn
Ngôi thứ 3 He / She / It Him / Her / It Anh ấy / cô ấy / nó
Số nhiều Ngôi thứ 1 We Us Chúng tôi
Ngôi thứ 2 You You Các bạn
Ngôi thứ 3 They Them Họ

2. Possessive pronouns (Đại từ sở hữu)

Đại từ chiếm hữu dùng để chỉ sự chiếm hữu và quan trọng nhất đó là nó thay thế sửa chữa cho một danh từ, cụm danh từ đã được nhắc đến trước đó nhằm mục đích tránh lặp từ .

Đại từ nhân xưng Đại từ sở hữu tương đương
I Mine
You Yours
He His
We Ours
They Theirs
She Hers
It Its

– Tính từ chiếm hữu ( possessive adjective ) cũng để chỉ sự chiếm hữu, tuy nhiên, chúng luôn được theo sau bởi một danh từ
– Đại từ chiếm hữu ( possessive pronoun ) sửa chữa thay thế hẳn cho danh từ đó .

3. Indefinite pronouns (Đại từ bất định)

Đại từ bất định được sử dụng khi tất cả chúng ta cần nói đến một người hoặc vật không xác lập đơn cử đúng mực đó là ai hay cái gì

Số ít Số nhiều Cả hai
Another Both All
Each Few Any
Either Many More
Much Others Most
Neither Several None
One Some
Other
Anybody / anyone / anything
Everybody / everyone / everything
Nobody / no one / nothing
Somebody / someone / something

– Khi đại từ bất định làm chủ ngữ trong câu thì động từ theo sau phải chia ở số ít
– Khi muốn đề cập ngược lại một đại từ không xác lập đã được dùng trước đó, tất cả chúng ta thường sử dụng một đại từ số nhiều

4. Reflexive pronouns (Đại từ phản thân)

Đại từ nhân xưng Đại từ phản thân tương ứng Nghĩa
I Myself

 Chính tôi

You Yourself Chính bạn / những bạn
We Ourselves Chính chúng tôi
They Themselves Chính họ
He Himself Chính anh ấy
She Herself Chính cô ấy
It Itself Chính nó
Oneself Chính ai đó

– Làm tân ngữ của động từ ( khi chủ ngữ chính là chủ thể hành vi )
– Dùng đại từ phản thân sau giới từ “ by ” thì sẽ có nghĩa là “ một mình ” hoặc “ tự làm ”
– Dùng đại từ phản thân ở ngay sau chủ ngữ hoặc cuối câu để nhấn mạnh vấn đề đích thân chủ ngữ là người thực thi hành vi

5. Relative pronouns (Đại từ quan hệ)

Đại từ quan hệ được sử dụng liên kết những mệnh đề quan hệ với những mệnh đề độc lập. Thông thường, mệnh đề quan hệ được dùng để bổ trợ thêm thông tin về một danh từ được đề cập trong câu .

  Chủ ngữ Tân ngữ Đại từ sở hữu
Người Who Who / whom Whose
Vật Which Which Whose
Người hoặc vật That That

Chú ý : Cần phân biệt rõ những từ where, when, why không phải là đại từ quan hệ mà những từ này được gọi là những trạng từ quan hệ

 • When = in / on which
 • Where = in / at which
 • Why = for which

6. Demonstrative pronouns (Đại từ chỉ định)

Các đại từ chỉ định ám chỉ đến một đối tượng người dùng, sự kiện hoặc người tương quan đến người nói. Chúng hoàn toàn có thể ám chỉ đến một sự thân mật về mặt vật lý hoặc tâm ý hay khoảng cách .

Gần  Xa
Số ít This That
Số nhiều Thes e Thos e

This và these dùng để chỉ người hoặc vật ở gần người nói hoặc người viết. This đi với động từ số ít, còn these đi với động từ số nhiều
That và those dùng để chỉ người hoặc vật ở xa người nói hoặc viết. That đi với danh từ số ít và those đi với danh từ số nhiều

7. Interrogative pronouns (Đại từ nghi vấn)

Đại từ nghi vấn là những từ dùng để hỏi. Thông thường những từ này sẽ thường Open ở ngay đầu câu hỏi và có vai trò miêu tả đối tượng người tiêu dùng mà câu hỏi hướng đến

Đại từ nghi vấn Nghĩa
Who Ai ?
Which Cái nào ?
What Cái gì ?
Whose Của ai ?
Whom Ai ?

Phân biệt “who” và “whom”

 • Whodùng để thay thế sửa chữa chủ ngữ của một câu
 • Whomthì sẽ thay thế sửa chữa tân ngữ của câu

Phân biệt which và what

– Với câu hỏi sử dụng “ which ”, câu vấn đáp sẽ được số lượng giới hạn giữa gợi ý được đề cập ngay trong câu nghi vấn .
– Which hoàn toàn có thể dùng để đặt câu hỏi với which về người, còn what chỉ dùng để chỉ sự vật, hiện tượng kỳ lạ. Còn câu hỏi với what hoàn toàn có thể dùng để hỏi về đặc trưng, đặc thù tương quan đến con người chứ không hề sử dụng trực tiếp để hỏi người .

Bài tập thực hành

Choose the right word to fill in each of the following blank.

 1. You and Nam ate all of the ice cream by _______ .
 2. yourselves B. himself C. themselves D. yourself
 3. What is _______your phone number ?
 4. you B. your C. yours D. all are right
 5. Where are _______ friends now ?
 6. your B. you C. yours D. A and B are right
 7. Here is a postcard from _______ friend Peggy .
 8. me B. mine C. my D. all are right
 9. Here is a postcard from _______ friend Peggy .
 10. me B. mine C. my D. all are right
 11. What is _______your phone number ?
 12. you B. your C. yours D. all are right
 13. _______ company builds ships .
 14. He B. His C. Him D. All are right
 15. Nam and Ba painted the house by _______ .
 16. yourself B. himself C. themselves D. itself
 17. You and Nam ate all of the ice cream by _______ .
 18. yourselves B. himself C. themselves D. yourself
 19. Never mind. I and Nam will do it _______ .
 20. herself         B. myself       C. themselves        D. ourselves

Đáp án:

1. A 2. B 3. A 4. C 5. C 6. B 7. B 8. C 9. A 10. D

ACET – Australian Centre for Education and Training

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.