đặc điểm kỹ thuật trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

đặc điểm kỹ thuật trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

GDDR3 là không liên quan đến các đặc điểm kỹ thuật JEDEC DDR3.

GDDR3 is not related to the JEDEC DDR3 specification.

WikiMatrix

Tôi có nên dựng bản mẫu với những đặc điểm kỹ thuật mà ngài vừa đề nghị không?

Shall I render using proposed specifications?

OpenSubtitles2018. v3

Đặc điểm kỹ thuật của model này giống với model của Hàn Quốc.

The specification of the device is identical to the South Korean model.

WikiMatrix

Đặc điểm kỹ thuật đầy đủ của dcterms:valid .

Full specification of dcterms:valid.

support.google

Đặc điểm kỹ thuật và đề xuất về nội dung

Assets specs and recommendations

support.google

Nếu các giá trị vượt quá đặc điểm kỹ thuật, kiểm tra lại máy cấp

If the values exceed specification, re- check machine level

QED

Một điểm khác 2 và 3PL là đặc điểm kỹ thuật và tùy biến dịch vụ.

Another point that differs 2 and 3PL is the specification and customizing of services.

WikiMatrix

Xem chi tiết về đặc điểm kỹ thuật HLS cho DAI.

See details about the HLS specification for DAI.

support.google

Nếu đọc một 1000 ( 0, 001 ” hoặc 0. 025 mm ) hoặc ít hơn, đo lường nằm trong đặc điểm kỹ thuật

If the reading is one thousandth ( 0. 001 ” or 0. 025mm ) or less, the measurement is within specification

QED

Giữa năm 1931 và 1945, máy bay có số Shi chỉ định đặc điểm kỹ thuật mà chúng được thiết kế.

Between 1931 and 1945, aircraft had Shi numbers designating the specification they were designed to.

WikiMatrix

Đặc điểm kỹ thuật cho vị trí nhà B- trục cũng là một 1000 ( 0, 001 ” hoặc 0. 025 mm ) hơn hai mươi inch ( 20 ” hoặc 500 mm )

The specification for the B- axis home position is two thousandths ( 0. 002 “, 0. 050mm ) over 20 ” ( 500 mm ).

QED

MultiSpeak đã tạo ra một đặc điểm kỹ thuật có hỗ trợ chức năng phân phối của lưới điện thông minh.

MultiSpeak has created a specification that supports distribution functionality of the smart grid.

WikiMatrix

Các đặc điểm kỹ thuật nảy mầm tại Microsoft, Adobe Systems cũng đóng góp đến thời điểm công bố vào năm 1996.

The specification germinated at Microsoft, with Adobe Systems also contributing by the time of the public announcement in 1996.

WikiMatrix

Xem thêm: Get on là gì

Europa Universalis III có một engine 3D đòi hỏi phải có hệ thống để đáp ứng đặc điểm kỹ thuật Pixel Shader 2.0.

Europa Universalis III has a 3D engine that requires the system to meet the Pixel Shader 2.0 specification.

WikiMatrix

ISO/IEC 26300 OpenDocument không có ngôn ngữ công thức bảng tính (hoặc tham chiếu) trong các tiêu chuẩn đặc điểm kỹ thuật.

The ISO/IEC 26300 OpenDocument standard has no spreadsheet formula language included (or referenced) in the standard specification.

WikiMatrix

Đặc điểm kỹ thuật của tất cả các microstate của một hệ thống là một điểm trong không gian pha của hệ thống.

The specification of all microstates of a system is a point in the system’s phase space.

WikiMatrix

Tên gọi J được cho là đến từ Phụ lục J trong quy tắc FIA mô tả các đặc điểm kỹ thuật của xe đua.

The J designation was thought to have come from Appendix J in the FIA rulebook that describes the technical specifications of race cars.

WikiMatrix

Các đặc điểm kỹ thuật của USB 3.0 tương tự với USB 2.0, nhưng đi kèm nhiều cải tiến cùng với cách hiện thực hóa khác hẳn.

The USB 3.0 specification is similar to USB 2.0, but with many improvements and an alternative implementation.

WikiMatrix

ISO / IEC 11.172-3 xác định phạm vi của các giá trị cho mỗi phần của tiêu đề cùng với các đặc điểm kỹ thuật của tiêu đề.

ISO/IEC 11172-3 defines the range of values for each section of the header along with the specification of the header.

WikiMatrix

TFTP lần đầu tiên được chuẩn hóa vào năm 1981 và đặc điểm kỹ thuật hiện tại cho giao thức có thể được tìm thấy trong RFC 1350.

TFTP was first standardized in 1981 and the current specification for the protocol can be found in RFC 1350.

WikiMatrix

Kiểm thử dựa trên đặc điểm kỹ thuật nhằm mục đích để kiểm tra các chức năng của phần mềm theo các yêu cầu ứng dụng.

Specification-based testing aims to test the functionality of software according to the applicable requirements.

WikiMatrix

APIs và Document Object Model (DOM) không phải suy nghĩ muộn hơn quá nhiều, nhưng là bộ phận cơ bản của đặc điểm kỹ thuật HTML5.

The APIs and document object model (DOM) are no longer afterthoughts, but are fundamental parts of the HTML5 specification.

WikiMatrix

Tính năng thay thế bao gồm các chữ ghép; tính năng định vị bao gồm kerning, vị trí đánh dấu, và đặc điểm kỹ thuật cơ bản.

Replacement features include ligatures; positioning features include kerning, mark placement, and baseline specification.

WikiMatrix

Truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2013. ^ Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn ASTM cho cao su cô đặc D 1076-06 ^ “Select Committee on GRAS Substances (SCOGS) Opinion:Amoni sunfat”.

ASTM Standard Specification for Rubber Concentrates D 1076-06 “Select Committee on GRAS Substances (SCOGS) Opinion: Ammonium sulfate”.

WikiMatrix

Geza Kovacs lsau đó tinh lọc các đặc điểm kỹ thuật và cung cấp các nguyên mẫu đầu tiên cho thấy rằng khái niệm là vang dội.

Geza Kovacs later refined the specification and provided the first prototypes to show that the concept was sound.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.