ngân hà trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

ngân hà trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Có bao nhiêu ngân hà ta mất đi mỗi giây?

How many galaxies are we losing per second?

ted2019

Đó là nửa con đường băng qua dải ngân hà.

But that’s halfway across the galaxy.

OpenSubtitles2018. v3

Ngân Hà là thành viên trong Nhóm Địa Phương.

Members belong to a local group .

WikiMatrix

Ông ta là phi công nổi tiếng nhất trong Ngân hà… và là 1 quân nhân khéo léo.

He was the best starpilot in the galaxy… and a cunning warrior.

OpenSubtitles2018. v3

Mọi ngôi sao này đều là một phần của thiên hà của chúng ta – dải Ngân hà.

And all of these stars are part of our local galaxy, the Milky Way.

ted2019

Liệu chúng có phải là những hệ sao giống như Ngân Hà của chúng ta?

Could they be sprawling stellar systems like our own Milky Way?

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng ngôi sao sáng ở đó thực ra là một trong những ngôi sao ở giải ngân hà

So that star is also 50 million light years away .

QED

Liên bang đang chế tạo vũ khí hủy diệt… và trở thành tôi phạm liên ngân hà.

The Federation, in creating an ultimate weapon, has become a gang of intergalactic criminals.

OpenSubtitles2018. v3

Có khoảng một trăm tỷ ngôi sao trong Ngân Hà.

There are about a hundred billion stars in the Milky Way Galaxy.

QED

Và dải Ngân Hà có hàng tỉ tỉ ngôi sao trong đó.

And our Milky Way galaxy has billions upon billions of stars in it.

jw2019

Trước khi họ quay trở lại Tokyo, Masao mơ thấy họ xuất hiện trên dải Ngân Hà.

Before they are to return to Tokyo, Masao dreams about them appearing over the Milky Way.

WikiMatrix

Hẹn gập lại anh ở dải ngân hà!

See you around the galaxy.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy Kính Vô tuyến Parkes nhìn thấy gì khi ta hướng nó vào trung tâm dải Ngân hà?

So what does Parkes see when we turn it to the center of the Milky Way?

ted2019

Vấn đề là chúng ta không ngu tới nỗi mà giết Đội Vệ Binh Dải Ngân Hà.

The point is, we ain’t stupid enough to help kill the Guardians of the Galaxy!

OpenSubtitles2018. v3

Ở nơi ở cũ của bạn, hệ ngân hà tự động điều hòa cho thân thể bạn.

Where you come from, the galactic system rejuvenates your body automatically.

Literature

Drex chết, Dãi Ngân Hà được an toàn rồi.

With Drex gone, the galaxy is safe again.

OpenSubtitles2018. v3

Số lượng khổng lồ các ngôi sao giữ chúng chuyển động theo quỹ đạo trong ngân hà.

This huge mass of all these stars keeps stars in circular orbits in the galaxy.

QED

Đám Mây Magellan Nhỏ (SMC), hay Nubecula Minor, là một thiên hà lùn gần Ngân Hà.

The Small Magellanic Cloud (SMC), or Nubecula Minor, is a dwarf galaxy near the Milky Way.

WikiMatrix

Trong hình ảnh thu được từ kính Hubble này, ta nhìn thấy hai ngân hà.

In this Hubble image, we see two galaxies.

ted2019

7 Chẳng hạn, hãy xem xét dải Ngân Hà.

7 For instance, consider the Milky Way galaxy.

jw2019

Tôi muốn vươn ra ngoài dải Ngân hà.

I wanted to go beyond the Milky Way.

ted2019

Đội vệ binh dải ngân hà của các ngươi.

Your guardians of the galaxy.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta là Vệ Binh Dải Ngân Hà.

We’re the Guardians of the Galaxy.

OpenSubtitles2018. v3

Uhhuh. Hay là đến 1 ngân hà xa, thật xa.

Or maybe to a galaxy far, far away.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.