đã trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

đã trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Các chiến lược giảm nhẹ như vậy đã được thực hiện tại một số địa điểm.

Such mitigation strategies have already been implemented at some sites.

WikiMatrix

Người dân Leptis và Vandals đã phải trả một giá đắt cho điều này trong năm 523 khi một nhóm người du mục Berber cướp phá thành phố.

The people of Leptis and the Vandals both paid a heavy price for this in 523 AD when a group of Berber raiders sacked the city .

WikiMatrix

Vào giai đoạn cuối của cuộc chiến, Dagalaifus đã được thay thế bởi Jovinus, một vị tướng từ triều đình của Valentinianus.

Late in the campaigning season Dagalaifus was replaced by Jovinus, a general from the court of Valentinian.

WikiMatrix

Ông ấy đã được nghe một câu chuyện hoàn toàn khác.

He heard a very different story .

QED

7, 8. a) Có bằng chứng nào cho thấy rằng dân sự Đức Chúa Trời đã “giăng dây cho dài”?

7, 8. (a) What evidence is there that God’s people have ‘lengthened their tent cords’?

jw2019

Để đề phòng luật mới, 30.000 xe mới đã đăng ký vào tuần trước, ít nhất là bằng ba lần tỷ lệ bình thường, hãng tin nhà nước Xinhua .

In anticipation of the new ruling, 30,000 new vehicles were registered in the past week, at least three times the normal rate, Xinhua state news agency .

EVBNews

Các chị em cũng sẽ mỉm cười khi nhớ tới câu này: “Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Ma Thi Ơ 25:40).

You will also smile as you remember this verse: “And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me” (Matthew 25:40).

LDS

Tuy nhiên, khi người mua đã chọn không tham gia tiết lộ dữ liệu giá thầu, thông tin này bị loại trừ cho tất cả các nhà xuất bản mà họ giao dịch.

However, once a buyer has opted out of disclosing their bid data, this information is excluded for all publishers they transact on .

support.google

Hơn 160 năm, lượng kẽm trong đất gần như đã gấp đôi.”

Over 160 years, it’s nearly doubled the zinc in the soil.”

Literature

Chúng ta chỉ tìm hướng đi mà chúng ta đã được chọn sẵn để đi.

We are only finding the path we are meant to walk on.

OpenSubtitles2018. v3

Đã có những lúc cậu có thể thực sự thoát ra ngoài được vài giây đồng hồ.

There were moments when he would actually space out for seconds at a time .

QED

Albert Einstein (trong một trong 1905 bài báo của ông) và Marian Smoluchowski (1906) đã đưa ra giải pháp cho vấn đề với sự chú ý của các nhà vật lý, và trình bày nó như một cách để gián tiếp xác nhận sự tồn tại của các nguyên tử và phân tử.

Albert Einstein ( in one of his 1905 papers ) and Marian Smoluchowski ( 1906 ) brought the solution of the problem to the attention of physicists, and presented it as a way to indirectly confirm the existence of atoms and molecules .

WikiMatrix

Họ đã sẵn sàng để gặp anh rồi.

They’re- – they’re ready for you.

OpenSubtitles2018. v3

Mật độ dinh dưỡng thấp, áp lực nước cực mạnh cùng với việc không có ánh sáng chiếu tới đã tạo nên điều kiện sống bất lợi làm cho nơi đây có rất ít các loài sinh vật có khả năng tồn tại.

The low nutrient level, extreme pressure and lack of sunlight create hostile living conditions in which few species are able to exist .

WikiMatrix

“Và các ngươi làm việc này để tưởng nhớ tới thể xác của ta, mà các ngươi đã được ta cho trông thấy.

“And this shall ye do in remembrance of my body, which I have shown unto you.

LDS

Bà ấy hẳn đã bỏ nó lại trước khi bỏ bố mà đi.

She must have given it back before she took off on him.

OpenSubtitles2018. v3

Sau tai nạn, những thay đổi lớn đã được áp dụng vào quy định hàng không quốc tế và cho các máy bay.

As a consequence of the accident, sweeping changes were made to international airline regulations and to aircraft .

WikiMatrix

tôi nhận ra rằng tôi đã nhầm về vụ của vợ ông.

Last night, I realized that I was thinking about your wife’s case the wrong way.

OpenSubtitles2018. v3

Với Ebola sự bấn loạn nó gây ra cùng với việc có 1 số ca lây lan đến các nước phát triển đã khiến cho cộng đồng thế giới gắn kết với nhau cùng với sự nỗ lực của những nhà cung cấp vắc-xin hàng đầu, giờ thì chúng ta có những thứ này: Hai mẫu thử vắc-xin hữu nghiệm ở các quốc gia nhiễm Ebola

So, for Ebola, the paranoid fear of an infectious disease, followed by a few cases transported to wealthy countries, led the global community to come together, and with the work of dedicated vaccine companies, we now have these: Two Ebola vaccines in efficacy trials in the Ebola countries —

ted2019

Năm 2005, hai trường SFUSD đã được công nhận bởi Chính phủ liên bang là No Child Left Behind Blue-Ribbon Schools. ^ a ă Educational Demographics Unit (2011).

In 2005, two SFUSD schools were recognized by the federal government as No Child Left Behind Blue-Ribbon Schools .

WikiMatrix

Xuồng cứu hộ và sổ ghi chép của tàu đã mất tích khi nó được tìm thấy vào ngày 31 tháng 1 năm 1921 tại Diamond Shoals, ngoài khơi bờ biển Cape Hatteras, BắcCarolina.

The ship’s lifeboats and logbook were missing when she was found on 31 January 1921 at the Diamond Shoals, off the coast of Cape Hatteras, North Carolina.

WikiMatrix

Nhiều người thành thật do đó nghe được tin mừng và đã bắt đầu học hỏi Kinh Thánh.

Many sincere ones have thus heard the good news and have started to study the Bible.

jw2019

Qua nhiều thế kỷ, nhiều người nam và người nữ khôn ngoan—qua tính hợp lý, lý luận, việc tìm hiểu bằng khoa học, và vâng, cả sự soi dẫn nữa—đã khám phá ra lẽ thật.

Over the centuries many wise men and women—through logic, reason, scientific inquiry, and, yes, through inspiration—have discovered truth.

LDS

Ngày 29 tháng 5 năm 2014, Nga, Belarus và Kazakhstan đã ký kết hiệp ước thành lập Liên minh kinh tế Á Âu theo khuôn mẫu của EU, mà có hiệu quả từ ngày 01.01.2015.

On 29 May năm trước, Russia, Belarus, and Kazakhstan signed a treaty to create a Eurasian Economic Union which created a single economic space of 170,000,000 people and came into effect in January năm ngoái .

WikiMatrix

Dù gì, ông ấy cũng đã nói ” xin hãy “.

After all, he did say ” please. “

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *