cử nhân trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

cử nhân trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Alexander học Đại học Witwatersrand, nơi bà có bằng cử nhân và Thạc sĩ Mỹ thuật năm 1982 và 1988.

Alexander attended the University of the Witwatersrand where she obtained a bachelor’s degree and a Master of Arts in Fine Arts in 1982 and 1988.

WikiMatrix

Bà có bằng Cử nhân Y khoa và Cử nhân Phẫu thuật, từ Đại học Makerere vào năm 1978.

She holds the degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, obtained from Makerere University in 1978.

WikiMatrix

Bà tốt nghiệp trường Cao đẳng Bryn Mawr năm 1961 với bằng cử nhân ngành nhân chủng học.

She graduated from Bryn Mawr College in 1961 with a degree in anthropology.

WikiMatrix

Cô học Cử nhân Thương mại về Nhân sự Quản lý từ Đại học Nairobi.

She studied Bachelor of Commerce degree in Human Resource Management from the University of Nairobi.

WikiMatrix

Năm 2005, bà tốt nghiệp Cử nhân Nghệ thuật Quản lý Nhân sự, do Đại học Makerere trao tặng.

In 2005, she graduated with a Bachelor of Arts in Human Resource Management, awarded by Makerere University.

WikiMatrix

Năm 1976, Ueshiba tốt nghiệp Đại học Meiji Gakuin với bằng cử nhân kinh tế.

In 1976, Ueshiba graduated from Meiji Gakuin University with a degree in economics.

WikiMatrix

Nantaba có bằng Cử nhân Du lịch, lấy bằng năm 2003 từ Đại học Makerere.

Nantaba has a Bachelor of Tourism degree, obtained in 2003 from Makerere University.

WikiMatrix

Năm 2018, Trong số tốt nghiệp Đại học Quốc tế Kampala, với bằng Cử nhân Luật.

In 2018, Among graduated from Kampala International University, with a Bachelor of Laws degree.

WikiMatrix

Năm 2018, cô tốt nghiệp Đại học Cape Town với bằng Cử nhân Thương mại chuyên ngành Kế toán.

In 2018, she graduated from the University of Cape Town with a Bachelor of Commerce degree specializing in Accounting.

WikiMatrix

Foo Kune đạt bằng cử nhân Quản lý thể thao khi còn ở Pháp.

Foo Kune pursued her bachelor’s degree in Sports Management while at France.

WikiMatrix

Năm 1981, Aquino tốt nghiệp đại học Manila với tấm bằng cử nhân kinh tế.

In 1981 Fontaine graduated from the University of Manitoba with a Bachelor of Arts degree in political studies.

WikiMatrix

Tôi không hề biết là có cả cử nhân Amish.

I just didn’t realize there was Amish bachelors.

OpenSubtitles2018. v3

Bà có trình độ học vấn là Cử nhân Luật.

His true vocation was teaching.

WikiMatrix

Reif nhận bằng cử nhân về kỹ thuật điện từ Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela năm 1973.

Reif received his undergraduate degree in electrical engineering from the Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela in 1973.

WikiMatrix

Bà học ngành kinh doanh tại Đại học Ain Shams, lấy bằng cử nhân vào năm 1972.

She studied business at Ain Shams University, gaining a BA degree in 1972.

WikiMatrix

Năm 2009, bà tốt nghiệp Đại học Makerere ở Uganda với bằng Cử nhân Quản trị Nhân sự.

In 2009, she graduated from Makerere University in Uganda with a Bachelor of Human Resources Management degree.

WikiMatrix

Cụ Trần Văn Song đậu Cử nhân năm 1888.

Both cite Jacob 1888.

WikiMatrix

Bà học Botany và Zoology, tốt nghiệp với bằng Cử nhân Khoa học.

She studied Botany and Zoology, graduating with a Bachelor of Science degree.

WikiMatrix

Cô tiếp tục lấy bằng Cử nhân Luật, cũng từ UCU.

She went on to obtain a Bachelor of Laws degree, also from UCU.

WikiMatrix

Năm 1841, ông được trao bằng Cử nhân và Thạc sĩ của Đại học Trinity, Dublin.

In 1841, he was awarded a BA and an MA by Trinity College, Dublin.

WikiMatrix

Từ năm 1968 đến 1970, Dumont theo Đại học Miami, tốt nghiệp với bằng cử nhân giáo dục.

From 1968 to 1970, Dumont attended the University of Miami, graduating with her bachelor’s degree in education.

WikiMatrix

Ông nhận được bằng cử nhân, cao học và tiến sĩ từ trường Brigham Young University.

He earned his bachelor’s, master’s, and doctoral degrees from Brigham Young University.

LDS

Thoạt tiên chương trình cử nhân luật là ba năm đến năm 1965 thì tăng lên thành bốn năm.

The fourth and current constitution of 1963 increased this term to four years.

WikiMatrix

Ở trường đại học, sinh viên học cử nhân trong ba năm và thạc sĩ là bốn năm.

At university, students can obtain a bachelor’s degree in three years and a master’s after four.

WikiMatrix

Cô trở lại Đại học Makerere và nhận bằng Cử nhân về Kịch nghệ (Honours), 2003-2006.

She returned to Makerere University and received a Bachelor of Arts in Drama (Honors), 2003–2006.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.