dạ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

dạ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nếu Kutner đúng, nó không phải là đau dạ dày nó sẽ là vấn đề não, tim hay đau phổi, gan hay tụy gì đó.

If Kutner’s right, it’s not a tummy ache. It’s a fatal brain or heart or lung or liver or pancreas ache.

OpenSubtitles2018. v3

Vì quá căng thẳng, các bạn có thể đau dạ dày và đau đầu.

Because of intense stress, they may suffer from stomach ailments and headaches.

jw2019

Giờ thì xem coi bà ta có đến buổi dạ hội tối mai hay không.

Now, find out if she’s going to the ball tomorrow night.

OpenSubtitles2018. v3

Mùa xuân rồi, chúng tôi đã ra mắt Virtual Choir 3 (Dàn Hợp Xướng Ảo 3), trình diễn “Water Night” (Thủy Dạ – Đêm Nước) cũng do tôi viết, lần này gần 4000 ca sĩ ở 73 quốc gia khác nhau.

And then just last spring we released Virtual Choir 3, ” Water Night, ” another piece that I had written, this time nearly 4,000 singers from 73 different countries .

ted2019

8- OHdG là hậu quả do ROS tăng vì viêm dạ dày mãn tính.

8-OHdG resulting from ROS is increased in chronic gastritis.

WikiMatrix

Dạ, Sư phụ!

Yes, Master!

QED

Con trai, gan dạ lắm.

Son, you got brass balls.

OpenSubtitles2018. v3

Điều này không đòi hỏi phải bày vẽ ra một chủ đề hấp dẫn để làm cho cuộc họp mặt chung vui được độc đáo hay đáng ghi nhớ mà lại bắt chước tục lệ của thế gian, chẳng hạn dạ vũ hóa trang hay dạ hội đeo mặt nạ.

This does not require devising a catchy theme to make it unique or memorable but which would imitate worldly parties, such as costume balls or masquerade parties.

jw2019

Cảm xúc cuối cùng có thể đến từ ý nghĩ phải một lòng một dạ với cha/mẹ ruột.

That last reaction could be caused by your sense of loyalty to your absent parent.

jw2019

Vậy, từ ví dụ này chúng ta có thể thấy, chìa khóa để có một cuộc hẹn dạ tiệc khiêu vũ đó là đâm sầm vào một ai đó và làm rơi sách khỏi tay người đó.

So as we can see from this example, the key to getting a date for the dance is to collide with someone and knock the books out of their hands .

QED

Sự khiêm nhường đã giúp các môn đồ “dốt-nát không học” của Chúa Giê-su có thể hiểu và áp dụng những lẽ thật thiêng liêng trong khi những kẻ ‘khôn-ngoan, sáng dạ’, nhưng chỉ “theo xác-thịt”, thì không thể hiểu được.

Humility enabled Jesus’ “unlettered and ordinary” disciples to grasp and apply spiritual truths that escaped those who were “wise and intellectual” but only “in a fleshly way.”

jw2019

Hiển Quang Âm Dạ

Reveal clarity in obscurity .

QED

Dạ chỉ là con không sinh con được.

Yes I just can’t make children.

OpenSubtitles2018. v3

Dạ rõ, Trung Sĩ Gunnery.

Roger that, Gunnery Sergeant.

OpenSubtitles2018. v3

Dạ, vừa về sáng nay.

Yeah, this morning.

OpenSubtitles2018. v3

Các hormonegastrin và dây thần kinh phế vị kích thích pepsinogen và HCl tiết ta từ dạ dày khi thức ăn được tiêu hóa.

The hormone gastrin and the vagus nerve trigger the release of both pepsinogen and HCl from the stomach lining when food is ingested.

WikiMatrix

Con rối nói với David rằng chìa khóa duy nhất để mở khóa thiết bị là trong dạ dày của một người trong phòng đó (Dean Francis).

The puppet tells David that the only key to unlock the device is in the stomach of his dead cellmate (Dean Francis).

WikiMatrix

Dạ dày của bố đang sôi,” tôi nói.

“””Your stomach’s growling,”” I said.”

Literature

Dạ, thật ra từ bãi rác.

Uh, the garbage actually.

OpenSubtitles2018. v3

Cho dù là vậy thì bạn cũng không nên lo lắng gì : Bé của bạn cũng có thể cảm thấy bị co thắt khi tử cung bị siết, nhưng những cơn chuyển dạ giả này không gây hại hay nguy hiểm gì cả .

Do n’t worry, though : Your baby may be able to feel the contraction as it squeezes the uterus, but Braxton Hicks contractions are n’t dangerous or harmful .

EVBNews

Câu trả lời làm ấm lòng và vững dạ vô cùng.

The answer is most heartwarming and reassuring.

jw2019

Fuchida chết vì biến chứng của căn bệnh dạ dày tại Kashiwara, gần Osaka ngày 30 tháng 5 năm 1976 ở tuổi 73.

Fuchida died of complications caused by diabetes in Kashiwara, near Osaka on 30 May 1976 at the age of 73 .

WikiMatrix

Khi lứa chuột con được sinh ra, các nhà nghiên cứu đếm số chuột đực và cái trong mỗi lứa để xác định tỉ lệ giới tính trong dạ con .

When rat pups were born, the researchers counted the number of males and females in each litter to determine the sex ratio in the womb .

EVBNews

Nó có thể là do cơ thắt thực quản dưới không khép nhanh được hoặc không đúng lúc, khiến cho thức ăn trong dạ dày trào ngược lên trên .

In other cases, the LES does n’t close quickly enough or at the right time, allowing stomach contents to wash back up .

EVBNews

Dạ, thưa ông, rồi ạ,” tôi nói, “Tên chú ấy là Arthur: Arthur Dogger.”

Yes, sir,’ I said, ‘His given name is Arthur: Arthur Dogger.’

Literature

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *